Regionstyrelsen 2019-10-31

Datum: torsdag 31 oktober 2019
Tid: 9:30 Obs tid!
Plats: Odlingen, Strömgatan 13, Kalmar

Föredragningslista

1. Godkännande av dagordning

 

2. Val av justerare

 

Informationsärenden

3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Föredragning av Magnus Persson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist och Karl-Johan Bodell. 

4. En av Sveriges bästa arbetsplatser och information om Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2019

Föredragning av Helen Persson

5. God ekonomisk hushållning

Föredragning av Lars Mattsson

6. Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i Kalmar län

Föredragning av Helena Nilsson

Beslutsärenden till regionstyrelsen

7 Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan för åren 2019-2021

RS 2019/50

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

8. Utredningsuppdrag 19/01 - Redovisa ett förslag till utökad medborgardialog med särskilt fokus på civilsamhället, näringsliv samt ungdomar

RS 2019/373

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/01 - Redovisa ett förslag till utökad medborgardialog med särskilt fokus på civilsamhället, näringsliv samt ungdomar.

9. Utredningsuppdrag 19/17 - Utreda förutsättningarna för hälsosamtal för 40, 50 och 60-åringar

RS 2019/363

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/17 - Utreda förutsättningar för införande av Riktade Hälsosamtal till 40-, 50- och 60 åringar i Kalmar län.

2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att:

  • Införa riktade hälsosamtal till 40-, 50- och 60 åringar i Kalmar län enligt redovisat förslag.
  • Inom ramen för Hälsoval Kalmar län, arbeta in Riktade Hälsosamtal samt att se över certifiering av hälsocentraler.
  • Ta fram formerna för hur uppdraget ska bedrivas och organiseras.

3. En uppföljning av införande ska redovisas hösten 2022.

10. Återrapport - Arbete med barn och unga och psykisk ohälsa

RS 2016/706

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner återrapporten om Region Kalmar läns arbete med att förtydliga och förenkla den interna processen för barn och unga med psykisk
ohälsa.

11. Utredningsuppdrag 19/18 - Redovisa en långsiktig handlingsplan för omställningen till nära vård

RS 2019/364

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner utredningsuppdrag 19/18 och antar handlingsplanen för omställning till nära vård i Region Kalmar län.

12. Utredningsuppdrag 19/20 - Redovisa en strategi för invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med en digital vårdgaranti

RS 2019/366

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner utredningsuppdrag 19/20 och antar strategin för invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med en digital vårdgaranti.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för digital vårdgaranti.
3. Handlingsplanen följs upp årligen av regionstyrelsens arbetsutskott.

13. Utredningsuppdrag 19/22 - Utreda förutsättningarna för att genomföra pilotprojekt med psykiatrisk akutbil

RS 2019/369

Förslag till beslut

  1. Regionstyrelsen godkänner redovisning och planering gällande utredningsuppdrag 19/22 – Utreda möjligheterna under planperioden genomföra pilotprojekt med psykiatrisk akutbil
  2. Återrapportering ska ske till regionstyrelsen i mars 2021.

14. Utredningsuppdrag 19/24 - Redovisa en ledarskapsstrategi

RS 2019/371

Förslag till beslut

  1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/24 – Redovisa en ledarskapsstrategi.
  2. Regionstyrelsen antar Region Kalmar läns chefs- och ledarskapsstrategi.

15. Yttrande - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023

RS 2019/673

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Region Blekinges förslag till Trafikförsörjningsprogram 2020-2023. Yttrandet överlämnas till Region Blekinge.

16. Yttrande - Komplementär och alternativ medicin och vård- säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård- ny lagstiftning (SOU 2019:28)

RS 2019/713

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Socialdepartementets två betänkanden avseende Komplementär medicin och vård – säkerhet, kunskap
och dialog samt ny lagstiftning. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

17. Yttrande - Organbevarande behandling för donation, SOU 2019:26

RS 2019/767

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom förslagen i utredningen. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

18. Skrivelse till regionstyrelsen om mammografiscreening i Vimmerby

RS 2019/603

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen om att Utveckla röntgen i Vimmerby med mammografiscreening med redovisat yttrande.

19. Skrivelse till regionstyrelsen - Inrättande av kriskommission

RS 2019/458

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen Inrättande av kriskommission med redovisat yttrande.

20. Samverkansavtal Glass Art Society

RS 2019/488

Förslag till beslut

  1. Regionstyrelsen godkänner överenskommelse mellan GAS, Glass Art Society, och Region Kronoberg och Kalmar län.
  2. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beslutsärenden till regionfullmäktige

21. Motion - Ensamståendes hälsosituation

RS 2019/230

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Ensamståendes hälsosituation, med hänvisning till det arbete som redan pågår i organisationen.

22. Motion - En jämställd Region Kalmar län för alla

RS 2019/238

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen En jämställd Region Kalmar län för alla, med hänvisning till redovisat yttrande och det arbete som pågår.

23. Motion - Likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik

RS 2019/538

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik med redovisat yttrande.

24. Motion - Upphör med upphandling av lokalvården på våra sjukhus

RS 2019/539

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om att upphöra med upphandling av lokalvården på våra sjukhus med redovisat yttrande.

25. Motion - HPV-vaccination för pojkar

RS 2019/598

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen HPV-vaccination för pojkar med redovisat yttrande.

26. Motion - Sommarlovskortet ska tillbaka

RS 2019/462

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om återinförande av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 på grundskolan och årskurs 1-2 på
gymnasiet med redovisat yttrande.

27. Medborgarförslag – Sjukresor

RS 2019/26

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om gratis sjukresor med hänvisning till redovisat yttrande.

28. Reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor

RS 2017/648

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner ändringarna i reglementet för regionala  utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden samt arbetsordning för
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor.

29. Riktlinje för attest, Region Kalmar län

RS 2019/406

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner revidering av Riktlinje för attest.

30. Regional transportplan

RS 2019/886

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner revidering av åtgärd inom regional transportplan gällande objekt väg 136, Brofästet – Borgholm samt justering av plan som
innebär att medfinansiering av objekt inom järnväg möjliggörs.

31. Nybyggnation för hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård i Högsby

RS 2019/927

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

32. Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling vid länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/928

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

33. Ombyggnad för familjecentral i Vimmerby

RS 2019/929

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

34. Nybyggnation för ambulansstation i Virserum

RS 2019/930

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

35. Ombyggnation för neonatalenheten Västerviks sjukhus

RS 2019/934

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra ombyggnation enligt framtaget underlag.

36. Ombyggnation för reinvestering av autoklaver, Västerviks sjukhus

RS 2019/935

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

37. Ombyggnad av medicinavdelning 4 och 6, hus 20, Västerviks sjukhus

RS 2019/936

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

38. Biljettpriser för Kalmar länstrafik

Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer nya biljettpriser från och med den 1 januari 2020 enligt redovisat förslag.

39. Regionplan 2020-2023

RS 2019/592

Förslag till beslut

1.Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2020-2022 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2020, varvid
• bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget
• bilaga 2 driftramar
• bilaga 3 kassaflödesbudget
• bilaga 4 balansbudget
• bilaga 5 A och B investeringsbudget
• bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2020

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 11:86 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).

3. Regionfullmäktige fastställer förändring av prissättning av pneumokock- och influensavaccin i enlighet med riktlinje för pneumokockvaccination av vuxna, att gälla från och med den 1 januari 2020.

4. Regionfullmäktige fastställer förändrade Prislista för allmän- och specialisttandvård, att gälla från och med den 15 januari 2020.

5. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från och med den 1 januari 2020.

6. Regionfullmäktige fastställer Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling, att gälla från och med den 1 januari 2020.

40. Delårsrapporter - delårsbokslut för 2019

RS 2019/97

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt nämnder/förvaltningar som uppvisar underskott i prognosen efter delårsbokslut t.o.m. augusti 2019 att vidta åtgärder för
att begränsa underskottet 2019 och anpassa kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar. I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet ska detta föreläggas regionstyrelsen för beslut.

2. Regionstyrelsen uppmanar nämnderna/förvaltningarna att ha fortsatt fokus på att uppnå de verksamhetsmässiga målen i regionplanen.

3. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2019-01–08 till handlingarna. Föredragning av Lars Mattsson

Anmälningsärenden

41. Förslag om att bevilja fotvård för blinda och gravt synnedsatta

RS 2019/668

42. Protokoll från Funktionshinderrådet den 9 maj 2019

 

43. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting SKL 2019

RS 2019/617

44. Förordnande av ledamöter och ersättare till medicinska fakulteten, Linköpings universitet

RS 2019/54

45. Synpunkter angående vårdavtal fysioterapi, brev till Regionstyrelsen

RS 2019/626

46. Kommunalekonomisk utjämning för landsting, preliminärt utfall, år 2020 – Landsting

RS 2019/944

47. Protokoll från Domarnämnden den 14 augusti 2019

RS 2019/54

Delegationsbeslut

48. Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2019

 

49. Protokoll från regionstyrelsens presidium den 16 oktober 2019

 

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar