Regionstyrelse 2019-02-06

Tid: 10.00
Plats: Odlingen, Strömgatan 13, Kalmar
Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

 

2. Val av justerare och tid för justering

 

Informationsärenden

3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Föredragning av Magnus Persson, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Florence Eddyson-Hägg och Lina Isaksson.

4. En av Sveriges bästa arbetsplatser

Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Helen Persson, Florence Eddyson-Hägg, Niklas Föghner och Johan Rosenqvist.

5. God ekonomisk hushållning

Föredragning av Lars Mattsson.

Beslutsärenden till regionstyrelsen

6. Yttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter vid myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Ärendenummer 180876

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

7. Yttrande över betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

Ärendenummer 180977

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36). Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

8. Yttrande över Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035

Ärendenummer RS 2019/30

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 2019-2035.

9. Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan för åren 2019-2021

Ärendenummer RS 2019/50

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar redovisad uppdragslista till protokollet.

10. Riktlinje för personuppgiftsbehandling

Ärendenummer 2018/1074

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar Riktlinje för personuppgiftsbehandling att gälla från och med den 1 januari 2019.

11. Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019

Ärendenummer RS 2018/1083

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner för sin del Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019 att gälla från och med den 1 januari 2019 och överlämnar beslutet till Samverkansnämnden.

12. Samverkansavtal med funktionshinderorganisationer

Ärendenummer RS 2019/40

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar Samverkansavtal med funktionshinderorganisationerna att gälla från och med 6 februari 2019.

13. Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar del 5

Ärendenummer RS 2019/41

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar reviderade riktlinjer för Hjälpmedelsförskrivning avseende del 5 Landstingets övriga insatser vid särskilda behov, att gälla från och med 6 februari 2019.

14. Mål och strategier för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen

Ärendenummer RS 2019/42

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar strategidokumentet Mål och strategier för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

15. Upphandling serviceresor

Ärendenummer RS 2019/43

Föredragning av Karl-Johan Bodell på regionstyrelsen den 6 februari klockan 13.00. Obs sekretess. Handling utdelas senare.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer tilldelning av trafikkontrakt enligt Kalmar länstrafiks förslag på tilldelningsbeslut med driftstart 1 januari 2020.
Regionstyrelsen ger Trafikdirektören i delegation att slutföra tilldelningskontrakt enligt redovisat underlag.

16. Uppföljning av utredningsuppdrag 17/03 - Plan för att förtydliga och förstärka 1177 som förstahandsval till vården

Ärendenummer 170012

Föredragning av Lina Isaksson

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner uppföljning av utredningsuppdrag 17/03- Plan för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med hälso- och sjukvården.

17. Behov av förstärkt MR-kapacitet

Ärendenummer

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att påbörja planeringen för att placera en MR-kamera på Oskarshamns sjukhus.
Uppdraget ska återredovisas till regionstyrelsen i september 2019 och arbetas in kommande regionplan.

18. Revidering av delegationsordning – Signering av ansökan om etikprövning av forskning

Ärendenummer RS 2019/46

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar avseende signering av ansökan om etikprövning av forskning. Revideringen gäller från och med den 6 februari 2019.
Paragrafen justeras omedelbart.

19. Val av ombud och ersättare till årsstämma för IT-plattformen för perioden 2019-2022

 

20. Anmälningsärenden till regionstyrelsen

Inkomna protokoll
- Protokoll för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium den 29 oktober 2018
- Skrivelse till Trafikverket angående ERTMS

21. Verksamhetsplaner för 2019

Ärendenummer

Förslag till beslut till regionstyrelsen
Regionstyrelsen noterar informationen om verksamhetsplanerna till protokollet.

Beslutsärenden till regionfullmäktige

22. Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten för palliativ medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar

Ärendenummer RS 2019/47

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i Kalmar.
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan.

23. Ombyggnad för onkologisk mottagning och dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar

Ärendenummer RS 2019/48

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag.
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan.

24. Motion 24/2018 om att stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor

Ärendenummer 180888

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor med att:
- Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras.
- Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som kommer att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

25. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län

Ärendenummer RS 2019/49

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och med den 1 mars 2019.

26. Anmälningsärenden

- Medborgarförslag 2018/8 sex timmars arbetsdag, diarienummer 181002
- Medborgarförslag 2018/9 flergångsartiklar matsalen på Länssjukhuset, diarienummer 181011
- Medborgarförslag 2018/10 tidsstudieutredning avseende patienttid, diarienummer 181017
- Medborgarförslag 2018/11 ta bort avgiften och höj milersättning vid sjukresor, diarienummer 181033
- Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige, Lisbeth Lindberg
- Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige, Mikael Lång

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar