Regionstyrelse 2019-09-04

Tid 9:30 OBS! Mötet tidigarelagt.
Plats Odlingen, Strömgatan 13, Kalmar

Föredragningslista

1 Godkännande av dagordning

2 Val av justerare

Informationsärenden

3 Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Föredragning av Magnus Persson, Florence Eddyson-Hägg, Lina Isaksson, Niklas Föghner och Johan Rosenqvist.

4 En av Sveriges bästa arbetsplatser

Föredragning av Helen Persson, Florence Eddyson-Hägg, Niklas Föghner och Johan Rosenqvist.

5 God ekonomisk hushållning

Föredragning av Lars Mattsson

6 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i Kalmar län

Föredragning av Helena Nilsson

7 Uppföljning av sommaren 2019

Föredragning av Ingeborg Eriksson

8 Information från Arbetsmiljöverket, klockan 13.30–15.00

RS 2019/770

Föredragning av Marie Gruvhammar och Eva-Lena Andersson, Arbetsmiljöverket.

Beslutsärenden till regionstyrelsen

9 Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 2019-2021

RS 2019/50

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

10 Uppföljning av uppdrag 17/06 - Utred möjligheterna runt självvald inläggning gällande patienter med självskadebeteende

RS 2017/15

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen godkänner återredovisning av uppdrag 17/06 – Utreda möjligheterna runt självvald inläggning när det gäller patienter med självskadebeteende. Slutlig återredovisning görs senast vid
regionstyrelsen i september 2020.

11 Uppdrag från regionstyrelsen 6 februari 2019 – Behov av förstärkt MR-kapacitet

RS 2019/44

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner återredovisningen av uppdraget.

12 Riktlinje för möten och resor inom Region Kalmar län

RS 2019/60

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar reviderad Riktlinje för möten och resor, att gälla från och med den 1 oktober 2019.

13 Almi Företagspartner - ägaranvisning och finansiering m.m. 2020

RS 2019/737

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar
– Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Kalmar län AB (1a).
– Målstruktur för verksamhetsåret 2019 (1b).
– Överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2020 (2).

14 Remiss - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

RS 2019/588

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

15 Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka 2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Malena Wiklund, PwC, till auktoriserad revisor för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka för 2019.

16 Val av sakkunnigt biträde för Uddenberg-Nordingska stiftelsen 2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Björn Bergljung, PwC, till sakkunnigt biträde för Uddenberg-
Nordingska stiftelsen för 2019, med Robin Furuhammar, PwC, som ersättare.
RS 2019/54

17 Rekommendationer gällande digitala vårdkontakter (Sveriges Kommuner och Landsting)

RS 2019/627

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att tillämpa och följa Sveriges Kommuners och Landstings
rekommendationer om kriterier för ersättningsberättigad digital vårdkontakt samt
rekommendationer kring medicinsk service och högkostnadsskydd.

18 Vårdval Psykisk hälsa primärvård – revidering av priser för 2019

RS 2019/932

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer reviderade priser i Ersättningsbilaga för 2019.
Priserna gäller från och med den 1 januari 2019, med undantag för besöksersättningarna, som gäller från och med september 2019.

19 Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 2019, rättning av jourschabloner

RS 2018/902

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer nya jourschabloner för Kalmarområdet, Nybro/Emmaboda samt Borgholm att gälla från och med 2019-09-01.

Beslutsärenden till regionfullmäktige

20 Handlingsprogram - Fossilbränslefri region

RS 2018/392

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar Handlingsprogram för en fossilbränslefri region.

21 Motion - Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet

RS 2019/98

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet med redovisat yttrande.

22 Motion - Ett samlat psykiatrilyft

RS 2019/223

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Ett samlat psykiatrilyft med redovisat yttrande.

23 Motion - Nytt arbetssätt kring regionens budget och arbetet med delårsrapporter

RS 2019/280

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen Nytt arbetssätt kring regionens budget och arbetet med delårsrapporter.

24 Motion - Inför vildsvinskött på menyn

RS 2019/286

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Inför vildsvinskött på menyn med redovisat yttrande.

