Regionstyrelse 2019-01-30 Extra

Datum: Onsdag den 30 januari 2019
Tid: 17.00
Plats: Gränsö slott, Västervik

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

 

2. Val av justerare och tid för justering

 

Beslutsärende till regionfullmäktige

3. Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att verksamheten vid den medicinska
intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus ska ändras på följande sätt:
De två platserna för medicinsk intensivvård (MIVA-platser) ska upphöra.
Enheten ska istället inriktas på vård och omvårdnad av patienter som har ett
ökat vårdbehov men som inte är i behov av respiratorvård, vilket i
förlängningen möjliggör en utveckling av observationsplatser
(AVA-platser).

Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med hälso- och
sjukvårdsdirektören genomföra verksamhetsförändringen.

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar