Pressmeddelande 2021-04-21

Utökade kulturpengar fördelade

Regionala utvecklingsnämnden fördelade på onsdagen sammanlagt en halv miljon kronor till fyra kulturverksamheter i länet.

Anslagen är en komplettering till kulturbudgeten för 2021 och består av utökade statliga verksamhetsmedel inom kultursamverkansmodellen. Medlen går till följande verksamheter:

  • Litteraturnod Vimmerby, 250 000 kronor.
  • The Glass Factory, 150 000.
  • Kalmar läns Arkivförbund, 62 000.
  • Riksteatern Kalmar län, 50 000.

Ytterligare pengar kommer till den av pandemin drabbade kultursektorn. Även för 2021 har regeringen avsatt medel för tillfällig förstärkning av kultursamverkansmodellen. Kulturrådet beslutar om storleken på den tillfälliga förstärkningen och har beslutat att medlen får användas till följande fyra områden: utveckling och omställning, intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag, samverkan och övrigt.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar sedan om fördelning av den tillfälliga förstärkningen till de regionala kulturverksamheterna inom kultursamverkansmodellen.

Också Filmregion sydost beviljades ett extra stöd på 125 000 kronor av nämnden på onsdagen, men det sker ur regionala utvecklingsförvaltningens budget. Ett extra anslag behövs då en konsult anlitats för att som t f verksamhetsledare hantera chefskapet för organisationen vid ordinarie verksamhetsledares frånvaro. Filmregion Sydost har inte haft möjlighet att förutse eller budgetera för detta scenario vilket gör att verksamheten befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge. Föreningen har begärt 125 000 kronor från respektive huvudman - Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg - för att hantera den uppkomna situationen. Filmregion Sydost har det filmkulturella och filmfrämjande uppdraget i de tre regionerna.

Justerade anslagsregler för studieförbunden

Det regionala organisationsbidraget ska även för 2022 ska baseras på 2019 års redovisning på grund av den pågående pandemin. Region Kalmar läns bidrag till studieförbunden bygger på Folkbildningsrådets fördelningsmodell och Folkbildningsrådets styrelse har nu beslutat att anslaget för 2022 även ska baseras på 2019 års redovisning. Anledningen är att 2020 samt nu även 2021 års verksamhet inte ska påverka fördelningen för 2022 års bidrag.

Även bidraget till ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer kan i förekommande fall kan baseras på underlaget för 2019, om år 2020 har inneburit en stor minskning av antalet medlemmar. Däremot kan det bli aktuellt att korrigera 2021 års bidrag till ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer i de fall det visar att medel som beviljats för bidragsåret 2020 inte har förbrukats.

2021 års anslag till studieförbund, ungdomsföreningar och pensionärsföreningar blir på samma nivå som under 2020.

Kvinnojourerna i Kalmar läns anslag för 2021 fördelas efter befolkningsunderlag vilket innebär 250 000 kronor.

Sverigedemokraterna ville inte att något anslag skulle ges till studieförbundet Ibn Rushd och att medlen istället skulle fördelas på övriga studieförbund. Detta röstades dock ned.

Region Kalmar län motsätter sig strykning av riksintressen

Regionala utvecklingsnämnden vänder sig mot att Trafikverket inte längre vill klassa delar av Stångådalsbanan, Tjustbanan och väg 35 som riksintresse. Nämnden pekar på att infrastrukturen har en avgörande betydelse för den interregionala tillgängligheten med Östergötland och borde även fortsättningsvis vara av nationellt intresse. De avsnitt som Trafikverket inte längre vill ha som riksintresse är Stångådalsbanan mellan Blomstermåla och Mönsterås bruk, Stångådalsbanan mellan Hultsfred och Linköping, Tjustbanan mellan Västervik och Bjärka Säby samt väg 35 mellan Gamleby och länsgränsen mot Östergötland.

Nämnden vill att regionstyrelsens arbetsutskott skickar in yttrandet till Trafikverket.

5,4 miljoner i projektstöd

Regionala utvecklingsnämnden sa torsdagen ja till fyra projekt på totalt drygt 5,4 miljoner ur så kallade 1:1-medel.

  • Industriellt utvecklingscentrum (IUC) får högst 1 495 104 kronor under 1,5 år till projektet Metod för hållbar ökad tillväxt. Projektet ska utveckla ett digitalt verktyg för analys av företagets verksamhet och mognadsgrad ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att skapa en metod för hållbar ökad tillväxt för små och medelstora industriföretag bidrar projektet till att höja kunskapen och utveckla industrins hållbarhetsarbete. Allt inom ramen för Agenda 2030 och de globala målen.
  • Region Kalmar län får högst 1 321 250 kronor under två år till projektet Växande besöksnäring Post Corona. Besöksnäringen i Kalmar län hade fram till och med 2019 en god tillväxt men behöver nu hjälp i omställning och till en hållbar återhämtning efter coronapandemin för att komma tillbaka till det nya normala bättre rustad. Bland annat ska projektet genomföra olika affärsutvecklingsinsatser, produktutvecklingsinsatser som är kommunöverskridande och drar besökare även utanför högsäsong samt skapa ett utökat samarbete mellan små kommuner.
  • Region Kalmar län får högst 626 218 kronor under 1,5 år till projektet BizWood Småland. Småland är centrum för träindustrin i Sverige och dess fortsatta utveckling är viktig för sysselsättning och lönsamt skogsbruk. Den småländska träindustrin består huvudsakligen av små och medelstora företag. Projektet syftar till att stötta träföretagen i internationalisering genom att främja affärsmöjligheter på nya marknader i Asien samt affärsutveckling genom att ta fram exempel på nya typer av lövträprodukter som kan inspirera företagen till innovation och affärsutveckling.
  • Linnéuniversitetet får högst 1,5 miljoner kronor under 1,5 år till projektet IoT lab för små och medelstora företag regionen. Projektet ska bidra till att företagen ökar sin digitala kompetens och stärker sin konkurrenskraft. En framtida teknologi som spås påverka ett stort antal affärsmodeller är Internet of Things (IoT) som innebär att allt fler enheter blir uppkopplade mot Internet. Att anpassa sina verksamheter till den nya teknologin kan komma att bli avgörande för små och medelstora företags framtid. I projektet vill samverkansparterna vidareutveckla sitt IoT-lab i Kalmar mot målgruppen, samt bygga upp ett lab i Växjö. Syftet är att skapa en bestående infrastruktur med en neutral mötesplats för företagen, forskare och studenter att mötas, testa teknologin och utvecklas tillsammans.

Nytt forum för dialog om industrins behov

Ett nytt forum för att öka dialogen mellan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga organisationer ska skapas. Möten ska hållas fyra gånger per år med syftet att få en gemensam bild av läge och framtida behov, utbyta kunskap och skapa ny gemensam kunskap samt utveckla gemensam beredskap inför kommande utmaningar. Resultat av diskussioner som förs i forumet ska hanteras vidare i befintliga nätverk, strukturer och processer för det regionala arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Ursprunget till forumet är ett uppdrag som gavs i senaste regionplan.

Fortsatt satsning på digitaliseringskoordinator

Regionala utvecklingsförvaltning kommer att fortsätt upprätthålla rollen som regional digitaliseringskoordinator fram till 2025. Regeringen bedömer att satsningen som startade 2018 har bidragit till att främja digitalisering samt att det finns skäl att fortsätta satsningen för ytterligare en begränsad period. För detta beviljar regeringen årligen 2021-2025 högst en miljon kronor per region.

Ibn Rushd följer gällande villkor

Ibn Rushd följer de villkor som finns för att få erhålla regionalt stöd, exempelvis att studieförbundet måste vara godkänt av och erhålla statsbidrag från Folkbildningsrådet, vilket Ibn Rushd är.

Det svaret ges till Sverigedemokraterna som i en skrivelse till regionala utvecklingsnämnden krävt att regelverket för bidrag till föreningar och organisationer görs om så att bidrag inte ges till Ibn Rushd eller liknande organisationer med kopplingar till totalitära ideologier och antidemokratiska rörelser.

Samtidigt konstateras i svaret att regionala utvecklingsförvaltningen håller på att göra en översyn av samtliga riktlinjer för stöd som förmedlas till ideella organisationer och studieförbund. En återrapport med förslag om nya riktlinjer är planerad till regionala utvecklingsnämnden våren 2021.

Motioner och medborgarförslag

  • En motion från Jimmy Lord (KD) och Anders Andersson (KD) om en utredning hur elektrifierat flyg kan bidra till att Kalmar Öland Airports framtid säkras och bidra till utvecklingen av elektrifierat flyg i Sverige föreslås besvarad av regionala utvecklingsnämnden. Av svaret framgår att det både globalt och nationellt redan pågår ett arbete för utveckling av elektriska plan, till exempel finns det redan i dag elektrifierade flyg för kortare sträckor och få personer. Kalmar Öland Airport följer också utvecklingen när det gäller elektriska flyg. Flera regionala flygplatser tittar gemensamt på möjligheter att utveckla infrastrukturen för elflyg och utbyggnad av infrastruktur finns med i flygplatsens investeringsplan. KD och M ville att motionen skulle bifallas.
  • En planskild korsning vid det så kallade Ålemskrysset E22-väg 34 är i dagsläget inte möjlig. Det svaret föreslår regionala utvecklingsnämnden ska ges på ett medborgarförslag från Patabygdens Samhällsförening. Det finns en begränsad budget kopplat till projektet vilket innebär att genomförandet sker utifrån angivet förslag från Trafikverket eller inte alls. Trafikverket har tagit fram åtgärder som överensstämmer med myndighetens regler kring Vägar och gators utformning (VGU) och får därmed anses korrekt föreslagna. Region Kalmar län har i dagsläget inte förslag på medfinansiering av en planskild korsning vid Ålem.

Motionen och medborgarförslaget går vidare till regionfullmäktige för avgörande.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet