Revisionskontor

Region Kalmar läns revisionskontor biträder de förtroendevalda revisorerna tillsammans med externa konsulter.

Revisionskontoret är revisorernas förvaltning och fristående från övriga förvaltningar. Revisionskontorets uppgifter är att:

  • planera, leda, samordna och kontrollera revisionsverksamheten.
  • göra förslag till årlig revisionsplan (arbetsplan).
  • ansvara för att genomförda granskningar är kvalitetssäkrade innan de föreläggs revisorerna samt ge förslag på revisionsfrågor samt vid behov genomföra förstudier inför större granskningar.
  • ta fram förslag på konsulter för olika granskningar samt vara kontaktperson till dessa.
  • skriva förslag till revisionsberättelser, granskningsrapporter och övriga skrivelser.
  • svara på frågor från massmedia om exempelvis granskningsmetodik. 
  • stödja revisorerna i deras uppdrag som lekmannarevisorer i bolag och revisorer i stiftelser, regionförbund och samordningsförbund.

Granskningsrapporter

Öppna alla mappar Stäng alla mappar