Regionfullmäktige 2019-11-19 och 2019-11-20

Tid: Mötet startar klockan 9:00, båda mötesdagarna.
Plats: Glasverandan, Kalmarsalen

Mötet är öppet för allmänheten och kommer även webbsändas.

Protokoll från regionstyrelsens senaste sammanträde.

Länk till webbsändning tisdag

Länk till webbsändning onsdag

Tidplan

19 november

08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande, Medborgarförslag, Regionplansdebatt inleds
10.30 Förmiddagspaus, Valberedningen sammanträder
10.45 Fortsatt möte
11.30 Utdelning av kulturstipendier
12.00 Lunch
13.00 Fortsatt möte
14.30 Kaffe
15.00 Fortsatt möte
17.00 Mötet avslutas för dagen

20 november

08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande, Eventuellt fortsättning av regionplansdebatt
10.30 Förmiddagspaus
10.45 Fortsatt möte
12.00 Lunch
13.00 Fortsatt möte
14.30 Kaffe
15.00 Fortsatt möte

Föredragningslista

Mötets öppnande

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner föredragningslista och tidplan enligt kungjort förslag.

2. Val av justerare och tid för justering

 

Beslutsärenden

3. Medborgarförslag – Sjukresor

RS 2019/26

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om gratis sjukresor med hänvisning till redovisat yttrande.

4. Överlämnande av medborgarförslag - Underlätta laddning av seniorkortet på bussarna och inför årsperiod på seniorkortet

RS 2019/740

Förslag till beslut
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kollektivtrafiknämnden för beslut.

5. Regionplan 2020-2022

RS 2019/592

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2020-2022 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2020,
varvid:
a. bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget.
b. bilaga 2 driftramar.
c. bilaga 3 kassaflödesbudget.
d. bilaga 4 balansbudget.
e. bilaga 5 A och B investeringsbudget.
f. f. bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2020.

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 11:86 kronor per skattekrona (1 skattekrona motsvarar 100 kronor).

3. Regionfullmäktige fastställer förändring av prissättning av pneumokock- och influensavaccin i enlighet med riktlinje för pneumokockvaccination av vuxna, att gälla från och med den 1 januari 2020.

4. Regionfullmäktige fastställer förändrade Prislista för allmän- och specialisttandvård, att gälla från och med den 15 januari 2020.

5. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från och med den 1 januari 2020.

6. Regionfullmäktige fastställer Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling, att gälla från och med den 1 januari 2020.

7. I enlighet med regionstyrelsens beslut om bokslut 2018 (§ 44/2019), återställs 2018 års negativa balanskravsresultat på 92 miljoner kronor under 2020.

8. Regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag för 2020 till 4 450 000 kronor.

6. Motion - Ensamståendes hälsosituation

RS 2019/230

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion Angående ensamståendes hälsosituation med hänvisning till det arbete som redan pågår i organisationen.

7. Motion - En jämställd Region Kalmar län för alla

RS 2019/238

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion om En jämställd Region Kalmar län för alla, med hänvisning till redovisat yttrande och det arbete som pågår.

8. Motion - Likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik

RS 2019/538

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik med redovisat yttrande.

9. Motion - Upphör med upphandling av lokalvården på våra sjukhus

RS 2019/539

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om att upphöra med upphandling av lokalvården på våra sjukhus med redovisat yttrande.

10. Motion - HPV-vaccination för pojkar

RS 2019/598

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen HPV-vaccination för pojkar med redovisat yttrande.

11. Motion - Sommarlovskortet ska tillbaka

RS 2019/462

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om återinförande av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 på grundskolan och årskurs 1-2 på
gymnasiet med redovisat yttrande.

12. Reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden. kollektivtrafiknämnden och länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor

RS 2017/648

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner ändringarna i reglementet för regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden samt arbetsordning för länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor.

13. Riktlinje för attest, Region Kalmar län

RS 2019/406

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner revidering av Riktlinje för attest.

14. Regional transportplan

RS 2019/886

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner revidering av åtgärd inom regional transportplan gällande objekt väg 136, Brofästet – Borgholm samt justering av plan som
innebär att medfinansiering av objekt inom järnväg möjliggörs.

15. Nybyggnation för hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård i Högsby

RS 2019/927

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

16. Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling vid länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/928

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

17. Ombyggnad för familjecentral i Vimmerby

RS 2019/929

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

18. Nybyggnation för ambulansstation i Virserum

RS 2019/930

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

19. Ombyggnation för neonatalenheten Västerviks sjukhus

RS 2019/934

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra ombyggnation enligt framtaget underlag.

20. Ombyggnation för reinvestering av autoklaver, Västerviks sjukhus

RS 2019/935

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

21. Ombyggnad av medicinavdelning 4 och 6, hus 20, Västerviks sjukhus

RS 2019/936

Förslag till beslut

Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

22. Delårsrapport januari-augusti 2019 för Region Kalmar län

RS 2019/97

Förslag till beslut
Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden januari – augusti 2019 till handlingarna.

23. Information från revisorerna

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Föredragning av Klaus Leidecker, revisorernas ordförande

24. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Jessica Kristiansson (S)

RS 2019/54

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Jessica Kristiansson (S) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

25. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Nocke Åbom (L)

RS 2019/54

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Nocke Åbom (L) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

26. Valärenden 2019

RS 2019/54

27. Mötets avslutande

 

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar