Regionstyrelse 2019-05-08

Tid: 10:00
Plats: Odlingen, Strömgatan 13, Kalmar

Tidplan

09.00 Gruppmöten
10.00 Formella punkter och informationsärenden 3-6
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning från och med ärende 7
14.30 ca Kaffe

Föredragningslista

Mötets öppnande

1 Godkännande av dagordning

2 Val av justerare

Informationsärenden

3 Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Föredragning av Magnus Persson, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Florence Eddyson-Hägg och Lina Isaksson.

4 En av Sveriges bästa arbetsplatser

Föredragning av Helen Persson, Florence Eddyson- Hägg, Niklas Föghner, Johan Rosenqvist.

5 God ekonomisk hushållning

Föredragning av Lars Mattsson.

6 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet

Föredragning av Helena Nilsson.

Beslutsärenden till regionstyrelsen

7 Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan för åren 2019-2021

RS 2019/50

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

8 Utredningsuppdrag 19/03 - Redovisa ett förstärkt kunskapsunderlag som stöd inför kommande regionplan.

RS 2019/358

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/03 - Redovisa ett förstärkt kunskapsunderlag som stöd inför kommande regionplan.

Föredragning av Nina Öhrn Karlsson och Mattias Karlsson.

9 Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar del 2

RS 2019/41

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer gällande Hjälpmedelsanvisningar del 2 - synhjälpmedel, att gälla från 8 maj 2019.

10 Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar del 3

RS 2019/205

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer gällande
Hjälpmedelsanvisningar del 3 - hörselhjälpmedel, att
gälla från 8 maj 2019.

11 Rapport över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 2018

RS 2019/244

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2018 till protokollet.

Föredragning av Sofia Hartz.

12 Yttrande över slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

RS 2019/123

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel, S2019/00100/FS.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Föredragning av Lars Mattsson.

13 Yttrande över betänkandet Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

RS 2019/143

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkande SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.

Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.

14 Yttrande över betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)

RS 2019/179

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83).

Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

15 Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

RS 2019/164

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7).

Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.

16 Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende framtida regionala tillväxtarbete, inklusive sammanhållningspolitiken

RS 2019/298

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna prioriteringar. Regionstyrelsen översänder dokument med redovisade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken till Näringsdepartementet.

Föredragning av Helena Nilsson.

17 Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan sydost

RS 2019/273

Förslag till beslut

  1. Regionstyrelsen godkänner årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige.
  2. Regionstyrelsen bemyndigar ersättaren Harald Hjalmarsson att underteckna årsberättelsen 2018 i ledamoten Ulf Nilssons ställe.
  3. Regionstyrelsen utser Pierre Edström (L) till Region Kalmar läns ledamot, med YY som ersättare, vid årsmöten för perioden 2019-2022.

18 Inrättande av Tillväxtforum

RS 2019/353

Förslag till beslut
Regionstyrelsen inrättar Tillväxtforum med syfte att stärka samarbete med näringslivet och främja den regionala utvecklingen i länet, med start hösten 2019.

19 Samarbetsavtal inom e-hälsa mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet

RS 2019/354

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtalet inom ehälsa mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.

20 Verksamhetsberättelser för Kalmar länstrafik samt Bildnings- och kulturförvaltningen 2018

RS 2019/96

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsärenden till regionfullmäktige

21 Svar på motion 12/2018 - Stötta köttproducenterna i länet

RS 2018/657

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 12/2018 om att stötta köttproducenter i länet med redovisat yttrande.

22 Svar på motion 15/2018 - Möjliggör cykling till och från Öland året runt

RS 2018/855

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 15/2018 Möjliggör cykling till och från Öland året runt.

23 Svar på motion 17/2018 - Inför fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken

RS 2018/857

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 17/2018 om att införa fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken.

24 Svar på motion 18/2018 - Inför barnkulturgaranti i Kalmar län

RS 2018/858

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 18/2018 angående införandet av barnkulturgaranti med redovisat yttrande.

25 Svar på motion 20/2018 - Inför Kulturbuss i Kalmar län

RS 2018/860

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län.

26 Svar på motion 22/2018 - Fler och snabbare tåg mellan universitetsstäderna

RS 2018/862

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 22/2018 Fler och snabbare tåg mellan universitetsstäderna Kalmar och Växjö med hänvisning till pågående arbete för att
uppnå tätare tågtrafik (30 min intervall) mellan universitetsstäderna samt anläggande av dubbelspår mellan Kalmar och Växjö.

27 Svar på motion 23/2018 - Tid i primärvården inom ett dygn

RS 2018/863

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion: Tid i primärvården inom ett dygn, med hänvisning till redovisat yttrande.

28 Svar på motion 27/2018 - Genomför informationsinsatser kring nödnumret 113 13

RS 2018/1085

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion om att genomföra informationsinsatser kring nödnumret 113 13 med hänvisning till redovisat yttrande.

29 Svar på motion 28/2018 - Minska regelkrånglet och den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal

RS 2018/1086

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 28/2018 om att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal, med hänvisning till
pågående arbete med bättre resursutnyttjande och rätt använd kompetens.

30 Svar på medborgarförslag 8/2018 - Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioder för de som vill tidigare/senarelägga sin semester

RS 2018/1002

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioden.

31 Svar på medborgarförslag 10/2018 - Tidsutredning

RS 2018/1017

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om tidsutredning.

32 Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2018

RS 2019/96

Handlingar skickas ut inför regionfullmäktige den 4 juni 2019.

33 Verksamhetsberättelse 2018 för Patientnämnden

RS 2019/272

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2018 till protokollet.

34 Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2019/20

RS 2019/312

Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer – med anledning av förändringar i trafikindex och elevantal - nedanstående priser för skolkort för skolåret 2019/20:

  • Kommunskolkort hösttermin 2019 - Höjt pris med 40 kronor, från 2 890 kronor till 2 930 kronor.
  • Kommunskolkort vårtermin 2020 - Höjt pris med 20 kronor, från 3 300 kronor till 3 320 kronor.
  • Länsskolkort hösttermin 2019 - Höjt pris med 100 kronor, från 4 330 kronor till 4 430 kronor.
  • Länsskolkort vårtermin 2020 - Höjt pris med 105 kronor från 4 895 kronor till 5 000 kronor.

35 Biljettsystem för Kalmar länstrafik

RS 2019/311

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner inköp av biljettsystem för Kalmar länstrafik till en maximal summa om 35 miljoner kronor. Kostnaderna för 2019 får tas inom
kollektivtrafiknämndens driftbudget. De ekonomiska konsekvenserna från och med 2020 inarbetas i kommande regionplan. Ärendet bereds av kollektivtrafiknämnden den 24 maj och vid extra regionstyrelsen den 4 juni, inför beslut av regionfullmäktige den 4 juni. Redovisning för kännedom gjordes vid regionstyrelsens arbetsutskott den 24 april.

36 Priser och rabatter vid köp av biljett i mobil app för kollektivtrafiken

RS 2019/320

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisade Priser och rabatter vid köp av biljetter i mobil app, att gälla från och med införande av nytt biljettsystem för Kalmar
länstrafik. Som en följd av införandet av mobil app i biljettsystemet avvecklas Reskassa successivt som betalsätt. Beslutet gäller under förutsättning av att Kalmar
länstrafik inför nytt biljettsystem.

37 Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi, Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/313

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende ombyggnation för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi vid Länssjukhuset i Kalmar.

38 Ombyggnad för onkologisk mottagning och dietistmottagning Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/316

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen avseende ombyggnation av hus 13, plan 6, för onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar.

39 Ombyggnad av förråd, omklädningsrum och personalrum för EPM, Enheten för palliativ medicin Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/315

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att  fortsätta processen avseende ombyggnation av hus 13, plan 1 och 4, för EPM, enheten palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar.

40 Bytesavtal med TjustFastigheter AB avseende fastigheterna Västervik Mimer 5 och Västervik Läkaren 12

RS 2019/321

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner bytesavtal som innebär att Region Kalmar län (juridiskt namn Kalmar läns landsting, 232100-0073) förvärvar fastigheten
Västervik Läkaren 12 från TjustFastigheter AB (556060-6443) och avyttrar fastigheten Västervik Mimer 5 till TjustFastigheter AB. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar för överlåtelserna och
eventuella inskrivningsåtgärder.

41 Hyresavtal för ny hälsocentral i Gamleby

RS 2019/322

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att teckna hyresavtal med Västerviks Bostads AB för en ny hälsocentral i Gamleby. De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplaner.

42 Årsredovisning 2018, revisionsberättelse och PWC:s granskning av Samordningsförbundets verksamhet 2018

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Delegationsbeslut

43 Protokoll Regionstyrelsens presidium 2019-02-26

 

44 Protokoll Regionstyrelsens presidium 2019-04-01

 

45 Remiss Samspel för hälsa (SOU 2018:80)

RS 2019/64

46 Remiss, Kronobergs regionala utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg

RS 2019/141

47 Remiss avseende handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Kalmar kommun

RS 2019/183

48 Remiss gällande handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland 2019-2022 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

RS 2019/283

49 Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening

RS 2019/287

50 Ombud på årsmöte för E22 AB RS 2019/54

 

51 Information om ny försäkring från Löf för läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation

RS 2019/335

Anmälningar

52 Protokoll Funktionshinderrådet i Kalmar län 190221

 

53 Protokoll från Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen SVN 2019

RS 2019/411

54 Protokoll Regionsamverkan Sydsverige

 

55 Transitio protokoll den 7 februari 2019

RS 2019/151

56 Årsredovisning 2018, Skandionkliniken - Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

RS 2019/422

57 E22 AB Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarapport

 

58 Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019

 

59 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

 

60 Ekonomirapporten december 2018

RS 2018/506

61 Internränta för år 2020 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:5

 

62 Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018

 

63 Framtida regionala tågtrafik i Kalmar län kräver investeringar i både nya fordon och nytt signalsystem

RS 2019/35

64 Regeringsbeslut - Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att säkerställa tillgången på influensavaccin

RS 2019/304

65 Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019, Protokoll regeringssammanträde

RS 2019/99

66 Regleringsbrev och stadsbidrag för budgetåret 2019

RS 2019/12

67 Överenskommelse kostnader för läkemedelsförmånerna m.m.

 

68 Regional skadestatistik för 2018, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf

RS 2019/191

69 Redovisning av verksamheten vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) under 2018

RS 2019/178

70 Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse för Region Kalmar län 2018

RS 2019/66

71 Rapport - Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet

RS 2019/337

72 Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

 

73 Uppdaterad riktlinje för attest, Region Kalmar län

RS 2019/406

74 Uppdaterad riktlinje internkontroll, Region Kalmar län

RS 2019/407

75 Uppdaterad riktlinje för Finansförvaltning, Region Kalmar län

Handlingar

2019-05-08

Öppna alla mappar Stäng alla mappar