Regionstyrelse 2019-03-06

Tid: 10:00
Plats: Odlingen, Region Kalmar län, Strömgatan 13, Kalmar
Tidplan

Tidplan

09.00 Gruppmöten
10.30 Formella punkter och informationsärenden 3-5
12.00 Lunch
13.00- Fortsättning från och med ärende 6
14.30 ca Kaffe

Föredragningslista

Mötets öppnande

1 Godkännande av föredragningslistan

 

2 Val av justerare

 

Informationsärenden

3 Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Föredragning av Magnus Persson, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Florence Eddyson-Hägg och Lina Isaksson.

4 En av Sveriges bästa arbetsplatser

Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal. Föredragning av Helen Persson.

5 God ekonomisk hushållning

Föredragning av Lars Mattsson.

Beslutsärenden till regionstyrelsen

6 Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan för åren 2019-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
RS 2019/50

7 Yttrande över betänkandet En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70

Förslag till beslut
Regionstyrelsen har inte något att erinra mot utredningens förslag i betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna
arvsfonden (SOU 2018:70). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
RS 2018/1072

8 Yttrande över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll nya möjligheter (SOU 2018:77)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på utredning av betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
RS 2018/1073

9 Yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen  (SOU 2018:82)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet  Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”. Region
Kalmar län ser positivt på de kompletteringar som föreslås i betänkandet. Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
RS 2019/11

10 Interimistisk hantering av försäkringsfrågan vid användning av läkemedel ”off-label”, i de fall som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen (LF)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

11 Hälsoval Kalmar län - Uppdragsbeskrivning och ersättning för vården 2019 med mera

Förslag till beslut
Med ändringar av tidigare beslut i regionstyrelsen den 5 december 2018, § 195, fastställer regionstyrelsen att det utökade jouruppdraget med höjda jourschabloner
ska börja gälla 1 september 2019. Vidare justeras jourschablonerna för Kalmar enligt redovisat beslutsunderlag.
RS 2018/902

12 Val av ombud och ersättare till ägarråd för Inera AB

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Christer Jonsson (C) som ombud och Malin Sjölander (M) som ersättare till Ägarråd för Inera AB, under mandatperioden 2019-2022.
RS 2019/189

13 Medborgarförslag 6:2018 angående hantering och service av hjälpmedel via internet och app

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar medborgarförslag 06/2018 app för hantering av  hjälpmedel vid service och reparation med hänvisning till att en digital lösning för
hantering av hjälpmedel vid service och reparation kommer att tas fram. Arbetet kommer att påbörjas under 2019. 
RS 2018/914

Beslutsärenden till regionfullmäktige

14 Årsredovisning med bokslut för år 2018

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner:

 • framlagt bokslut för landstinget år 2018 innebärande minskning av eget kapital med 95 086 708 kronor samt ett underskott i förhållande till budget med 246 202 167 kronor.
 • reglering av negativt balanskravsresultat 2018 med 91 915 949 kronor inom de följande tre åren i
  kommande regionplaner.
 • resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för Folktandvården 2018 med 3 756 730 kronor.
 • rapport om genomförd intern kontroll 2018.
 • genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna ränteersättningar år 2018.
 • tilläggsbudget för 2018 års löneavtal med totalt 12 350 000 kronor.
 • tilläggsbudgetering för köpt vård år 2018 med 15 000 000 kronor.
 • tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2018 med 65 000 000 kronor.
 • tilläggsbudgetering för extra nattersättning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018 med 8 700 000 kronor.
 • tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2018 med 1 000 000 kronor.
 • tilläggsbudgetering för införande av dokumenthanteringssystem med 1 148 200 kronor.
 • tilläggsbudgetering till Landstingsservice för laddstolpar inom ramen för klimatkompensation 2018 med 177 700 kronor.

2. Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma
landstingets årsredovisning för 2018.

3. Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till
revisorerna och regionfullmäktige.
RS 2019/96

15 Tilläggsbudget 2019 av över/underskott i 2018 års bokslut

Förslag till beslut
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2019 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2018 års bokslut med sammanlagt 1 542 300 kronor.
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av Region Kalmar läns eget kapital.
RS 2019/95

16 Upphandling av nya tågfordon

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige ger AB Transitio i uppdrag att avropa upp till fjorton (fyra elfordon och tio bimodala fordon) regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandla finansiering för detta.

2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kalmar län får ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 2 100 MSEK avseende 14 regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop och anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon.

5. Regiondirektören får i uppdrag att avyttra befintliga fordon i takt med leverans av de nya fordonen.

6. Regiondirektören får i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för  anpassning av tågdepån i Kalmar för att klara underhåll av de nya fordonen.
RS 2019/91

17 Motion nr 6/2018, Börja planeringen för att bygga ambulanshelikopterplatta

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 6/2018 Börja planering för att bygga ambulanshelikopterplattor! med att frågan bör hanteras efter att  Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) tagit del av
utredningen av planeringsförutsättningar för en eventuell etablering av ambulanshelikopterverksamhet i sjukvårdsregionen.
RS 2018/399

18 Motion nr 16/2018 Inför Borgholmsmodellen i hela länet

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 16/2018 om att införa Borgholmsmodellen i hela länet med redovisat yttrande.
RS 2018/856

19 Motion nr 19/2018 Byt namn på Länssjukhuset

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i Kalmar.
RS 2018/859

20 Motion nr 21/2018 Fria flergångsmensskydd

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om fria flergångsmensskydd till länets tjejer.
RS 2018/861

21 Motion nr 25/2018 Jämlik vård kräver systematiskt förbättringsarbete!

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 25/2018 med att arbete enligt de två förslag som ges, redan är en etablerad del i regionens strategiska förbättringsarbete.
RS 2018/900

22 Motion 26/2018 Den prehospitala vården kräver specialistutbildade ambulanssjuksköterskor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 26/2018 om att länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor med
redovisat yttrande.
RS 2018/994

Anmälningsärenden

23 Rapport om möten med mening, en analys av patienters erfarenheter av vårdmöten (rapport 2018:12)

RS 2019/33


24 Öppna jämförelser 2018 - En god vård?

Övergripande rapportering om hälso- och sjukvårdens resultat
RS 2019/180

Delegationsbeslut

25 Protokoll från regionstyrelsens presidium 2019-01- 17

 

26 Yttrande av regiondirektören angående Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161

 

2019-03-06

Öppna alla mappar Stäng alla mappar