Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på person som talar i headset.
Pressmeddelande 2022-05-12

Väntetiderna till 1177 ska bli kortare

Under en längre tid har 1177 Vårdguiden på telefon brottas med långa köer och väntetider. Men nu ska det bli bättre.

Regionstyrelsen godkände på torsdagen en handlingsplan till förbättringar. Bland annat konstateras att en tredjedel av alla samtal till 1177 inte är sjukvårdsrådgivande. Det kan handla om personer som vill ha sjukintyg, söker tandläkare eller vill boka tid på hälsocentral. Något som kan bero på otydlig information om vilka samtal som ska till 1177, kopplingen mellan 1177 Vårdguiden på telefon och 1177.se. Dålig tillgänglighet i andra delar av vården leder också till fler samtal till 1177.

En möjlighet är att använda tekniska lösningar för att styra samtalen av icke-sjukvårdsrådgivande karaktär till rätt instans och därmed påverka väntetiden till det bättre.

En effektiviseringsmöjlighet i arbetssätt har också identifierats. Det går att förtydliga mål och förväntningar när det gäller dokumentation och samtalslängd utan att göra avkall på kvalitet och säkerhet.

Förbättringsarbetet ska fortlöpande redovisas inför regionstyrelsen. I den senaste redovisningen för april månad var medelväntetiden 26,59 minuter. Sju procent av samtalen besvarades inom nio minuter.

Sverigedemokraterna ville att talsvar skulle införas för att filtrera de icke-sjukvårdsrådgivande samtalen och att tre miljoner kronor för att ta hand om dessa samtal skulle inarbetas i regionplanen för 2023. Man ville också att handlingsplanen skulle tidsättas för de olika aktiviteterna. SD:s tilläggsyrkande röstades ned av majoriteten.
Kristdemokraterna och Moderaterna gjorde en protokollsanteckning om att de kan komma att lägga ytterligare förslag om ingen förbättring sker.

Samarbetsavtal med Linnéuniversitetet

Regionstyrelsen godkände på torsdagen ett samarbetsavtal mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet kring e-hälsa.

Syftet med avtalet att bidra till arbetet med e-hälsa i Kalmar län och få ytterligare kraft i den digitala utvecklingen. Linnéuniversitetet kan bidra med kunskapsutveckling för Region Kalmar läns medarbetare samt var en kritiska granskade part vid utvecklingen inom det digitala området.

Avtalet innebär att Region Kalmar län skjuter till sammanlagt en miljon kronor från juli 2022 till och med juni 2024.

Linnéuniversitetet förbinder sig i sin tur att via eHälsoinstitutet i samverkan med kunskapsmiljöerna Hållbar hälsa och Digital transformation varje år utföra två utvärderingar och åtta heldagar med insatser inom kompetensutveckling.

Äldre sjukhusbyggnader ska rivas

Regionstyrelsen gav på torsdagen klartecken för en rivning av tre äldre byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar. Dels gäller det hus 08 längs med Stensbergsvägen, som senast användes för utlämning av provtagningsmaterial för covid-19. Det är en byggnad från 1930-talet som i dag är i dåligt skick. Dels gäller det Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarbostaden – hus 40 och 41 – i den västra delen av sjukhusområdet.

I det korta perspektivet kommer marken att användas till parkering. Samtidigt är det expansionsytor för framtida behov.

Rivningarna beräknas starta nästa år och kommer att kosta 22 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Ny hälsocentral i Norrliden 2026

I slutet av 2026 ska Norrlidens hälsocentral och folktandvården i Berga centrum kunna flytta in i nya lokaler. Regionfastigheter har tillsammans med fastighetsägaren L W fastigheter tagit fram ett förslag till nybygge i Norrlidens centrum där både hälsocentralen och folktandvården ska få plats. Totalt handlar det om lokaler på 3 000 kvadratmeter med en årshyra på 5,9 miljoner kronor.

Utöver det krävs engångskostnader för inredning och utrustning, konstutsmyckning och IT-investeringar på 16,6 miljoner kronor.

Under förutsättning att detaljplanen går igenom under 2022, kan inflyttning ske i slutet av 2026.

Regionstyrelsen gav klartecken till att teckna slutligt hyresavtal.

Förslag om skärpta klimatmål

Tidigare än förväntat har Region Kalmar län nått målet om en minskning av koldioxidutsläppet med 60 procent till 2030. Genom medvetna satsningar på fossilbränslefri busstrafik, anslutning till fjärrvärme, installation av lustgasdestruktor och ett minskat resande blev utsläppsminskningen från basåret 2012 till 2020 67 procent.

I ett förslag till regionfullmäktige föreslås nu att klimatstrategin skärps med ett nytt mål på en minskning av koldioxidutsläppen med 80 procent till 2030 räknat från basåret 2012.

Till 2040 ska Region Kalmar läns nettoutsläpp att vara noll.

Vänsterpartiet ville i ett tilläggsyrkande att flygresorna i tjänsten ska minska och ersättas av tåg eller andra fossilbränslefria resor i väntan på att målet fossilbränslefritt flyg 2030 uppnås. Som delägare i flygplatsen ska Region Kalmar län verka för att detta mål nås.

Moderaterna och Kristdemokraterna ville att begreppet ”förnyelsebar” energi genomgående skulle bytas ut mot ”fossilfri” energi.

Sverigedemokraterna ville inte skärpa utsläppsmålet utan ha kvar det på samma nivå som tidigare.

Frågan går vidare till regionfullmäktige för avgörande.

Covidbonus skulle kosta 200 miljoner

En covidbonus på 10 000 kronor per medarbetare i Region Kalmar län och fyra ytterligare semesterdagar skulle kosta 200 miljoner kronor. Det konstateras i ett svar på en skrivelse från Kristdemokraterna där de tycker att regionen ska erbjuda samma bonus som Region Stockholm.

En engångskostnad på motsvarande 200 miljoner skulle försvåra möjligheterna att hantera pandemins konsekvenser i ett längre perspektiv, sägs vidare i skrivelse som regionstyrelsen antog.

Efter votering med siffrorna 10-5 avslogs KD:s förslag om bonus. Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Motioner

Vid sitt sammanträde behandlade regionstyrelsen sammanlagt åtta motioner som nu går vidare till regionfullmäktige för avgörande:

  • En motion från Martin Kirchberg (SD) om att en parkeringsbiljett ska skickas tillsammans med kallelse till sjukhus besvaras med att det skulle leda till underfinansiering, att tillgängligheten till p-platser skulle minska och att det även skulle vara praktisk komplicerat att genomföra. SD, M och KD ville att motionen skulle bifallas.
  • I oktober förra året motionerade Moderaterna om att ett pilotprojekt för Nära och digital vård skulle etableras i den tidigare hälsocentralen i Överum. I svaret redovisas möjligheter att öppna en utökad filial i glesbygd. Ett av kraven som ställs är möjligheten att ha digitala vårdmöten med huvudenheten. Sedan i mars finns en utökad filial i Överum som erbjuder hela primärvårdsuppdraget med digitala tjänster.
  • Under våren kommer en utbildning att hållas på akutmottagningen i Kalmar kring hur man agerar vid hotfulla situationer. Utöver det finns en e-utbildnings kring hot och våld som alla medarbetare har tillgång till. Det framgår av svaret som ges på en motion från Sverigedemokraterna om åtgärder för att skydda sjukvårdspersonal mot hot och våld. Bland annat förslås säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser. I svaret konstateras att säkerhetsrum för patientmottagning finns men placering och utformning kommer att ses över i samband med ombyggnationer i framtiden. SD ville bifalla motionen.
  • En motion från Kristdemokraterna om att starta särskilda rådgivningscentrum för klimakteriet avslås av majoriteten. Dels pekas på att primärvårdens ST-läkare har åtta veckor av sin utbildning förlagd till kvinnokliniken och privatgynekologi. Dels skulle ett rådgivningscentrum låsa resurser till en enhet med relativt snäv inriktning. Det finns också en risk att krav kan komma om liknande rådgivningscentra för andra hälso- och sjukvårdsbesvär. KD ville att motionen skulle bifallas.
  • En motion från Moderaterna om bruttolöneavdrag för medarbetare som löser månadskort inom kollektivtrafiken avslås. Anledning är att det inte finns några ekonomiska fördelar. Ett bruttolöneavdrag innebär att medarbetaren istället kommer att förmånsbeskattas för hela värdet av månadskortet. Kostnaden blir då den samma som om man betalar för sitt månadskort på sedvanligt sätt. Moderaterna ville bifalla motionen.
  • Om förslagen i den statliga utredningen kring insatser för personer med samsjuklighet blir verklighet kommer arbetet att intensifieras kommande år. Det svaret ges på en motion från Linda Fleetwood (V) om att regionen ska genomföra en satsning för att öka kompetensen hos medarbetarna i missbruks- och beroendevården och att frågan prioriteras i kommande regionplan. Samtidigt konstateras att regionen inte ska föregå kommande beslut kring utredningsförslagen. V, KD och M ville bifalla motionen.
  • En motion från Leif Svensson (V) om att alla politiska regionmöten ska förläggas till Oskarshamn och att kollektivtrafik ska vara grundtransportmedlet dit avslås. I svaret konstateras att regionstyrelsen i regel har sina möten i regionhuset och att regionfullmäktige sammanträder på olika orter i länet. Vidare konstateras att regionen inte kan ställa krav på hur ledamöterna tar sig dit, däremot är inriktning att transportmedel med minst påverkan ska användas.
  • En motion från Moderaterna om att regionen ska ta fram en arbetslivsstrategi som gör det möjligt till ett mer flexibelt arbetsliv besvaras med att pandemin har inneburit förändrade arbetssätt. Något som systematiskt ska tas tillvara när arbetsplatserna öppnar igen. Varje arbetsplats har behov att bygga en ny möteskultur utifrån erfarenheterna av pandemin, bland annat i form av distansarbete och digitala möten. Moderaterna ville bifalla motionen.

 

Uppdaterad 15 december 2022 Lämna synpunkter på innehållet