Regionstyrelse 2019-06-18

Tid: 10:00
Plats: Odlingen, Strömgatan 13, Kalmar

Tidplan

09.00 Gruppmöten
10.00 Formella punkter och informationsärenden 3-8
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning

Föredragningslista

1. Godkännande av dagordning

 

2. Val av justerare

 

Informationsärenden

3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

 

4. En av Sveriges bästa arbetsplatser

 

5. God ekonomisk hushållning

 

6. Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet

 

7. Sommaren 2019

 

Beslutsärenden till regionstyrelsen

8. Uppdrag beslutade i regionplan för åren 2019-2021

RS 2019/50

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

9. Yttrande över Remiss av klimat- och energistrategi för Kalmar län

RS 2019/444

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019–2023. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län.

10. Beslut om remiss - Handlingsprogram för länets kompetensförsörjning

RS 2019/383

Förslag till beslut
Regionstyrelsen skickar ut handlingsprogrammet för kompetensförsörjning Kalmar
län 2020-2022 på remiss till länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet, utbildningsaktörer samt näringslivet.
Remissen pågår från den 19 juni – 15 oktober 2019.

11. Beslut om remiss - Handlingsprogram för transportinfrastruktur

RS 2019/484

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionala utvecklingsnämndens förslag att
skicka ut Handlingsprogram för Transportinfrastruktur i Kalmar län 2020 - 2025
på remiss till länets kommuner, grannregioner samt Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. Remissen pågår från den 19 juni – 15 oktober 2019.

12. Utredningsuppdrag 19/08 - Redovisa ett underlag för prioriteringar i länet inför diskussioner med staten om infrastruktursatsningar i sydostregionen.

RS 2019/382

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av Utredningsuppdrag 19/08 – redovisa ett underlag för prioriteringar i länet inför diskussionen med staten om
infrastruktursatsningar i sydostregionen.

13. Utredningsuppdrag 19/05 - Utreda förutsättningarna för att skapa ett ehälsokluster i Kalmar län

RS 2019/377

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av Utredningsuppdrag 19/05 – Utreda
förutsättningar för att skapa ett e-hälsokluster i Kalmar län.

14. Utredningsuppdrag 19/15 - Redovisa ett förslag till mål och mått för det regionala utvecklingsarbetet inför kommande regionplan

RS 2019/389

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/15 - Redovisa ett förslag till mål och mått för det regionala utvecklingsarbetet inför kommande regionplan och föreslås inarbetas i kommande regionplan.

15. Utredningsuppdrag 2017/05 En struktur för kunskapsstyrning för att skapa ett sammanhållet system från kunskapsstöd till uppföljning och där kedjan är tydlig från nationellt och regionalt till lokalt arbete

RS 2017/14

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av Utredningsuppdrag 2017/05 En struktur för kunskapsstyrning för att skapa ett sammanhållet system från kunskapsstöd till uppföljning och där kedjan är tydlig från nationellt och regionalt till lokalt arbete.

16. Samverkansavtal med Region Kronoberg gällande Glass Art Society

RS 2019/488

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner samverkansavtal mellan Region Kalmar län och Region
Kronoberg avseende Glass Art Society 2020. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att underteckna avtalet.

17. Dokumenthanteringsplan för personal- och ekonomihandlingar

RS 2019/485

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för ekonomihandlingar respektive
personaladministrativa handlingar för Region Kalmar län, att gälla från och med den 1 januari 2019 tills vidare. I och med detta beslut upphör tidigare upprättade dokumenthanteringsplanerna för ekonomihandlingar respektive personaladministrativa handlingar att gälla (landstingsstyrelsen 2 februari 2014 respektive den 6 maj 2015).

18. Utbildning för medicinska sekreterare

RS 2019/537

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Kalmar län genomför utbildning för medicinska
sekreterare i egen regi. Regiondirektören får i uppdrag att planera för att denna utbildning ska kunna ges från och med hösten 2019. Kostnaden för 2019 ska finansieras genom regionstyrelsens anslag för oförutsedda medel med 1 000 000 kronor. Resterande finansiering sker inom Regionstab HR:s särskilda anslag. Från och med 2020 får kostnaderna arbetas in i kommande regionplan. 

19. Samverkansavtal interregional bredbandsutbyggnad och den Sydsvenska digitala arenan

RS 2019/545

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen från Regionsamverkan Sydsverige om
samverkansavtal för interregional bredbandsutbyggnad och den Sydsvenska
digitala arenan, till protokollet.

20. Val av representant till Utskott infrastruktur och kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige 2019-2022

RS 2019/54

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Pär-Gustav Johansson (M) till representant till Utskott infrastruktur och kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige 2019-2022. 

Beslutsärenden till regionfullmäktige

21. Medborgarförslag om logopeder på Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/190

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag om logopeder på länssjukhuset med redovisat yttrande.

22. Positionspapper kollektivtrafik Regionsamverkan Sydsverige

RS 2019/529

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner positionspapper för kollektivtrafiken inom Regionsamverkan Sydsverige.

23. Sammanträdesplan 2020

RS 2019/579

Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2020.

Delegationsbeslut, anmäls för kännedom

24. Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Dörby 7:7 m.fl., Kalmar kommun.

RS 2019/392

25. Yttrande över oljeskyddsplan för Valdemarsviks kommun.

RS 2019/368

26. Energikontor Sydost – uppdrag, utmaningar och framtid.

RS 2019/486

27. Bolagsstämma/årsstämma den 20 maj 2019, Öresundståg.

RS 2019/520

Anmälningsärenden för kännedom

28. Uppdatering av riktlinjer nya mallar i samband med bildandet av Region Kalmar län.

RS 2017/648

29. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision.

 

30. Årsredovisning 2018, reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021 samt protokoll från förbundsfullmäktige 11 april 2019 för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

 

31. Budgetförutsättningar för åren 2019–2022.

 

32. Regeringsbeslut angående ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018-2019.

 

33. Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård, Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen.

 

34. Nationell utvärdering om vård vid depression och ångestsyndrom.

 

35. Dom, Socialstyrelsens föreskrift som ger landstingen rätt att besluta om särskilt förordnande för bland annat AT-läkare inte får tillämpas eftersom regeringens bemyndiganden står i strid med lag.

 

36. Information angående ägarförändringar, AB Transitio.

 

37. Namninsamling avseende behandlingsenheten Västervik.

 

38. Meddelande från SKL:s styrelse (4/2019) - Överenskommelse om nationella kvalitetsregister.

 

39. Meddelande från SKL:s styrelse (5/2019) - Överenskommelse om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården.

 

40. Meddelande från SKL:s styrelse (6/2019) - Överenskommelse om nationell strategi för jämlik sjukvård - standardiserade vårdförlopp.

 

41. Besked om ersättning från MSB.

 

42. Synpunkter på nya psykiatrihuset i Västervik.

 

43. Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen.

 

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar