Regionstyrelse 2018-12-05

Datum: 5 december 2018
Tid: 10.00
Plats: Odlingen, landstinget Kansli

1. Godkännande av föredragningslista

 

2. Val av justerare och tid för justering

Malin Sjölander (M) föreslås att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras digitalt senast den 19 december 2018.

Informationsärenden

3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Föredragning av Magnus Persson, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner m.fl.

Fördjupningsområden
- Folkhälsa – Uppföljning handlingsplan, föredragning av Magnus Persson m.fl.
- Hållbarhet – Uppföljning klimatstrategi, föredragning av Johanna Schelin

4. En av Sveriges bästa arbetsplatser

Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Helen Persson

5. Regional utveckling (OECD-rapport)

Föredragning av Helena Nilsson

6. God ekonomisk hushållning

Föredragning av Lars Mattsson

7. Redovisning invånarpanelen

Föredragning av Jonas Hellberg (S) och Madeleine Rosenqvist (KD)

Beslutsärenden till regionstyrelsen

8. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018, 2017-2019 samt 2018-2020

Diarienummer 180034

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

9. Utredningsuppdrag 16/27 Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta sökandet av bostad samt arbete till medflyttande

Diarienummer 160309

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta sökandet av bostad samt arbete till medflyttande.

10. Utredningsuppdrag 17/04 – En handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus, slutredovisning

Diarienummer 170013

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning över utredningsuppdrag 17/04 - En handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus.

11. Utredningsuppdrag 18/02 - Utreda förutsättningarna för patienter i norra länet att resa till länssjukhuset 

Diarienummer 180022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 18/02 - Utreda förutsättningarna för patienter i norra länet att resa till länssjukhuset.

12. Utredningsuppdrag 18/05 Redovisa en strategi för hur genetisk diagnostik kan utvecklas

Diarienummer 180025

Föredragning av Fredrik Enlund.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 18/05 – Redovisa en strategi för hur genetisk diagnostik kan utvecklas.

13. Yttrande över promemorian Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet (DS 2018:36)

Diarienummer 180711

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian Utökade möjligheter att avansluta vårdgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14. Yttrande över Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial 

Diarienummer 180717

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial. Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15. Revidering i Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Landstinget i Kalmar län

Diarienummer 180943

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Landstinget i Kalmar län att gälla från och med den 5 december 2018.

2. Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Region Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16. Yttrande över Tågutvecklingsplan Östergötland 2040

Diarienummer 180829

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över remissen Tågutvecklingsplan Östergötland 2040. Yttrandet överlämnas till Region Östergötland.

17. Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

Diarienummer 180538

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen antar rekommendation från Sveriges kommuner och landsting att schablonbeloppet för mobilitetsersättning för folkhögskolor 2019 uppgår till 400 kr per deltagarvecka.

2. Landstinget i Kalmar län följer SKLs tillämpningsanvisningar som bygger på villkoren för statsbidrag med vissa undantag:
- Mobilitetsstöd till folkhögskolor utgår endast för kurser som är 15 veckor eller längre.
- Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid.

18. Visionsdokument för Euroregion Baltic (ERB)

Diarienummer 180926

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom Euroregion Baltics (ERB) visionsdokument "ERB Agenda2030".

19. Valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och ungdomar 3-22 år – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för 2019

Diarienummer 180764

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer Avtal, Förfrågningsunderlag och Ersättning för allmäntandvård till barn, ungdomar och unga vuxna inom Vårdval Barntandvård i Kalmar län, att gälla under 2019.

20. Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 2019

Diarienummer 180902

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården samt Regel listning, Jouruppdraget 2019, samt Standardutrustning IT inom Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2019.

21. Vårdval Psykisk hälsa primärvård – Ersättning för 2019, Registreringsanvisningar samt IT-bilaga

Diarienummer 180932

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer Ersättningsbilaga, Registreringsanvisningar för ersättning samt IT-bilaga, att gälla from 1 januari 2019.

22. Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och Överenskommelse för 2019

Diarienummer 180920

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och Överenskommelse med Folktandvården, att gälla under 2019.

23. Uppdaterade Bedömningsgrunder vid fördelning av Region Kalmar läns anslag till länets organisationer för funktionsnedsatta

Diarienummer 180870

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar uppdaterade bedömningsgrunder vid fördelning av Region Kalmar läns anslag till länets organisationer för funktionsnedsatta, att gälla från och med den 1 januari 2019.

24. Internkontrollplan 2019

Diarienummer 180871

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner Internkontrollplan 2019.

25. Instruktion för regiondirektören

Diarienummer 180272

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner förslag till Instruktion för regiondirektören, att gälla från och med 2019.

26. Förlängning av avtal gällande distansutbildning inom Linnéuniversitetets sjuksköterskeprogram i Västervik och Oskarshamn

Diarienummer 180927

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner att avtalet förlängs med Linneuniversitetet avseende utbildningsplatser på Linnéuniversitetets sjuksköterskeprogram i Västervik och Oskarshamn för ytterligare två år.

Regiondirektören får i uppdrag att teckna avtalet med Linnéuniversitetet.

2. Regiondirektören får i uppdrag att i dialog med Linnéuniversitetet ta fram en plan för långsiktigt samarbete gällande utbildningsplatser på Linnéuniversitets sjuksköterskeprogram.

27.Val av ledamot och ersättare till Uddenberg-Nordingska stiftelsen för perioden 2019-2022

Diarienummer 180178

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Ingeborg Eriksson, regiondirektör, som ledamot och Lars Mattsson, ekonomidirektör, som ersättare i Uddenberg-Nordingska stiftelsen för perioden 2019-2022.

28. Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande till Region Kalmar läns pensionärsråd för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i Region Kalmar läns pensionärsråd:
Ledamöter                                        Ersättare
Margaretha Lööf Johansson (S)           Yvonne Hagberg (S)
Karin Helmersson (C)                         Christer Jonsson (C)
Pierre Edström (L)                             Birgitta Gustafsson (L)
Jonas Lövgren (M)                             Josefin Hellvin (V)
Erik Fors (S)                                     Peter Wretlund (S)
Gudrun Brunegård (KD)                     Anders Andersson (KD)
Leif Axelsson (SD)                             Peter Bohman

2. Regionstyrelsen utser Margaretha Lööf Johansson (S) till ordförande för Region Kalmar läns pensionärsråd.

29. Val av sex ledamöter och sex ersättare samt ordförande till Region Kalmar läns funktionshinderråd för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i Region Kalmar läns funktionshinderråd:
Ledamöter                                       Ersättare
Helen Nilsson (S)                                Yvonne Hagberg (S)
Christer Jonsson (C)                           Karin Helmersson (C)
Jonas Lövgren (M)                             Anita Strömberg (V)
Johan Nyman (S)                               Peter Wretlund (S)
Anni Nielsen (SD)                               Maria Petersson (SD)
Pierre Edström (L)                             Jennie Uller (L)

2. Regionstyrelsen utser Helen Nilsson (S) till ordförande för Region Kalmar läns funktionshinderråd.

30. Val av två ledamöter till Samrådsgruppen för landstinget och Kalmar läns reumatikerförening för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Christer Jonsson (C) och Gudrun Brunegård (KD) till ledamöter till Samrådsgruppen för landstinget och Kalmar läns reumatikerförening.

31. Val av en revisor och en ersättare för granskning av Uddenberg-Nordingska stiftelsens räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022

 

32. Val av ledamot till Regionsamverkan Sydsveriges utskott för regional utveckling för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M) till ledamöter i Regionsamverkan Sydsveriges utskott för regional utveckling.

33. Val av ledamot till utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C), Peter Wretlund (S) och Anders Andersson (KD) till ledamöter i Regionsamverkan Sydsveriges utskott för infrastruktur och kollektivtrafik.

34. Val av ledamot till utskottet för kultur inom Regionsamverkan Sydsverige för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) och Henrik Yngvesson (M) till ledamöter i Regionsamverkan Sydsveriges utskott för kultur.

Beslutsärenden till regionfullmäktige

35. Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020

Diarienummer 180389

Föredragning på regionstyrelsens sammanträde den 5 december av Magnus Garp.

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020.

36. Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025

Diarienummer 180391

Föredragning på regionstyrelsens sammanträde den 5 december av Magnus Hammarstedt.

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019 - 2025.

37. Motion 23/2017 om bussförbindelse till boende i Stångehamnsområdet, Oskarshamn

Diarienummer 170710

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 23/2017 om bussförbindelse i Stångehamnsområdet, Oskarshamn.

38. Motion 24/2017 om att införa akutläkare

Diarienummer 170723

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 24/2017 om att införa akutläkare.

39. Motion 25/2017 angående intraprenader

Diarienummer 170835

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 25/2017 angående intraprenad.

40. Motion 1/2018 om att landstingets måste utveckla arbetssättet kring prostatacancer

Diarienummer 180162

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 1/2018, Landstinget måste utveckla arbetssätt kring prostatacancer, med att det pågår ett gemensamt arbete med att se över information/erbjudande om PSA-provtagning, initierat av samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen. En förstudie inom ramen för RCC Sydöst pågår och resultaten från förstudien kommer att ligga till grund för beslut om eventuella fortsatta arbetsformer.

41. Motion 3/2018 Förbättra de medicinska resultaten för att garantera god och jämlik vård

Diarienummer 180238

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 3/2018 med att arbete enligt de två förslag som ges, redan är en etablerad del i landstingets strategiska förbättringsarbete.

42. Motion 7/2018 om att utbilda fler medicinska sekreterare

Diarienummer 180415

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska sekreterare med att landstinget inväntar besked från YH-myndigheten avseende start av utbildning till medicinska sekreterare i Nybro och samtidigt fortsätter dialogen med länets folkhögskolor i söder kring möjligheter att starta utbildning till medicinska sekreterare om behov uppstår.

43. Motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation

Diarienummer 180432

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation.

44. Motion 9/2018 om att utreda fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22

Diarienummer 180471

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 9/2018 med redovisat yttrande och hänvisar till tidigare fattade beslut gällande Västerviks sjukhus.

45. Medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna

Diarienummer 180365

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna.

46. Nytt avtal om Sydtaxa 2.0

Diarienummer 180933

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra Sverige, mellan berörda län i södra Sverige och ger Trafikdirektören i uppdrag att underteckna detsamma.

2. Regionfullmäktige fastställer ny prismodell för Sydtaxan 2.0 för länsöverskridande kollektivtrafikresor.

3. Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas vid försäljning av länsöverskridande biljetter, dock senast 15 december 2019.

47. Mottagande av allmänna handlingar med anledning av likvideringen av Regionförbundet i Kalmar län

Diarienummer 180786

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att ta emot Regionförbundet i Kalmar läns allmänna handlingar- protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december 2018 för arkivering och förvaring hos blivande Region Kalmar län.

48. Överenskommelse med kommunerna gällande lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Diarienummer 181019

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar Överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla from 1 mars 2019.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

49. Anmälningsärenden till regionfullmäktige

 

Handlingar och presentationer

2018-12-05

Öppna alla mappar Stäng alla mappar