Personal- och medarbetarfrågor kring nya coronaviruset

Svar på personalfrågor för anställda inom Region Kalmar län kring coronaviruset och covid-19.

Uppdaterad 2021-03-11

Provtagning och smitta

 • Hur skyddar jag mig mot smitta?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Folkhälsomyndigheten om att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

  Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Läs mer under frågan "Vad gäller angående provtagning för medarbetare med symtom?"

  Råd för att hålla avstånd på jobbet

  Råd för arbete hemifrån och avstånd på arbetsplatsen
  (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

  Riskbedömning

  Riskbedömning
  (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

 • Vad gäller kring provtagning om jag har symtom?

  Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Medarbetare i vårdmiljö tar efter dialog med sin närmaste chef kontakt med den hälsocentral där man är listad, för att genomföra en så kallad assisterad provtagning där. Om det är fullt på den hälsocentral där man är listad, kan man med fördel söka upp en annan hälsocentral.

  Den assisterade provtagningen behöver användas till de medarbetare som skulle kunna återgå till arbete om de får ett negativt provresultat. Medarbetare ska använda den assisterade provtagningen om de är friska nog att återgå till arbete, inte annars.

  Denna assisterade provtagningen ges inte till medarbetares familj eller närstående.

  För medarbetare i regionens andra verksamheter, alltså inte i vårdmiljö, gäller självprovtagning via webbplatsen 1177.se.

 • Kan jag gå tillbaka till jobbet vid ett negativt provsvar?

  Ja, om man är frisk och inte omfattas av förhållningsregler för hushållskontakt.

 • Vad gäller för gravida medarbetare?

  Region Kalmar län följer kontinuerligt utvecklingen gällande gravida medarbetade och arbete med covid-19.

  Utifrån nya forskningsrön har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas vara en riskgrupp från och med graviditetsvecka 22. Detta utifrån att det finns en ökad risk att föda för tidigt vid en covid-19-infektion. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20:e graviditetsveckan enligt Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten anger att gravida även har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten starkt att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36.
  Region Kalmar län följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:5 om gravida och ammande samt har en framtagen rutin gällande hantering av gravida och ammande medarbetare.

  1. En chef som av en medarbetare blir underrättad om att medarbetaren är gravid ska genast genom en individuell riskbedömning tillsammans med medarbetaren, och om denne så önskar, skyddsombud, undersöka om medarbetaren i sitt arbete utsätts för risk att exponeras av coronaviruset. Just vad detta innebär i varje enskilt fall reds ut genom den individuella riskbedömningen. Mot bakgrund av den senaste informationen om risker för gravida, är det viktigt att bedömningen sker mer strikt än tidigare. Riskbedömningen bör särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida efter vecka 20.

  2. Om riskbedömningen visar att det finns risk för exponering ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som krävs för att undanröja riskerna. En sådan åtgärd kan vara att utesluta vissa arbetsmoment. Regionen utgår från försiktighetsprincipen när det kommer till exponering för coronaviruset och gravida vilket innebär att fler skyddsåtgärder ska vidtas hellre än för få i alla situationer som identifierats i det aktuella ärendet.

  3. Om anpassning av ordinarie arbete inte är möjligt eller tillräcklig ska arbetsgivaren undersöka möjligheten till omplacering. Denna typ av omplacering är utifrån Föräldraledighetslagen/Arbetsmiljölagen och ska inte sammanblandas med 7 § Lagen om anställningsskydd. Närmaste chef kan kontakta sin HR-enhet för att undersöka omplaceringsmöjligheter i hela Region Kalmar län.

  4. Om arbetsgivaren kommer fram till att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller omplacera den gravida medarbetaren till andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, får arbetstagaren inte arbeta kvar. Förbud mot arbete enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen blir då aktuellt. Arbetsgivaren måste då dokumentera skälen till varför inte risker kan elimineras eller varför kvinnan inte kan få andra arbetsuppgifter. Vid ett förbud mot arbete för den gravida utifrån risker i arbetsmiljön, har arbetstagaren rätt att ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan från vecka 20. (Graviditetspenning kan även utbetalas på deltid).

  Om den gravida arbetstagaren själv upplever stark oro för smitta på arbetsplatsen och av den anledningen inte vill arbeta trots att arbetsgivarens riskbedömning inte identifierat någon risk, kan den gravida arbetstagaren välja att ta ut föräldrapenning från och med dag 60 (graviditetsvecka 32) innan beräknad förlossning.

  Läs mer:

 • Vad gäller när någon i hushållet har konstaterad covid-19?

  Boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 får förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid via den smittade personen (antingen via kontakt med behandlande läkare eller information i e-tjänsterna på 1177.se). Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen. Detta gäller även barn i förskola- eller grundskoleålder.

  Förhållningsreglerna gäller inte dig som är vaccinerad med dos 1 och det har gått 3 veckor sedan vaccinationstillfället. Du ska provta dig, men kan arbeta i väntan på provsvar.

  Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning. Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg.

  Läs mer under SKR Frågor och svar

  Från Försäkringskassans webbplats

  Läs stycket om "Nya rekommendationer för dig som bor med covidsmittad person" under rubriken Smittbärarpenning:

  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

  Från Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång)

  När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län

 • Vad gäller när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19?

  När en person i medarbetarens hushåll är sjuk med symtom på covid-19, ska den som är sjuk isolera sig i hemmet och ta ett prov för att se om hen har covid-19. Medarbetaren och andra i hushållet ska försöka hålla avstånd till den som är sjuk och vara uppmärksam på eventuella egna symtom. Rekommendationen är att arbeta hemifrån för den som har möjlighet.

  Symtomfri vårdpersonal som exponerats av patient/ medarbetare/hushållskontakt utan ännu konstaterad covid kan arbeta vidare med förstärkt skyddsutrustning (visir och munskydd) vid avstånd mindre än 2 meter till patient och medarbetare.

  Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  Läs mer under frågan "Vad gäller när någon i hushållet har konstaterad covid-19?"

 • Om man har eller kan ha exponerats för smitta men saknar symtom?

  För medarbetare inom vård och omsorg gäller att medarbetare som har, eller kan ha, exponerats för smitta men saknar symtom ska kontakta sin närmaste chef. Chef kontaktar Vårdhygien och tillsammans görs sedan en bedömning utifrån eventuella behov av förändrade arbetsuppgifter under inkubationstiden, se Vårdhygieniska riktlinjer

  Tillfälliga förändrade arbetsuppgifter ska som alltid föregås av facklig dialog. Det är chefens ansvar att säkerställa att arbetsrättsliga regler följs.

  I de sällsynta fall där medarbetare inte bedöms kunna arbeta på grund av att denna är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan medarbetaren enligt svensk lagstiftning ansöka om smittbärarpenning.

  Vad innebär smittbärarpenning?

  Medarbetare utanför vård och omsorg

  För medarbetare utanför vård och omsorg gäller fortfarande att gå till jobbet så länge man inte har de symtom som beskrivs av Folkhälsomyndigheten.

  Många medarbetare inom Region Kalmar län måste fysiskt vara på jobbet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock ska så många som möjligt arbeta hemifrån eller på distans.

  På Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång)

  När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län

 • Vad gäller för antikroppstester för covid-19?

  Här kan du som medarbetare hitta information om provtagning för antikroppstester för covid-19 (krävs tillgång till Region Kalmar läns intranät)

  Provtagning sker utanför arbetstid.

 • Vad ska jag göra som chef om en medarbetare uppvisar symtom?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Om medarbetaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör denna möjlighet utnyttjas. Om inte, ska medarbetaren sjukanmäla sig.

  Beslut om arbete på annan plats avgörs av chef i samråd med medarbetare.

  Om den medarbetare som insjuknat har vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/brukare som är infekterad med covid-19, ska chefen betrakta det som att medarbetaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts. I dessa fall ska en anmälan om arbetsskada göras.

  Läs mer om arbetsskadeanmälan (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

  Provtagning

  Provtagning kan bli aktuell för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet för vissa yrkesgrupper/roller samt alltid vid upprättande av arbetsskadeanmälan.

  Rutin för medarbetare som är aktuell för provtagning av covid-19

  Folkhälsomyndighetens webbplats

  Att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

 • Hur ska jag som chef hantera bekräftat smittade medarbetare?

  Om du som chef får besked från medarbetare att hen konstaterats smittad av covid-19, innebär det att du eventuellt behöver göra en arbetsskadeanmälan via LISA utifrån uppfyllnad av vissa kriterier. Läs mer på nedan länk där du även hittar kontaktuppgifter till enheten Arbetsmiljö och hälsa som stöttar vid frågor.

  Arbetsskadetillbud och arbetsskadeanmälan
  (krävs tillgång till Region Kalmar läns intranät)

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vad som gäller kring återgång till arbete:
  Folkhälsomyndigheten om att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

  Eventuell smittspårning

  Den läkare som tar emot medarbetarens provsvar initierar eventuell smittspårning genom kontakt med Smittskydd och vårdhygien och därefter kan chef komma att bli kontaktad. Hur chefen ska agera vid t ex smittspårning är helt anpassat utifrån situationen och handläggningen av detta sker via kontakt med Smittskydd och vårdhygien.

  Läs mer om smittspårning här

  På Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång)

  När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län

 • Vad gäller för medarbetare som tillhör riskgrupp?

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning (förebyggande sjukpenning) för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas.

  Försäkringskassan beslutar om förebyggande sjukpenning. Beslutet gäller från 1 juli och ersättningen kan som längst betalas ut i 184 dagar. Ersättningen utges i form av ett schablonbelopp, med högst 810 kr/dag. Läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna krävs för att kunna få ersättningen. Beviljas medarbetaren ersättning så följer med det även en ledighetsrätt under samma period.

  Om en medarbetare ingår i en riskgrupp för covid-19, enligt Socialstyrelsens definition, ska arbetsgivaren undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen för att minska smittrisken. Det är viktigt att medarbetaren medverkar i arbetsgivarens utredning t.ex. genom att berätta om sina symtom/anledningen till att denne befinner sig i riskgrupp.

  Om arbetsgivaren inte kan anpassa arbetssituationen kan medarbetaren söka förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan.

  Om beviljad förebyggande sjukpenning

  Tiden med förebyggande sjukpenning ger semesterlönegrundande frånvaro. Det totala antalet dagar som är semesterlönegrundande under ett år är enligt SemL 180 dagar. Ersättning enligt AB § 28 utges inte.

  Hantering i Heroma

  Hur du hanterar ledigheten i Heroma hittar du under Coronasidorna på Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång).

  Svar på vanliga Heromafrågor

  Övriga länkar

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Lista riskgrupper, Socialstyrelsen

 • Vad gör jag om en medarbetare inte vågar komma till jobbet?

  I dagsläget ser arbetsgivaren inte att viruset ger medarbetare giltiga skäl till att inte gå till arbetet (förutsatt att medarbetaren inte uppvisar symtom). En medarbetare som stannar hemma från arbetet utan att ha giltiga skäl bryter därför mot sin skyldighet i anställningsavtalet. Det är dock viktigt att du som chef håller dig uppdaterad för att kunna ge dina medarbetare korrekt och uppdaterad information om läget.

Arbetsplats och arbetsmiljö

 • Vilka regler gäller för resor, kurser och konferenser?

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd. Region Kalmar län vidtar som arbetsgivare åtgärder för att anpassa verksamheten så att samtliga medarbetare ska kunna följa dessa råd.

  För fysiska möten gäller en hög grad av restriktivitet. Det är angeläget att hålla i de arbetsformer som har utvecklats kring digitala möten, det vill säga att använda digitala lösningar som alternativ till fysiska möten.

  Resor, fysiska evenemang och deltagande i utbildningar och konferenser, såväl internt som externt, ställs in, senareläggas eller genomföras digitalt.

  Respektive förvaltningschef ansvarar och beslutar inom sin förvaltning.

 • Vad gäller för arbete hemifrån?

  Eftersom arbetsplatser särskilt har pekats ut som platser med stor risk för smittspridning, förstärks rekommendationerna gällande att hålla fysisk distans och arbeta hemifrån.

  Många medarbetare inom Region Kalmar län måste fysiskt vara på jobbet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock ska så många som möjligt arbeta hemifrån eller på distans.

  Att arbeta hemifrån ska alltid godkännas av chef, som tillsammans med medarbetare kommer överens om hur arbetet och arbetsmiljön ska säkras. Ett närvarande ledarskap bör även säkras utifrån regelbunden kontakt med medarbetarna. Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen endast om olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

  Läs mer: Dessa försäkringar gäller vi arbete hemifrån

  För de medarbetare som behöver vara på plats fysiskt är det viktigt att skapa en trygg och god arbetsmiljö och hålla avstånd till varandra så ofta det går. Region Kalmar län har en bred variation av verksamheter. Beroende på de specifika förutsättningar som gäller för varje arbetsplats måste chef och medarbetare tillsammans hitta lösningar för att kunna hålla avstånd.

  I verksamheter där arbete hemifrån sker behöver denna punkt tas upp i berörda arbetsplatsers riskbedömning kopplat till corona.

  AFS 1982:3 om ensamarbete samt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver bland annat arbetsgivarens ansvar att beakta riskerna som kan uppstå vid ensamarbete samt ansvaret att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

  AFS 1982:3 Ensamarbete

  2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Riskbedömning
  (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

  Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler för hemisolering. Rekommendationen då är att jobba hemifrån för den som har möjlighet.
  Läs mer under frågan "Vad gäller när någon i hushållet har konstaterad covid-19?"

 • Hur rapporterar vi arbetsskadetillbud och arbetsskador?

  Covid-19 rubriceras som smittklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2018:4 smittrisker 11 § innebär detta att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med arbetsskadetillbud, arbetsskador eller andra oönskade händelser i samband med medarbetarens arbetsuppgifter.

  På Region Kalmar län använder vi rapporteringsverktyget LISA:

  Manual LISA covid-19

  För stöd hur du rapporterar och dokumenterar, kontakta företagssköterska på Arbetsmiljö och hälsa:

  • Telefon södra länsdelen: 0480-84601 eller 0480-84602
  • Telefon norra länsdelen: 0490-86579 eller 0490-86991

  För mer information, se sidan Personal- och arbetsgivarfrågor under Navets coronaflik (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät Navet).

 • Arbetsgivarens befogenheter vid omfattande personalfrånvaro?

  När verksamheten är hårt ansträngd och det finns svårigheter att få bemanningen att räcka till kan arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheterna.

  Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra jour och beredskap eller återkalla beviljad semester. Medarbetaren har en skyldighet att byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap och vikariera för andra.

 • Hur hanteras bisyssla? Kan man bli nekad?

  Med utgångspunkt i verksamheternas behov är det viktigt att noga se över tillgängliga resurser. I de fall medarbetarens arbete behövs inom regionen ska bisyssla nekas som arbetshindrande.

  Alla uppdrag så väl anställning vid annan region som hyrbolag är bisyssla och ska vara anmäld och godkänd av närmaste chef. Godkänd bisyssla kan återkallas om den är arbetshindrande.

  Vid nekande av bisyssla ska det förhandlas enligt MBL §11. Ta kontakt med din lokala HR-chef för stöd. Avslag på bisyssla sker alltid på individnivå.

Resor och semester

 • Kan chefen förhindra medarbetare att resa privat?

  Nej, men som chef kan du uppmana medarbetaren att överväga om resan är nödvändig.

  Om en medarbetare gör en resa privat är det medarbetarens ansvar att följa information, råd och rekommendationer från utrikesdepartementet och folkhälsomyndigheten.

  Folkhalsomyndigheten om reserekommendationer från UD

 • Kan jag ångra beviljad semester?

  Utifrån verksamhetens behov och dialog med chef kan man ställa in eller ta tillbaka utlagd semester.

 • Får chefen avbryta medarbetarens semester?

  Ja, chefen kan fatta beslut om att avbryta påbörjad semester.

  Besluten följer de generella regler som återfinns i allmänna bestämmelser och avgörs alltid av närmaste chef.

 • Vad gäller för den som har varit utomlands?

  Personer som har varit utomlands behöver, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten, stanna hemma under sju dagar efter hemkomsten, undvika nära kontakter och testa sig för covid-19. Testning ska ske så fort som möjligt efter ankomsten till Sverige och åter igen efter fem dagar efter ankomsten. Det gäller för barn i förskoleklass och uppåt. Personer som fått vaccin mot covid-19 utantas inte från förhållningsreglerna.

  I väntan på testning och provsvar ska man bete sig som om man har covid-19, alltså stanna hemma, undvika nära kontakter och vara noga med hygienen. Man stannar hemma i minst sju dagar efter ankomsten till Sverige. Man har inte rätt att söka smittbärarpenning för dessa sju dagar. Vilken slags ledighet som ska tillämpas för den tillkommande veckans frånvaro avgörs i dialog med den chef som beviljar ledigheten.

  Läs mer:

  Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet (SKR)

  Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten)

Ersättning och försäkring

 • Har jag rätt till barnomsorg om förskolorna stängs?

  Medarbetare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. För att veta om man tillhör samhällsviktig verksamhet eller ej kontaktar man sin chef, som vid osäkerhet kontaktar förvaltningens SÄBE-samordnare. För personal som arbetar inom Region Kalmar läns samhällsviktiga verksamhet behövs inget skriftligt intyg, det är tillit mellan förälder och förskola som gäller.

  Medarbetare som inte arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som behöver avstå från arbete för att vårda barn i samband stängning av förskola kan få tillfällig föräldrapenning. Läkarintyg för vård av barn behövs från dag 22.

 • Vad gäller om karensavdrag, läkarintyg, sjuklön, föräldrapenning?

  Regeringen har beslutat om flera åtgärder som främst syftar till att den som är sjuk ska stanna hemma, att det ska finnas ekonomisk möjlighet att göra det. Åtgärderna gäller slopat karensavdrag, slopat krav på läkarintyg, kostnader för sjuklön och kollektiv rätt till föräldrapenning.

  Karensavdrag

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 med förlängning till och med 30 april 2021. Hanteringen är att arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Medarbetare kan i efterhand få ersättning från Försäkringskassan med ett schablonbelopp om 700 kronor före skatt. Beloppet är höjt från och med 1 januari till 810 kr före skatt.

  Ansökan om ersättning för karensavdraget görs via Försäkringskassans e-tjänst där bland annat arbetsgivarens organisationsnummer och telefonnummer ska anges. Region Kalmar läns organisationsnummer är 232100-0073 och telefonnumret är 0480-840 00.

  Läs mer om hur du går till väga på Försäkringskassans webbplats

  Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

  Från och med den 15 december 2020 gäller nya regler för läkarintyg. Du måste då ha ett läkarintyg från dag 22 för sjukdom och vård av barn (vab).

  Läkarintyg - sjukdom

  Från och med 15 december behöver du som är sjuk inte längre lämna läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 när du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

  Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du fortfarande lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

  Läkarintyg - Vård av barn

  Från och med 15 december behöver du som förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.

  Försäkringskassans coronasida

 • Vilka avtalsförsäkringar gäller för covid-19?

  AFA Försäkring

  Covid-19 är en fastställd smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

  Det är medarbetaren som ansöker om ersättning.

  De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

  För att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att smittan/skadan kvarstår i 180 dagar.

  Försäkringskassans webbplats om ersättningar medarbetare kan ansöka om

  Arbetsskadeförsäkring

  Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs då att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

  När det gäller försäkringsskyddet vid arbete hemifrån, föreligger ett något svagare skydd än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har något inflytande på eventuella skaderisker i arbetstagarens hem eller på annan plats.

  Exempel på situationer direkt kopplat till dina arbetsuppgifter kan vara:

  • snubblar på datasladden till jobbdatorn
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • genomför ett så kallat promenadmöte, förutsatt att arbetsgivaren har godkänt detta

  När gäller då inte försäkringen?

  – Ett exempel är om en skada skulle uppstå när man kokar kaffe hemma i köket. Eftersom skadan ska ha direkt koppling till arbete så gäller inte försäkringen även om kaffekokandet sker på arbetstid. Ett annat exempel då försäkringen inte gäller är om man skadar sig då man gör ett privat ärende under en paus i arbetet.

  Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

  Medarbetare kan ansöka om dagersättning via sjukförsäkring AGS-KL, fr.o.m. dag 91 i sjukperioden, förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

  AFA Försäkrings coronasida

 • Kan anhöriga till personer som tillhör riskgrupp få ersättning?

  Regeringen har fattat beslut att vissa anhöriga till personer i riskgrupp enligt Socialstyrelsens definition, kan ha rätt till smittbärarpenning för att avstå arbete  till och med den 30 april 2021.

  Läs mer på SKR:s webbplats "Vilken ersättning kan medarbetare som är anhörig till person i riskgrupp få?"

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

 • Ersättning till föräldrar vars barn måste skyddas från covid-19?

  Regeringen har fattat beslut att föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som under 2020 varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.

  Läs mer på SKR:s webbplats 

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Hantering i Heroma

  Hur du hanterar ledigheten i Heroma hittar du under Coronasidorna på Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång).

  Svar på vanliga Heromafrågor

 • Vad innebär smittbärarpenning?

  Om du inte får arbeta eller inte har möjlighet att utnyttja din semester på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du ansöka om smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut smittbärarpenning. För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta eller inte kan utnyttja din semester på grund av risken för smitta.

  Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen för att du ska ha rätt till ersättningen.

  Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du istället ansöka om sjukpenning.

  Försäkringskassan om smittbärarpenning

  Försäkringskassans coronasida

  På Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång)

  När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län

Studenter och bolagspersonal

 • Kommer VFU och praktik för studerande att fortsätta i vår?

  Planerad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övrig praktik för studerande kommer att genomföras enligt plan för samtliga utbildningar med inplanerad praktikperiod under vårterminen. De studerande ska följa de riktlinjer som gäller för medarbetare.

  • Studenterna från Linköping återgår i planerad ordinarie VFU
  • Studenterna från Linnéuniversitetet och övriga utbildningsanordnare i länet återgår också till ordinarie praktik med undantag av att de inte ska delta i vårdarbetet av diagnosticerad covid-19-patient

  Ny bedömning av situationen sker fortlöpande och arbetsuppgifterna kan dock förändras utifrån verksamhetens situation och förutsättningar under praktikperioden.

  Berörd chef i den verksamhetsförlagda utbildningen beslutar vilka uppgifter studenten kan vara delaktig i och utföra.

 • Hur ska jag som chef hantera inhyrd personal?

  För hyrpersonal gäller samma sak som för Region Kalmar läns egna medarbetare. I våra avtal med bemanningsbolagen står att de ska följa de regler som gäller på vår arbetsplats och att bemanningsbolagen ska titta här på vår samarbetsportal för att hålla sig uppdaterade.

Allmänna bestämmelser

 • Kort beskrivning om delar av vårt kollektivavtal:

  § 6 Allmänna åligganden

  Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Vid behov är arbetstagare skyldig att vikariera för annan arbetstagare samt, helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

  Anmärkningar

  1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det.
  2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd.

  § 20 Övertid

  Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.

  Anmärkning

  Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar före den ordinarie arbetstidens slut.

  § 22 Jour och beredskap

  Mom. 1 Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig. Arbetsgivarens val mellan jour och beredskap ska göras enbart med hänsyn till vad verksamheten kräver.

  Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete.

  Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som godkänts av arbets-ledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

  § 23 Förskjuten arbetstid

  Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning, beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av arbetstiden eller genom ändrad fridagsförläggning.

  Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före den avsedda ändringen.

  Mom. 2 Tillägg till lönen utges under 10 dagar från tillsägelsen för arbetad tid som enligt näst föregående schema skulle varit fritid.

  Anmärkning

  Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall som avses i § 13 mom. 4, om sommararbetstid.

  § 27 Semester

  Mom. 13 Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbets-tagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga.

  Anmärkning

  Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semester-året. Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.