Sammanträdessal med åhörare.

Regionstyrelse

Man kan säga att regionstyrelsen är regionens regering. Den styr det löpande arbetet.

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp och behandlas i regionfullmäktige. Den ska också verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnar över till styrelsen. Regionstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning förbereder ärenden till styrelsen. Arbetsutskottet är också vår krisledningsnämnd. Vid en kris som bedöms som en extraordinär händelse kan ordförande i krisledningsnämnden sammankalla nämnden som då har rätt att överta hela eller delar av verksamheten. Personalutskottet, som också är kopplat till regionstyrelsen, har ett politiskt sammanhållet ansvar för personalfrågor.