En sjuksköterska sitter i soffa hemma hos patient.
Pressmeddelande 2019-06-12

Tydlig färdriktning mot nära vård

Det finns en tydlig riktning mot öppna vårdformer inom hälso- och sjukvården, inte minst i Kalmar län.

Det framgår av Hälso- och sjukvårdsrapport 2019, som presenterades på onsdagen. Rapporten beskriver både den långsiktiga och den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården.

På många områden har Region Kalmar län bland de bästa resultaten i landet. Kalmar län har år efter år varit en av de regioner som har allra högsta förtroendet bland allmänheten, både när det gäller sjukvården som helhet, som för sjukhusen respektive hälsocentralerna inom primärvården. Också när det gäller medborgarnas uppfattning om tillgängligheten ligger Region Kalmar län bland de bästa i landet.

Även när det gäller området säker vård har Region Kalmar län stabilt höga resultat. Men det finns också förbättringsområden. Därför är analysarbetet viktigt för att driva utvecklingen och förbättring av resultat, där målet är Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.

Ett tydligt förbättringsområde som framkommer i rapporten är att nå upp till de mål som Socialstyrelsen har satt upp för olika sjukdomsområden, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

I årets rapport läggs ett särskilt fokus på omställningen till nära vård, som samtliga regioner jobbar intensivt med. Det handlar om en tydlig riktning mot öppna vårdformer.

- Vi har en tydlig utveckling i Kalmar län där vi både satsar resurser på primärvården och jobbar med olika utvecklingsprojekt, Borgholmsmodellen och Oskarsamarbetet i Oskarshamn är exempel på detta. Vård ska ges så nära människan som möjligt. En väl fungerande primärvård har en nyckelroll i sammanhanget, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Av de indikatorer för nära vård som förekommer i rapporten ligger Region Kalmar län bra till på de flesta områden i jämförelse med övriga landet; regionen har minst överbeläggningar i landet, lägst andel patienter med oplanerad återinskrivning på sjukhus inom 30 dagar, och en låg andel äldre som har fler än tio läkemedel. Region Kalmar län har också en lägre andel utskrivningsklara patienter på sjukhus än flertalet andra regioner, ett resultat av ett bra samarbete mellan sjukhusen, primärvården och patienternas hemkommuner. En av kommunerna i länet som lyckats allra bäst att ta hem utskrivningsklara patienter är Högsby kommun.

-Det är samverkan som är den viktigaste nyckeln. Vi har hittat goda samverkansformer och bra arbetsmodeller genom exempelvis Oskarsamarbetet men även genom rutinarbete och förbättrad förståelse för varandras uppdrag, säger basenhetschef Therese Silvander Ahlrik vid Högsby hälsocentral.

Fakta/ Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

Hälso- och sjukvårdsrapporten hämtar sina uppgifter ur databasen Vården i siffror och innehåller ett stort material som omspänner allt från tillgänglighet och förtroende för vården över medicinska resultat till ekonomi och kompetensförsörjning där de olika regionerna jämförs med varandra. Hälso- och sjukvårdsrapport 2019 tar upp åtta tematiska områden och 101 indikatorer där de olika regionerna jämförs. I 71 av dessa kan en värdering göras om en region ligger sämre eller bättre till i förhållande till andra regioner. I 48 av dessa indikationer ligger Region Kalmar län över rikets genomsnitt, i 24 fall under genomsnittet.

Områden som redovisas är:

  • Omställning till nära vård.
  • Patienters och befolkningens syn på vården.
  • Tillgänglighet och väntetider.
  • Säker vård.
  • Resultat för stora sjukdomsgrupper.
  • Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse i riktlinjer.
  • Ekonomiska resultat och kostnader.
  • Kompetensförsörjning.

Mer information

Ingeborg Eriksson, regiondirektör  
0480-841 96

Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare                                        
0480-841 76

Therese Silvander Ahlrik, basenhetschef, Högsby hälsocentral                 
0491-283 03

 

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet