Provtagning av personal

2020-05-20

Måndagen den 25 maj startar provtagning för covid-19 av medarbetare.

Med start måndagen den 25 maj erbjuds provtagning för covid-19 till medarbetare med förkylningssymtom inom regiondriven hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans.

Syftet är att möjliggöra tidigare återgång till arbetet vid milda symtom och gott allmäntillstånd. Det är närmsta chef som beslutar om provtagning är aktuellt och provtagning sker på den hälsovalsenhet där medarbetaren är listad. Symtomfria medarbetare provtas inte.

Provtagning kan ske som tidigast 24 timmar efter symtomdebut och som senast fram till 14 dagar efter symtomdebut. Negativt prov i början av sjukdomsförloppet talar starkt emot aktuell infektion med SARS-CoV-2. Ansvarig chef och medarbetare bör dock också överväga andra risker för smitta innan beslut om återgång till arbetet tas.

Hela rutinen för hur det går till hittar du här