25 Motion - Avskaffa New Public Management

RS 2019/500

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Avskaffa New Public Management med redovisat yttrande.

26 Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart arbetsliv

RS 2019/499

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen Förkortad arbetstid för ett hållbart arbetsliv.

27 Medborgarförslag - KLT:s månadskort för pensionärer

RS 2019/255

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget KLT:s månadskort för pensionärer med redovisat yttrande.

28 Medborgarförslag - Ta bort avgifter och höj milersättningen vid sjukresa

RS 2018/1033

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Ta bort avgifter och höj milersättningen vid sjukresa med redovisat yttrande.

29 Medborgarförslag - Ett enkelt sätt att kunna ta med cykeln på bussen

RS 2019/299

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Ett enkelt sätt att kunna ta
med sig cykeln på bussen med redovisat yttrande.

30 Medborgarförslag - Anställ mer personal i norra regiondelen för att patienter ska slippa åka till Kalmar

RS 2019/443

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Anställ mer personal till Västerviks sjukhus och direktbuss för patienter mellan Västervik och Kalmar.

31 Medborgarförslag - Halvera arvodet för politiker och högre byråkrater

RS 2019/341

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Halvera arvodet för politikerna och högre byråkrater.

32 Medborgarförslag - Anpassa all mat som Region Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål

RS 2019/326

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar medborgarförslaget Anpassa all mat som Region Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål med redovisat yttrande.

33 Medborgarförslag - Utbildning av vårdpersonal avseende lipödem

RS 2019/240

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Utbildning av vårdpersonal avseende lipödem med redovisat  yttrande.

34 Medborgarförslag - Fruktkorgar till personalen på regionens arbetsplatser

RS 2019/239

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Fruktkorgar till personalen på regionens arbetsplatser.

35 Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi, Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/313

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra ombyggnation för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar.

36 Redovisning av partistöd 2018

RS 2019/470

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2018.

Anmälningsärenden

37 Regler för kommunalt partistöd – uppdaterade efter regionbildning och ny lagstiftning

RS 2019/708

38 Kemikaliestrategi för Region Kalmar län – uppdaterad efter regionbildning

RS 2016/341

39 Protokoll Regionala Utvecklingsnämnden 2019

RS 2019/607

40 Huvudöverenskommelse HÖK 19

RS 2019/617

41 Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2019

RS 2019/608

42 Protokoll från Läkemedelskommittén 190417

43 Energikontor Sydost – uppdrag, utmaningar och framtid

RS 2019/486

44 Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting SKL

RS 2019/647

45 Meddelande från SKL:s styrelse (9/2019) om överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om insatser inom området psykisk hälsa 2019

RS 2019/653

46 Protokoll styrelse AB Transitio, nr 150 och 151

47 Uppdaterad aktiebok Öresundståg AB

48 Rapport från Statens medicinsk-etiska råd - Styrmodeller i hälso- och sjukvården

49 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

50 Regleringsbrev och stadsbidrag för budgetåret 2019

RS 2019/12

51 Beslut ekonomiska åtaganden som finansieras från anslagsposten 24 under anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, som disponeras av Tillväxtverket.

52 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 regional tillväxt

53 Regleringsbrev och stadsbidrag för budgetåret 2019

RS 2019/12

54 Beslut ekonomiska åtaganden som finansieras från anslagsposten 24 under anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, som disponeras av Tillväxtverket.

55 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 regional tillväxt

56 Regleringsbrev och stadsbidrag för budgetåret 2019

RS 2019/12

57 Beslut ekonomiska åtaganden som finansieras från anslagsposten 24 under
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, som disponeras av Tillväxtverket.

58 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 regional tillväxt

59 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:5

60 Beslut från Regionfullmäktige Kronoberg, Regionala utvecklingsstrategin antagen

61 Protokoll Läkemedelskommitténs sammanträde 2019-04-17

62 Redovisning av regionernas krav på remiss i öppen vård- uppdatering juni 2019

RS 2019/674

63 Protokoll årsstämma AB Transitio 2

Delegationsbeslut

64 Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret

RS 2019/643

65 Rekommendation om nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod, SKL

RS 2019/639

66 Presidieprotokoll 2019-06-18

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar