Regionfullmäktige 2019-01-31

Plats: Gränsö slott, Västervik
Mötet är öppet för allmänheten.

Tidplan

08.00 Möte med valberedning
08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande, Dan Nilsson kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun.
12.00 Lunch
13.00 Fortsatt sammanträde
14.30 Kaffe
15.00 Fortsatt sammanträde

Protokoll regionstyrelse 2018-12-05

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

 

2. Val av justerare och tid för justering

Regionfullmäktige utser x och Kaj Holst (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet senast den 14 februari 2019.

3. Anmälan av inkomna interpellationer och frågor

 

4. Medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna

Diarienummer 180365
Förslag till beslut: Regionfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna.

5. Motion 23/2017 om bussförbindelse till boende i Stångehamnsområdet, Oskarshamn

Diarienummer 170710
Förslag till beslut: Regionfullmäktige avslår motion 23/2017 om bussförbindelse i Stångehamnsområdet, Oskarshamn.

6. Motion 24/2017 om att införa akutläkare

Diarienummer 170723
Förslag till beslut: Regionfullmäktige avslår motion 24/2017 om att införa akutläkare.

7. Motion 25/2017 angående intraprenader

Diarienummer 170835
Förslag till beslut: Regionfullmäktige avslår motion 25/2017 angående intraprenad.

8. Motion 1/2018 Landstinget måste utveckla arbetssättet kring prostatacancer

Diarienummer 180162
Förslag till beslut: Regionfullmäktige besvarar motion 1/2018, Landstinget måste utveckla arbetssätt kring prostatacancer, med att det pågår ett gemensamt arbete med att se över information/erbjudande om PSA-provtagning, initierat av samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen. En förstudie inom ramen för RCC Sydöst pågår och resultaten från förstudien kommer att ligga till grund för beslut om eventuella fortsatta arbetsformer.

9. Motion 3/2018 Förbättra de medicinska resultaten för att garantera god och jämlik vård

Diarienummer 180238
Förslag till beslut: Regionfullmäktige besvarar motion 3/2018 med att arbete enligt de två förslag som ges, redan är en etablerad del i landstingets strategiska förbättringsarbete.

10. Motion 7/2018 Utbilda fler medicinska sekreterare

Diarienummer 180415
Förslag till beslut: Regionfullmäktige besvarar motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska sekreterare med att landstinget inväntar besked från YH-myndigheten avseende start av utbildning till medicinska sekreterare i Nybro och samtidigt fortsätter dialogen med länets folkhögskolor i söder kring möjligheter att starta utbildning till medicinska sekreterare om behov uppstår.

11. Motion 8/2018 Gratis vaccination mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation

Diarienummer 180432
Förslag till beslut: Regionfullmäktige avslår motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation.

12. Motion 9/2018 Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22

Diarienummer 180471
Förslag till beslut: Regionfullmäktige besvarar motion 9/2018 med redovisat yttrande och hänvisar till tidigare fattade beslut gällande Västerviks sjukhus.

13. Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus

Ärendet behandlas av regionstyrelsen på extra sammanträde den 30 januari 2019. Handling delges i samband med utskick till regionstyrelsen.

14. Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020

Diarienummer 180389
Förslag till beslut: Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020.

15. Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025

Diarienummer 180391
Förslag till beslut: Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019 - 2025.

16. Nytt avtal om Sydtaxa 2.0

Diarienummer 180933
Förslag till beslut:

  1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra Sverige, mellan berörda län i södra Sverige och ger Trafikdirektören i uppdrag att underteckna detsamma.
  2. Regionfullmäktige fastställer ny prismodell för Sydtaxan 2.0 för länsöverskridande kollektivtrafikresor.
  3. Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas vid försäljning av länsöverskridande biljetter, dock senast 15 december 2019.

17. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019

Diarienummer 170535
Förslag till beslut:

  1. Regionfullmäktige antar Överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla from 1 mars 2019.
    Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut.
  2. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

18. Mottagande av allmänna handlingar med anledning av likvideringen av Regionförbundet i Kalmar län

Diarienummer 180786
Förslag till beslut: Regionfullmäktige beslutar att ta emot Regionförbundet i Kalmar läns allmänna handlingar - protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december 2018 för arkivering och förvaring hos blivande Region Kalmar län.

19. Val av en ledamot till Övervakningsnämnden

 

20. Val av en ledamot och en ersättare till styrelsen för Regionalt riskkapitalbolag Almi

 

21. Val av en nämndeman till Kammarrätten i Jönköping

 

22. Anmälningsärenden

 

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar