Regionfullmäktige 2019-03-27

Plats: Brofästet, Kalmar
Mötet är öppet för allmänheten.

Tidplan

08.00 Valberedning sammanträder
08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande
12.00 Lunch
13.00 Fortsatt sammanträde, interpellationer
14.30 Kaffe
15.00 Fortsatt sammanträde, medborgarförslag

Föredragningslista:

Mötets öppnande

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

 

2. Val av justerare och tid för justering

 

3. Inkomna interpellationer och enkla frågor

Förslag till beslut
Föreslås att regionfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.

Inkomna interpellationer redovisas i föredragningslistan. Interpellationer som inkommer efter kungörelsen skickas ut separat.

Beslutsärenden

4. Motion nr 6/2018, Börja planeringen för att bygga ambulanshelikopterplatta 

(RS 2018/399)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 6/2018 Börja planering för att bygga  ambulanshelikopterplattor! med att frågan bör hanteras efter att samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) tagit del av utredningen av planeringsförutsättningar för en eventuell etablering av ambulanshelikopterverksamhet i sjukvårdsregionen.

5. Motion nr 16/2018 Inför Borgholmsmodellen i hela länet 

(RS 2018/856)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 16/2018 om att införa Borgholmsmodellen i hela länet med redovisat yttrande.

6. Motion nr 19/2018 Byt namn på Länssjukhuset

(RS 2018/859)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i Kalmar.

7. Motion nr 21/2018 Fria flergångsmensskydd 

(RS 2018/861)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om fria flergångsmensskydd till länets tjejer.

8. Motion 24:2018 om att stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor

(RS 2018/888)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor med att:

– Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras.

– Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som kommer att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

9. Motion nr 25/2018 Jämlik vård kräver systematiskt förbättringsarbete!

(RS 2018/900)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 25/2018 med att arbete enligt de två förslag som ges, redan är en etablerad del i regionens strategiska förbättringsarbete.

10. Motion 26/2018 Den prehospitala vården kräver specialistutbildade ambulanssjuksköterskor

(RS 2018/994)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 26/2018 om att länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor med redovisat yttrande.

11. Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen, avyttring av befintliga fordon samt anpassning av tågdepån i Kalmar

(RS 2019/91)

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige ger AB Transitio i uppdrag att avropa upp till 14 (4 elfordon och 10 bimodala fordon) regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandla finansiering för detta.

2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kalmar län får ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 2 100 000 000 kronor avseende 14 regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop och anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon.

5. Regiondirektören får i uppdrag att avyttra befintliga fordon i takt med leverans av de nya fordonen.

6. Regiondirektören får i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för anpassning av tågdepån i Kalmar för att klara underhåll av de nya fordonen.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

12. Tilläggsbudget 2019 av över/underskott i 2018 års bokslut

(RS 2019/95)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2019 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2018 års bokslut med sammanlagt 1 542 300 kronor.

Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av Region Kalmar läns eget kapital.

13. Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten för palliativ medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar

(RS 2019/47)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i Kalmar.

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan.

14. Ombyggnad för onkologi mottagning och dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar

(RS 2019/48)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag.

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan.

15. Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län

(RS 2019/49)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och med den 1 mars 2019.

16. Val av ledamot i regionstyrelsen 2019-2022

(RS 2019/54)

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionstyrelsen. Förslag till ny ledamot lämnas av valberedningen.

17. Val av regionråd - Oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård 2019-2022

(RS 2019/54)

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård. Förslag till nytt råd lämnas av valberedningen.

18. Val av vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård 2019- 2022

(RS 2019/54)

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård. Förslag till ny vice ordförande lämnas av valberedningen.

19. Val av ersättare i samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019-2022

(RS 2019/54)

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Förslag till ny ersättare lämnas av valberedningen.

20. Val av ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige 2019-2022

(RS 2019/54)

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige. Förslag till ny ersättare lämnas av valberedningen.

21. Val av ersättare i fullmäktige för kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg 2019-2022

(RS 2019/54)

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i fullmäktige för Svenskt ambulansflyg. Förslag till ny ersättare lämnas av valberedningen.

22. Val av revisor och ersättare till Kalmar Läns Beställningscentral AB (KLB) 2019-2022

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att regionfullmäktige utser Anna Olausson (KD) till revisor, med Thomas Axelsson (SD) som ersättare, för Kalmar Läns Beställningscentral AB för perioden 2019 till och med 2022.

23. Val av revisor och ersättare till Kalmar Länstrafik AB (KLT) 2019-2022

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Valberedningen förslår att regionfullmäktige utser Tommy Englund (S) till revisor, med Ann-Margreth Lindholm (L) som ersättare, för Kalmar Länstrafik AB för perioden 2019 till och med 2022.

24. Val av revisor och ersättare till Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) 2019-2022

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att regionfullmäktige utser Bo Jonsson (C) till revisor, med Thomas Axelsson (SD) som ersättare, för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) för perioden 2019 till och med 2022.

25. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Per Gawelund (V)

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Per Gawelund (V) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

26. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Elin Backenius (C)

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Elin Backenius (C) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

27. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Magdalena Lidestam (M)

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Magdalena Lidestam (M) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

28. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Anette Rydqvist (SD)

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Anette Rydqvist (SD) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

29. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Johan Nyman (S)

(RS 2019/54)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Johan Nyman (S) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Interpellationer

30. Interpellation från Bo Karlsson (SD) - Vad har Region Kalmar län för rutiner och riktlinjer då det gäller anställning av sjukvårdspersonal som dömts för brott?

(RS 2019/117)

31. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) - Vad gör Länsunionen (S + C + L) för att rädda behandlingsenheten i Västervik?

(RS 2019/274)

32. Interpellation från Claus Zaar (SD) - Akut kris för flera hundra medborgare med misstänkt cancer

(RS 2019/303)

33. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Jämställdhetsutbildning för alla medarbetare

(RS 2019/306)

34. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Fördubbla barn- och ungdomshälsan

(RS 2019/307)

35. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Checklista för Jämställdhetsanalys

(RS 2019/308)

36. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Anställ ny yrkesroll inom psykiatrin

(RS 2019/309)

37. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Erbjud Kultur på recept i hela Region Kalmar län

(RS 2019/310)

38. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) - Parkeringsmöjligheterna vid Länssjukhuset i Kalmar

(RS 2019/319)

39. Interpellation från Claus Zaar (SD) - Barns tandhälsa försämras, det är nödvändigt att fler förskolor ansluter sig till daglig tandborstning

(RS 2019/318)

40. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) - Bemanning inom vården i Region Kalmar län

(RS 2019/317)

41. Interpellation från Malin Sjölander (M) - Integritet för patienter vid besök i vården

(RS 2019/314)

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar