Regionstyrelse 2019-06-04 (extra)

Tid: 08:30
Plats: Ekerum, Borgholm

Föredragningslista

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Val av justerare

Beslutsärenden till regionfullmäktige

3 Biljettsystem Kalmar länstrafik

RS 2019/311

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner inköp av biljettsystem för Kalmar länstrafik till en
maximal summa om 35 miljoner kronor. Kostnaderna för 2019 får tas inom
kollektivtrafiknämndens driftbudget. De ekonomiska konsekvenserna från och med
2020 inarbetas i kommande regionplan.

4 Priser och rabatter vid köp av biljett i mobil app

RS 2019/320

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisade priser och rabatter vid köp av biljetter i mobil app, att gälla från och med införande av nytt biljettsystem för Kalmar länstrafik. Som en följd av införandet av mobil app i biljettsystemet avvecklas Reskassa successivt som betalsätt.

Beslutet gäller under förutsättning av att Kalmar länstrafik inför nytt biljettsystem.

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar