Regionfullmäktige 2019-06-04

Tid: 09:00
Plats: Ekerum, Borgholm
Mötet är öppet för allmänheten.

Tidplan

08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande, Redovisning av kunskapsunderlag (1 timme),
Beslutsärenden
10.30 Paus
10.50 Fortsatt sammanträde
12.00 Lunch
13.00 Fortsatt sammanträde, interpellationer
14.30 Kaffe
15.00 Fortsatt sammanträde, medborgarförslag

Föredragningslista

1 Godkännande av tidplan och föredragningslista

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner tidplan och föredragningslista enligt kungjort förslag.

2 Val av justerare och tid för justering

Förslag till beslut
Regionfullmäktige utser x och Suzanne Gustafson (M) att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. Protokollet justeras digitalt senast den 18 juni
2019.

3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:
1. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) – Kan länsunionen garantera lokaler som ger en säker vård?

2. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Använd fler pronomen.

3. Interpellation från Britt-Marie Sundqvist (SD) och Petra Gustavsson (SD) – Är den interna säkerheten vid de psykiatriska klinikerna
inom Region Kalmar fullgod?

4. Interpellation från Jimmy Loord (KD) – Stort ansvar på regionerna med nytt avtal med Vårdförbundet – hur ser länsunionens plan ut?

5. Interpellation från Jimmy Loord (KD) – Blir det något vårdval för utprovning av
hörapparater?

6. Interpellation från Anders Andersson (KD) – Angående finansiering av nya kostnader för sjukresor och färdtjänst.

7. Interpellation från Anders Andersson (KD) – Angående när vård och vad det betyder för mindre orter i länet.

8. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) – Åtgärder för att mildra personalkrisen.

9. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) – Hur går det med
rekryteringen till behandlingsenheten i Västervik?

10. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) – Hur ska vi klara de ekonomiska målen?

11. Interpellation från Bo Karlsson (SD) – Kurser i kulturellt bemötande.

12. Interpellation från Bo Karlsson (SD) – Angående medarbetarnas säkerhet: väktarnärvaro och kurser i självförsvar.

13. Interpellation från Britt-Marie Sundqvist (SD) – Har behandlingsmöjligheterna för sköldkörtelsjuka?

14. Interpellation från Jonas Lövgren (M) – Angående HPV-vaccin för pojkar.

15. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) – Inomhusklimatet i regionens lokaler.

16. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) – Bemanningssituationen i sommar.

17. Interpellation från Claus Zaar (SD) – Krisen ökar för flera hundra medborgare med misstänkt cancer.

Följande frågor har inkommit:
1. Fråga från Linda Fleetwood (V) – Införande av vårdval för utprovning av hörapparat.

2. Fråga från Lena Granath (V) – Kommer seniorkorten att fungera även på
landsbygden med det nya biljettsystemet?

Informationsärenden

4 Redovisning av kunskapsunderlag

RS 2019/358

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Föredragning av Mathias Karlsson, Nina Öhrn Karlsson och Pär Eriksson, regionala
utvecklingsförvaltningen (1 timme).

Beslutsärenden

5 Svar på motion 12/2018 - Stötta köttproducenterna i länet

RS 2018/657

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 12/2018 om att stötta köttproducenter i länet med redovisat yttrande.

6 Svar på motion 15/2018 - Möjliggör cykling till och från Öland året runt

RS 2018/855

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 15/2018 Möjliggör cykling till och från Öland året runt.

7 Svar på motion 17/2018 - Inför fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken

RS 2018/857

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 17/2018 om att införa fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken.

8 Svar på motion 18/2018 - Inför barnkulturgaranti i Kalmar län

RS 2018/858

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 18/2018 angående införandet av barnkulturgaranti med redovisat yttrande.

9 Svar på motion 20/2018 - Inför Kulturbuss i Kalmar län

RS 2018/860

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län.

10 Svar på motion 22/2018 - Fler och snabbare tåg mellan universitetsstäderna

RS 2018/862

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 22/2018 Fler och snabbare tåg mellan universitetsstäderna Kalmar och Växjö, med hänvisning till pågående arbete för att uppnå tätare tågtrafik (30 min intervall) mellan universitetsstäderna, samt anläggande av dubbelspår mellan Kalmar och Växjö.

11 Svar på motion 23/2018 - Tid i primärvården inom ett dygn

RS 2018/863

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion: Tid i primärvården inom ett dygn, med hänvisning till redovisat yttrande.

12 Svar på motion 27/2018 - Genomför informationsinsatser kring nödnumret 113 13

RS 2018/1085

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion om att genomföra informationsinsatser kring nödnumret 113 13 med hänvisning till redovisat yttrande.

13 Svar på motion 28/2019 - Minska regelkrånglet och den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal.

RS 2018/1086

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 28/2018 om att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal, med hänvisning till pågående arbete med bättre resursutnyttjande och rätt använd kompetens.

14 Svar på medborgarförslag 8/2018 - Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioder för de som vill tidigare/senarelägga sin semester.

RS 2018/1002

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioden.

15 Svar på medborgarförslag 10/2018 – Tidsutredning

RS 2018/1017

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om tidsutredning.

16 Överlämnande av medborgarförslag - Det måste bli möjligt att ta med sin cykel när man åker med superbussen

RS 2019/526

Förslag till beslut
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kollektivtrafiknämnden för
beslut.

17 Överlämnande av medborgarförslag - Ett enkelt sätt att ta med sig cykeln på bussen

RS 2019/299

Förslag till beslut
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kollektivtrafiknämnden för
beslut.

18 Överlämnande av medborgarförslag - KLT:s månadskort för pensionärer

RS 2019/255

Förslag till beslut
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kollektivtrafiknämnden för
beslut.

19 Årsredovisning för Landstinget i Kalmar 2018 samt beslut om ansvarsfrihet

RS 2019/96

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner Landstinget i Kalmar läns årsredovisning för 2018.
Landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, kulturnämnden, beredningar samt Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen beviljas ansvarsfrihet för 2018.

Ledamöter och ersättare som varit invalda i berörda nämnder, styrelser och beredningar under 2018 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

20 Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län 2018 samt beslut om ansvarsfrihet

RS 2019/478

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner Regionförbundet i Kalmars årsredovisning för 2018.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för 2018. Ledamöter och ersättare som varit invalda i styrelsen under 2018 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län 2018 samt beslut om ansvarsfrihet

RS 2019/421

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar  län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Ledamöter och ersättare som varit invalda i förbundsstyrelsen under 2018 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

22 Revisionsberättelse för Stiftelsen Kalmar läns museum 2018 samt beslut om ansvarsfrihet

RS 2019/452

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum ansvarsfrihet för 2018.

Ledamöter och ersättare som varit invalda i förbundsstyrelsen under 2018 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

23 Revisionsberättelse för Kalmar läns musikstiftelse 2018 samt beslut om ansvarsfrihet

RS 2019/452

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Kalmar läns musikstiftelse ansvarsfrihet för 2018.

Ledamöter och ersättare som varit invalda i förbundsstyrelsen under 2018 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

24 Revisionsberättelse för Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse 2018 samt beslut om ansvarsfrihet

RS 2019/452

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Jenny Nyströms och Curt  Stoopendahls stiftelse ansvarsfrihet för 2018.

Ledamöter och ersättare som varit invalda i förbundsstyrelsen under 2018 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

25 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 2018

RS 2019/452

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar revisionsberättelsen för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för 2018 till protokollet.

26 Revisionsberättelser för Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB, Transitio AB och ALMI  Företagspartner i Kalmar län AB 2018

RS 2019/452

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar revisionsberättelserna för Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB, Transitio AB och ALMI
Företagspartner i Kalmar län AB för 2018 till protokollet.

27 Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2018

RS 2019/272

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2018 till protokollet. Föredragning av patientnämndens presidium.

28 Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2019/20

RS 2019/312

Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer - med anledning av förändringar i trafikindex och elevantal - nedanstående priser för skolkort för skolåret 2019/20:

  • Kommunskolkort hösttermin 2019 - Höjt pris med 40 kronor från 2 890 kronor till 2 930 kronor.
  • Kommunskolkort vårtermin 2020 - Höjt pris med 20 kronor från 3 300 kronor till 3 320 kronor.
  • Länsskolkort hösttermin 2019 - Höjt pris med 100 kronor från 4 330 kronor till 4 430 kronor.
  • Länsskolkort vårtermin 2020 - Höjt pris med 105 kronor från 4 895 kronor till 5 000 kronor.

29 Biljettsystem Kalmar länstrafik

RS 2019/311

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner inköp av biljettsystem för Kalmar länstrafik till en maximal summa om 35 miljoner kronor. Kostnaderna för 2019 får tas inom
kollektivtrafiknämndens driftbudget. De ekonomiska konsekvenserna från och med
2020 inarbetas i kommande regionplan.

Behandlas av regionstyrelsen vid extra möte den 4 juni 2019.

30 Priser och rabatter vid köp av biljett i mobil app

RS 2019/320

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisade Priser och rabatter vid köp av biljetter i mobil app, att gälla från och med införande av nytt biljettsystem för Kalmar länstrafik. Som en följd av införandet av mobil app i biljettsystemet avvecklas Reskassa successivt som betalsätt.

Beslutet gäller under förutsättning av att Kalmar länstrafik inför nytt biljettsystem.
Behandlas av regionstyrelsen vid extra möte den 4 juni 2019.

31 Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi, Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/313

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende
ombyggnation för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi vid Länssjukhuset i Kalmar.

32 Ombyggnad för onkologisk mottagning och dietistmottagning Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/316

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende
ombyggnation av hus 13, plan 6, för onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar.

33 Ombyggnad av förråd, omklädningsrum och personalrum för EPM, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/315

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende
ombyggnation av hus 13, plan 1 och 4, för EPM, Enheten palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar.

34 Bytesavtal med TjustFastigheter AB avseende fastigheterna Västervik Mimer 5 och Västervik Läkaren 12

RS 2019/321

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner bytesavtal som innebär att Region Kalmar län (juridiskt namn Kalmar läns landsting, 232100-0073) förvärvar fastigheten Västervik Läkaren 12 från TjustFastigheter AB (556060-6443) och avyttrar
fastigheten Västervik Mimer 5 till TjustFastigheter AB.

Regiondirektören får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar för överlåtelserna och eventuella inskrivningsåtgärder.

35 Hyresavtal för ny hälsocentral i Gamleby

RS 2019/322

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att teckna hyresavtal med Västerviks Bostads AB för en ny hälsocentral i Gamleby.

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplaner.

Interpellationer och enkla frågor

36 Svar på interpellation - Kan länsunionen garantera lokaler som ger en säker vård?

RS 2019/403

37 Svar på interpellation - Använd fler pronomen.

RS 2019/498

38 Svar på interpellation – Är den interna säkerheten vid de psykiatriska klinikerna inom Region Kalmar län fullgod.

RS 2019/504

39 Svar på interpellation - Stort ansvar på regionerna med nytt avtal med Vårdförbundet - hur ser Länsunionens plan ut?

RS 2019/535

40 Svar på interpellation – Blir det något vårdval för utprovning av hörapparater?

RS 2019/543

41 Svar på interpellation – Finansiering av nya kostnader för sjukresor och färdtjänst.

RS 2019/547

42 Svar på interpellation – Nära vård och vad det betyder för mindre orter i länet.

RS 2019/550

43 Svar på interpellation – Åtgärder för att mildra personalkrisen.

RS 2019/554

44 Svar på interpellation – Hur går det med rekryteringen till behandlingsenheten i Västervik?

RS 2019/560

45 Svar på interpellation – Hur ska vi klara de ekonomiska målen?

RS 2019/561

46 Svar på interpellation – Kurser i kulturellt bemötande.

RS 2019/565

47 Svar på interpellation – Angående medarbetarnas säkerhet: väktarnärvaro och kurser i självförsvar.

RS 2019/566

48 Svar på interpellation – Har behandlingsmöjligheterna förbättrats för sköldkörtelsjuka?

RS 2019/562

49 Svar på interpellation – Angående HPVvaccin för pojkar.

RS 2019/564

50 Svar på interpellation - Inomhusklimatet i regionens lokaler.

RS 2019/567

51 Svar på interpellation - Bemanningssituationen i sommar.

RS 2019/568

52 Svar på interpellation – Krisen ökar för flera hundra medborgare med misstänkt cancer.

RS 2019/563

53 Svar på fråga – Införande av vårdval för utprovning av hörapparat.

RS 2019/569

54 Svar på fråga – Kommer seniorkorten fungera även på landsbygden med det nya biljettsystemet?

RS 2019/570

Anmälningar

55 Medborgarförslag om att anställa mer personal i norra regiondelen för att patienter ska slippa åka till Kalmar.

RS 2019/443

56 Medborgarförslag om politikers arvoden.

RS 2019/341

57 Medborgarförslag om att anpassa all mat som Region Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

RS 2019/326

58 Medborgarförslag om utbildning av vårdpersonal avseende lipödem.

RS 2019/240

59 Medborgarförslag om att sjukresor för de mest sjuka också blir gratis.

RS 2019/26

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar