Regionfullmäktige 2019-09-25

Tid: 9:00
Plats: Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra
Mötet är öppet för allmänheten.

Tidplan

08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande
10.30 Paus/Valberedningen sammanträder
10.50 Fortsatt sammanträde
12.00 Lunch
13.00 Beredningen för invånarfrågor informerar
13.10 Fortsatt sammanträde, interpellationer
14.45 Kaffe
15.15 Fortsatt sammanträde, medborgarförslag

Föredragningslista

Mötets öppnande

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner föredragningslista och tidplan enligt kungörelse den 18 september 2019.

2. Val av justerare och tid för justering

Förslag till beslut
Regionfullmäktige utser Malin Anell (S) och Pär-Gustav Johansson (M) att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. Protokollet justeras digitalt senast den 9 oktober 2019.

3. Inkomna interpellationer och enkla frågor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.
Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Ensamståendes hälsosituation.
 2. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) – Vårdmomsen.
 3. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Hur garanteras en jämlik och kunskapsbaserad missbruksvård i hela länet?
 4. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Jämlik tillgänglighet av naloxon.
 5. Interpellation från Carl Dahlin (M) – Uppföljning samt lärdom av avslutade tjänster.
 6. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) – Hur ska regionen rekrytera fast personal till Oskarshamns sjukhus.
 7. Interpellation från Eric Dickson (KD) – Medicinsk-etisk kommitté, hur går arbetet?
 8. Interpellation från Kaj Holst (M) – Politisk hantering av personalkrisen.
 9. Interpellation från Jonas Lövgren (M) – Motion om HPV-vaccination av pojkar.
 10. Interpellation från Bo Karlsson (SD) – Hur bedömer du möjligheten att återöppna onkologiska behandlingsenheten i Västervik?
 11. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) – Utför hyrläkare i primärvården fler patientbesök än andra läkare?
 12. Interpellation från Claus Zaar (SD) – Hyrläkare påverkar patientsäkerheten.
 13. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) – Regionens stöd till Ibn Rushd.
 14. Interpellation från Michael Erlandsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) – Byteatern.
 15. Interpellation från Åsa Ottosson (M) och Madeleine Rosenqvist (KD) – Utbildning av medicinska sekreterare.

Interpellationer kan inlämnas till den 18 september kl. 9.00, och frågor till den 20 september kl. 9.00.

Beslutsärenden

4. Motion - Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet

RS 2019/98

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet med redovisat yttrande.

5. Motion - Ett samlat psykiatrilyft

RS 2019/223

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Ett samlat psykiatrilyft med redovisat yttrande.

6. Motion - Nytt arbetssätt kring regionens budget och arbetet med delårsrapporter

RS 2019/280

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen Nytt arbetssätt kring regionens budget och arbetet med delårsrapporter.

7. Motion - Inför vildsvinskött på menyn

RS 2019/286

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Inför vildsvinskött på menyn med redovisat yttrande.

8. Motion - Avskaffa New Public Management

RS 2019/500

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Avskaffa New Public Management med redovisat yttrande.

9. Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart arbetsliv

RS 2019/499

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen Förkortad arbetstid för ett hållbart arbetsliv.

10. Medborgarförslag - Logopeder på Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/190

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag om logopeder på länssjukhuset med redovisat yttrande.

11. Medborgarförslag - KLT:s månadskort för pensionärer

RS 2019/255

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget KLT:s månadskort för pensionärer med redovisat yttrande.

12. Medborgarförslag - Ta bort avgifter och höj milersättningen vid sjukresa

RS 2018/1033

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Ta bort avgifter och höj milersättningen vid sjukresa med redovisat yttrande.

13. Medborgarförslag - Ett enkelt sätt att ta med sig cykeln på bussen

RS 2019/299

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Ett enkelt sätt att kunna ta med sig cykeln på bussen med redovisat yttrande.

14. Medborgarförslag - Anställ mer personal till Västerviks sjukhus och direktbuss för patienter mellan Västervik och Kalmar

RS 2019/443

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Anställ mer personal till Västerviks sjukhus och direktbuss för patienter mellan Västervik och Kalmar.

15. Medborgarförslag - Halvera arvodet för politiker och högre byråkrater

RS 2019/341

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Halvera arvodet för politikerna och högre byråkrater.

16. Medborgarförslag - Anpassa all mat som Region Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål

RS 2019/326

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar medborgarförslaget Anpassa all mat som Region Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål med redovisat yttrande.

17. Medborgarförslag - Utbildning av vårdpersonal avseende lipödem

RS 2019/240

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Utbildning av vårdpersonal avseende lipödem med redovisat yttrande.

18. Medborgarförslag - Fruktkorgar till personalen på regionens arbetsplatser

RS 2019/239

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Fruktkorgar till personalen på regionens arbetsplatser.

19. Handlingsprogram - Fossilbränslefri region

RS 2018/392

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar Handlingsprogram för en fossilbränslefri region.

20. Positionspapper kollektivtrafik Regionsamverkan Sydsverige

RS 2019/529

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner Positionspapper för kollektivtrafiken inom Regionsamverkan Sydsverige.

21. Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi, Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/313

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra ombyggnation för gammakamera/SPECTCT, Klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar.

22. Redovisning av partistöd 2018

RS 2019/470

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2018.

23. Sammanträdesplan 2020

RS 2019/579

Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar
för regionfullmäktige 2020 enligt följande:

 • 6 februari
 • 2 april
 • 17 juni
 • 23 september
 • 25-26 november

Regionfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning.

24. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige - Ulf Friberg (S)

RS 2019/54

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Ulf Friberg (S) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

25. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige – Britt-Marie Sundqvist (SD)

RS 2019/54

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Britt-Marie Sundqvist (SD) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.

26. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige – Conny Johansson (SD)

RS 2019/54

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Conny Johansson (SD) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

27. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige – Claes Wetterström (M)

RS 2019/54

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Claes Wetterström (M) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

28. Val av ersättare i regionstyrelsen

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

29. Val av ledamot i beredningen för hälso- och sjukvårdsfrågor

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

30. Val av ledamot i beredningen för hälso- och sjukvårdsfrågor

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

31. Val av ersättare i funktionshinderrådet

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

32. Nominering av fem förslag till ledamöter i Etikprövningsmyndigheten, verksamhetsregion Linköping

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

33. Val av nämndemän till Förvaltningsrätten i Växjö

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

34. Val av nämndemän till Förvaltningsrätten i Linköping

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

35. Val av nämndemän till Göta hovrätt

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

36. Val av nämndemän till Kammarrätten i Jönköping

RS 2019/54

Förslag till beslut
Lämnas av valberedningen.

Interpellationer och enkla frågor

37. Interpellation från Leif Svensson (V) – Ensamståendes hälsosituation

 

38. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) – Vårdmomsen

 

39. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Hur garanteras en jämlik och kunskapsbaserad missbruksvård i hela länet?

 

40. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Jämlik tillgänglighet av naloxon

 

41. Interpellation från Carl Dahlin (M) – Uppföljning samt lärdom av avslutade tjänster

 

42. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) – Hur ska regionen rekrytera fast personal till Oskarshamns sjukhus

 

43. Interpellation från Eric Dickson (KD) – Medicinsketisk kommitté, hur går arbetet?

 

44. Interpellation från Kaj Holst (M) – Politisk hantering av personalkrisen

 

45. Interpellation från Jonas Lövgren (M) – Motion om HPV-vaccination av pojkar

 

46. Interpellation från Bo Karlsson (SD) – Hur bedömer du möjligheten att återöppna onkologiska behandlingsenheten i Västervik?

 

47. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) – Utför hyrläkare i primärvården fler patientbesök än andra läkare?

 

48. Interpellation från Claus Zaar (SD) – Hyrläkare påverkar patientsäkerheten

 

49. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) – Regionens stöd till Ibn Rushd.

 

50. Interpellation från Michael Erlandsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) – Byteatern

 

51. Interpellation från Åsa Ottosson (M) o Madeleine Rosenqvist (KD) – Utbildning av medicinska sekreterare

 

52. Svar på frågor

 

53. Mötets avslutande

 

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar