Personal- och medarbetarfrågor kring nya coronaviruset

Svar på personalfrågor kring coronaviruset, senast uppdaterat 2020-10-21:

Frågor och svar

 • Hur ska jag förhålla mig som medarbetare?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Folkhälsomyndigheten om att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

  Råd för att hålla avstånd på jobbet – nytt beslut 13 augusti

  Råden om att hålla avstånd på jobbet uppdaterades den 13 augusti utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att för vissa av våra verksamheter, så som olika administrativa arbeten runt om i organisationen, kan exempelvis arbete hemifrån vara en lösning. För medarbetarnas bästa och ur arbetsmiljösynpunkt bör ett rullande schema reglera vilka som varje dag är på plats och vilka som arbetar hemifrån. Ingen medarbetare bör som huvudregel arbeta hemifrån mer än två dagar i rad. Det finns en bred variation av verksamheter vilket innebär att lösningar och beslut för att minska risken för smittspridning behöver utgå från de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild verksamhet och roll.

  Beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen har chef och medarbetare tillsammans skyldighet att hitta lösningar för hur bästa sätt kan vara att hålla avstånd mellan varandra. Exempelvis undvika att samlas i små fikarum, mötesrum och andra mindre gemensamma ytor, vilket även kan innebära att fikaraster behöver delas upp.

  Ett närvarande ledarskap bör säkras utifrån regelbunden kontakt med medarbetarna samt variation gällande vilka medarbetare som chefen träffar på plats på arbetsplatsen. I verksamheter där arbete sker hemifrån behöver denna punkt tas upp i berörda arbetsplatsers riskbedömning kopplat till covid-19.

  Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Läs mer under frågan "Vad gäller angående provtagning för medarbetare med symtom?"

  De uppdaterade råden gäller till och med den 31 december 2020.

  Riskbedömning
  (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

  Läs de uppdaterade råden i sin helhet
  (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

 • Vad gäller angående provtagning för medarbetare med symtom?

  Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Medarbetare i vårdmiljö tar efter dialog med sin närmaste chef kontakt med den hälsocentral där man är listad, för att genomföra en så kallad assisterad provtagning där. Om det är fullt på den hälsocentral där man är listad, kan man med fördel söka upp en annan hälsocentral.

  Den assisterade provtagningen behöver användas till de medarbetare som skulle kunna återgå till arbete om de får ett negativt provresultat. Medarbetare ska använda den assisterade provtagningen om de är friska nog att återgå till arbete, inte annars.

  Denna assisterade provtagningen ges inte till medarbetares familj eller närstående.

  För medarbetare i regionens andra verksamheter, alltså inte i vårdmiljö, gäller självprovtagning via webbplatsen 1177.se.

 • Vad gäller kring förhållningsreglerna för hushållskontakter?

  Boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 kan kontaktas av läkare och få förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid. Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen. Barn i förskola- eller grundskoleålder berörs inte av åtgärden.

  Det är hälso- och sjukvården (behandlande läkare) som meddelar den som blir berörd av ovanstående. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte initieras av individen själv.

  Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning. Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg.

  Varje region har ansvar för införandet av förhållningsregler för hushållskontakter.

  Läs mer under SKR Frågor och svar

  Från Försäkringskassans webbplats

  Läs stycket om "Nya rekommendationer för dig som bor med covidsmittad person" under rubriken Smittbärarpenning:

  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 • Vad gäller för antikroppstester för covid-19 för medarbetare?

  Här kan du som medarbetare hitta information om provtagning för antikroppstester för covid-19 (krävs tillgång till Region Kalmar läns intranät)

  Provtagning sker utanför arbetstid.

 • Arbete hemifrån kopplat till råd om att hålla avstånd på jobbet?

  För att göra det möjligt att hålla det avstånd som krävs för att undvika smittspridning kan arbete hemifrån vara en lösning för de verksamheter runt om i organisationen som har roller som innefattar administrativt arbete. För medarbetarnas bästa och ur arbetsmiljösynpunkt bör ett rullande schema reglera vilka som varje dag är på plats och vilka som arbetar hemifrån. Ingen medarbetare bör som huvudregel arbeta hemifrån mer än två dagar i rad.

  Att arbeta hemifrån ska alltid godkännas av chef, som tillsammans med medarbetare kommer överens om hur arbetet och arbetsmiljön ska följas upp. Ett närvarande ledarskap bör även säkras utifrån regelbunden kontakt med medarbetarna samt variation gällande vilka medarbetare som chefen träffar på plats på arbetsplatsen.

  Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen endast om olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

  Läs mer: Dessa försäkringar gäller vi arbete hemifrån

  I verksamheter där arbete hemifrån sker behöver denna punkt tas upp i berörda arbetsplatsers riskbedömning kopplat till corona.

  AFS 1982:3 om ensamarbete samt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver bland annat arbetsgivarens ansvar att beakta riskerna som kan uppstå vid ensamarbete samt ansvaret att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

  AFS 1982:3 Ensamarbete

  2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Råd för hålla avstånd på jobbet
  (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

  Riskbedömning
  (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

 • Vad gäller om karensavdrag, läkarintyg, sjuklön, föräldrapenning?

  Regeringen har beslutat om flera åtgärder som främst syftar till att den som är sjuk ska stanna hemma, att det ska finnas ekonomisk möjlighet att göra det. Åtgärderna gäller slopat karensavdrag, slopat krav på läkarintyg, kostnader för sjuklön och kollektiv rätt till föräldrapenning.

  Karensavdrag

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 med förlängning till och med den 31 december 2020. Hanteringen är att arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Medarbetare kan i efterhand få ersättning från Försäkringskassan med ett schablonbelopp om 700 kronor före skatt. Beloppet är höjt från och med 1 juni till 804 kr före skatt.

  Ansökan om ersättning för karensavdraget görs via Försäkringskassans e-tjänst där bland annat arbetsgivarens organisationsnummer och telefonnummer ska anges. Region Kalmar läns organisationsnummer är 232100-0073 och telefonnumret är 0480-840 00.

  Läs mer om hur du går till väga på Försäkringskassans webbplats

  Läkarintyg

  Till och med den 31 oktober krävs läkarintyg från dag 21 i sjukperioden.

  Från och med den 1 november 2020 gäller åter tidigare regler för läkarintyg. Du måste alltså ha ett läkarintyg från dag 8 för vård av barn (vab) och dag 15 för sjukdom.

  Läkarintyg - Vård av barn

  Till och med den 31 oktober behöver du inte skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.

  Det gäller även om du redan har skickat in en ansökan och väntar på ett beslut, eller om du har varit hemma och ännu inte har ansökt om ersättning. Du behöver inte heller skicka in något läkarintyg när barnets ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk i mer än sju dagar.

  Från och med den 1 november 2020 gäller åter tidigare regler för läkarintyg. Du måste alltså ha ett läkarintyg från dag 8 för vård av barn (vab).

  Försäkringskassans coronasida

 • Vilka regler gäller för resor, kurser och konferenser?

  Den 13 augusti togs ett nytt beslut om restriktivitet gällande resor, kurser och konferenser.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen kvarstår gällande att hålla fysisk distansering och begränsa resandet. Det är av vikt för Region Kalmar län att anpassa verksamheten efter gällande rekommendationer.

  Under våren har nya arbetsformer vuxit fram, inte minst vad gäller digitala mötesformer samtidigt som vissa insatser, så som utbildningar, kortsiktigt ställdes in. För Region Kalmar län är det viktigt att hitta en långsiktighet i arbetssätt som både ger möjlighet att utveckla och upprätthålla verksamheten och samtidigt ta ansvar för en begränsad smittspridning.

  Det är därför angeläget att hålla i de arbetsformer som har utvecklas kring digitala möten och utbildningar, det vill säga använda digitala lösningar där det är möjligt och fysiska möten där det behövs. Samtidigt är det nödvändigt att öppna upp för utbildning som är avgörande för verksamhetens funktion. Exempel på sådan utbildning är aktiviteter inom länet kopplat till legitimationsyrken, så som utbildningstjänsterna, verksamhetsförlagd utbildning och kurser inom AT- och ST-utbildningarna. Även grundläggande delar inom ledarskap ska kunna genomföras inom länet.

  Region Kalmar län behåller en viss restriktivitet gällande resor, kurser och konferenser och ger samtidigt möjlighet till att återuppta vissa utbildningsinsatser.

  Följande restriktivitet gäller avseende:

  • Möten och resor som inte är nödvändiga. Olika former av distansmöten ska med fördel användas även fortsättningsvis.
  • Deltagande i utbildningar och konferenser. Utbildningar som är avgörande för organisationens kompetensförsörjning behöver återupptas. Vid planeringen ska hänsyn tas till fysisk distansering. Det innebär att utbildningsavsnitt ska genomföras digitalt om det är möjligt. Vid de utbildningsmoment som kräver fysisk närvaro ska särskild hänsyn tas till gruppens storlek och konferenslokalens rymlighet. Resande till utbildning ska också göras med hänsyn till fysisk distansering. Icke nödvändiga, såväl externa som interna, fysiska aktiviteter och evenemang bör även fortsättningsvis skjutas på framtiden.

  Respektive förvaltningschef bedömer och beslutar inom sin förvaltning.

  Beslutet gäller till och med den 31 december 2020 och gäller oavsett vad som står i regionens ordinarie riktlinje för möten och resor.

 • Vilka avtalsförsäkringar gäller för covid-19?

  AFA Försäkring

  Covid-19 är en fastställd smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

  Det är medarbetaren som ansöker om ersättning.

  De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

  För att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att smittan/skadan kvarstår i 180 dagar.

  Försäkringskassans webbplats om ersättningar medarbetare kan ansöka om

  Arbetsskadeförsäkring

  Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs då att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

  När det gäller försäkringsskyddet vid arbete hemifrån, föreligger ett något svagare skydd än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har något inflytande på eventuella skaderisker i arbetstagarens hem eller på annan plats.

  Exempel på situationer direkt kopplat till dina arbetsuppgifter kan vara:

  • snubblar på datasladden till jobbdatorn
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • genomför ett så kallat promenadmöte, förutsatt att arbetsgivaren har godkänt detta

  När gäller då inte försäkringen?

  – Ett exempel är om en skada skulle uppstå när man kokar kaffe hemma i köket. Eftersom skadan ska ha direkt koppling till arbete så gäller inte försäkringen även om kaffekokandet sker på arbetstid. Ett annat exempel då försäkringen inte gäller är om man skadar sig då man gör ett privat ärende under en paus i arbetet.

  Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

  Medarbetare kan ansöka om dagersättning via sjukförsäkring AGS-KL, fr.o.m. dag 91 i sjukperioden, förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

  AFA Försäkrings coronasida

 • Kommer VFU och praktik för studerande att fortsätta i höst?

  Planerad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övrig praktik för studerande kommer att genomföras enligt plan för samtliga utbildningar med inplanerad praktikperiod under höstterminen. De studerande ska följa de riktlinjer som gäller för medarbetare.

  • Studenterna från Linköping återgår i planerad ordinarie VFU
  • Studenterna från Linnéuniversitetet och övriga utbildningsanordnare i länet återgår också till ordinarie praktik med undantag av att de inte ska delta i vårdarbetet av diagnosticerad covid-19-patient

  Ny bedömning av situationen sker fortlöpande och arbetsuppgifterna kan dock förändras utifrån verksamhetens situation och förutsättningar under praktikperioden.

  Berörd chef i den verksamhetsförlagda utbildningen beslutar vilka uppgifter studenten kan vara delaktig i och utföra.

 • Vad gäller personal som exponerats för smitta men saknar symptom?

  För medarbetare inom vård och omsorg gäller att medarbetare som har exponerats för smitta men saknar symptom ska kontakta sin närmaste chef. Chef kontaktar Vårdhygien och tillsammans görs sedan en bedömning utifrån eventuella behov av förändrade arbetsuppgifter under inkubationstiden.

  Vårdhygieniska riktlinjer

  Tillfälliga förändrade arbetsuppgifter ska som alltid föregås av facklig dialog. Det är chefens ansvar att säkerställa att arbetsrättsliga regler följs.

  I de sällsynta fall där medarbetare inte bedöms kunna arbeta på grund av att denna är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan medarbetaren enligt svensk lagstiftning ansöka om smittbärarpenning.

  Vad innebär smittbärarpenning?

  För medarbetare utanför vård och omsorg gäller fortfarande att gå till jobbet så länge man inte har de symptom som beskrivs av Folkhälsomyndigheten.

 • Har jag rätt till barnomsorg om förskolorna stängs?

  Vid eventuellt beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn, behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. Detta för att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas.

  För att veta om en roll tillhör samhällsviktig verksamhet eller ej hänvisas till Region Kalmar läns ordinarie lista för samhällsviktig verksamhet som ingår i Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA). Listan finns ej tillgång till publikt utan du behöver kontakta din lokala HR-chef för mer information.

 • Vad ska jag tänka på vid värmebölja under covid-19?

  För att hålla nere temperaturen i våra lokaler, exempelvis i personalutrymmen, vid en eventuell värmebölja bör du i första hand använda åtgärder som att stänga ute värmen med hjälp av till exempel gardiner, vädra på natten och stänga av elektriska maskiner som genererar värme, exempelvis TV-apparater och datorer. Observera att i många byggnader har vi komfortkyla, där ska fönster eller dörrar inte öppnas.

  Är ovan inte tillräckligt kan du cirkulera luften med hjälp av en portabel fläkt eller luftkylare. Tänk då på att följa riktlinjen för portabla fläktar och luftkylare som har uppdaterats utifrån ett covid-19 perspektiv. Riktlinjen är inriktad på vårdmiljö, men enligt Smittskydd är den giltig för Region Kalmar läns samtliga lokaler. I den hittar du information om när portabla fläktar och luftkylare inte får användas, samt råd innan och vid användning, exempelvis kring rengöring och desinfektion.

  Har du frågor kring läkemedelstemperaturer, kontakta Läkemedelssektionen.

 • Vad ska jag göra som chef om en medarbetare uppvisar symtom?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Om medarbetaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör denna möjlighet utnyttjas. Om inte, ska medarbetaren sjukanmäla sig.

  Beslut om arbete på annan plats avgörs av chef i samråd med medarbetare.

  Om den medarbetare som insjuknat har vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/brukare som är infekterad med covid-19, ska chefen betrakta det som att medarbetaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts. I dessa fall ska en anmälan om arbetsskada göras.

  Läs mer om arbetsskadeanmälan (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

  Provtagning

  Provtagning kan bli aktuell för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet för vissa yrkesgrupper/roller samt alltid vid upprättande av arbetsskadeanmälan.

  Rutin för medarbetare som är aktuell för provtagning av covid-19

  Folkhälsomyndighetens webbplats

  Att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

 • Hur ska jag som chef hantera bekräftat smittade medarbetare?

  Om du som chef får besked från medarbetare att hen konstaterats smittad av covid-19, innebär det att du eventuellt behöver göra en arbetsskadeanmälan via LISA utifrån uppfyllnad av vissa kriterier. Läs mer på nedan länk där du även hittar kontaktuppgifter till enheten Arbetsmiljö och hälsa som stöttar vid frågor.

  Arbetsskadetillbud och arbetsskadeanmälan
  (krävs tillgång till Region Kalmar läns intranät)

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vad som gäller kring återgång till arbete:
  Folkhälsomyndigheten om att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

  Eventuell smittspårning

  Den läkare som tar emot medarbetarens provsvar initierar eventuell smittspårning genom kontakt med Smittskydd och vårdhygien och därefter kan chef komma att bli kontaktad. Hur chefen ska agera vid t ex smittspårning är helt anpassat utifrån situationen och handläggningen av detta sker via kontakt med Smittskydd och vårdhygien.

  Läs mer om smittspårning här

 • Vad gäller för medarbetare som tillhör riskgrupp?

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning (förebyggande sjukpenning) för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas.

  Försäkringskassan beslutar om förebyggande sjukpenning. Beslutet gäller från 1 juli och ersättningen kan som längst betalas ut i 90 dagar. Ersättningen utges i form av ett schablonbelopp, med högst 804 kr/dag. Läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna krävs för att kunna få ersättningen. Beviljas medarbetaren ersättning så följer med det även en ledighetsrätt under samma period.

  Om en medarbetare ingår i en riskgrupp för covid-19, enligt Socialstyrelsens definition, ska arbetsgivaren undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen för att minska smittrisken. Det är viktigt att medarbetaren medverkar i arbetsgivarens utredning t.ex. genom att berätta om sina symtom/anledningen till att denne befinner sig i riskgrupp.

  Om arbetsgivaren inte kan anpassa arbetssituationen kan medarbetaren söka förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan.

  ­Ansökningssidan på Försäkringskassan öppnar 24 augusti

  Eftersom det är en helt ny ersättning behöver Försäkringskassan bygga en ny e-tjänst för att kunna ta emot ansökningar. När e-tjänsten är klar hittar du den på "Mina sidor". Ansökan öppnar 24 augusti och då kan du ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli.

  Tjänstledighet utan lön

  Att Försäkringskassan börjar hantera ansökningar först i augusti 2020 gör att rätten till ledighet i nuläget formellt inte föreligger. Arbetsgivaren bör trots detta ha en generös syn på ledighet om inte arbetsanpassningar kan göras eftersom syftet är att skydda sårbara människor i en pandemi. Arbetsgivaren kan bevilja tjänstledighet utan lön för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan.

  Om beviljad förebyggande sjukpenning

  Tiden med förebyggande sjukpenning ger semesterlönegrundande frånvaro. Det totala antalet dagar som är semesterlönegrundande under ett år är enligt SemL 180 dagar. Ersättning enligt AB § 28 utges inte.

  Hantering i Heroma

  Hur du hanterar ledigheten i Heroma hittar du under Coronasidorna på Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång).

  Svar på vanliga Heromafrågor

  Övriga länkar

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Lista riskgrupper, Socialstyrelsen

 • Kan anhöriga till personer som tillhör riskgrupp få ersättning?

  Regeringen har fattat beslut att vissa anhöriga till personer i riskgrupp enligt Socialstyrelsens definition, kan ha rätt till smittbärarpenning för att avstå arbete under perioden 1 juli – 31 december 2020. Det gäller endast anhörig, som delvis arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp och som även förvärvsarbetar. Den anhöriga kan då ha rätt till smittbärarpenning i de fall personen i riskgrupp får assistansersättning. Ersättningen kan också lämnas till anhöriga som får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp och som samtidigt förvärvsarbetar.

  Läs mer på SKR:s webbplats - Se frågan "Vilken ersättning kan medarbetare som är anhörig till person i riskgrupp få?"

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Hantering i Heroma

  Hur du hanterar ledigheten i Heroma hittar du under Coronasidorna på Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång).

  Svar på vanliga Heromafrågor

 • Ersättning till föräldrar vars barn måste skyddas från covid-19?

  Regeringen har fattat beslut att föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som nyligen (under 2020) har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.

  Läs mer på SKR:s webbplats - Se frågan "Vilken ersättning kan föräldrar som behöver avstå från arbete då deras barn varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från covid-19 få?"

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Hantering i Heroma

  Hur du hanterar ledigheten i Heroma hittar du under Coronasidorna på Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång).

  Svar på vanliga Heromafrågor

 • Vad innebär smittbärarpenning?

  Om du inte får arbeta eller inte har möjlighet att utnyttja din semester på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom, kan du ansöka om smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut smittbärarpenning. För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta eller inte kan utnyttja din semester på grund av risken för smitta.

  Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du istället ansöka om sjukpenning.

  Vilken rutin gäller?

  Efter erhållet läkarintyg, ansöker medarbetaren om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läkarintyget skickas till närmaste chef, som ansvarar för att meddela löneservice. Det finns en särskild löneart som registreras av lönekonsult.

  Får jag smittbärarpenning även om jag blir sjuk?

  Nej, blir du sjuk är det sjukskrivningsregler som gäller.

  Försäkringskassan om smittbärarpenning

  Försäkringskassans coronasida

 • Hur rapporterar vi arbetsskadetillbud och arbetsskador?

  Covid-19 rubriceras som smittklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2018:4 smittrisker 11 § innebär detta att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med arbetsskadetillbud, arbetsskador eller andra oönskade händelser i samband med medarbetarens arbetsuppgifter.

  På Region Kalmar län använder vi rapporteringsverktyget LISA:

  Manual LISA covid-19

  För stöd hur du rapporterar och dokumenterar, kontakta företagssköterska på Arbetsmiljö och hälsa:

  • Telefon södra länsdelen: 0480-84601 eller 0480-84602
  • Telefon norra länsdelen: 0490-86579 eller 0490-86991

  För mer information, se sidan Personal- och arbetsgivarfrågor under Navets coronaflik (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät Navet).

 • Vad gäller för gravida medarbetare?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och AFS 2007:05. Utifrån AFS 2007:05 ska arbetsgivaren, om det bedöms nödvändigt, individuellt anpassa arbetsmiljön för arbetstagare som är gravid.

  Varje gravid medarbetare där det finns risker i arbetsmiljön ska riskbedömas för sig genom enskild skriftlig hantering och genom dialog mellan medarbetare och chef, och där medarbetaren även skall tillfrågas om skyddsombud ska närvara.

  I riskbedömningen ska hänsyn tas till arbetes art, graden och varaktigheten av exponering.

  Läs mer:

 • Arbetsgivarens befogenheter vid omfattande personalfrånvaro?

  När verksamheten är hårt ansträngd och det finns svårigheter att få bemanningen att räcka till kan arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheterna.

  Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra jour och beredskap eller återkalla beviljad semester. Medarbetaren har en skyldighet att byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap och vikariera för andra.

 • Vad gäller medarbetare som varit eller är på resa?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Det innebär att medarbetare i Region Kalmar läns verksamhet kan leva och arbeta som vanligt om de inte har några symtom. Oavsett om de har varit på resor eller inte.

  Läs mer under frågan Hur ska jag förhålla mig som medarbetare?

 • Min semesterresa har blivit inställd, kan jag arbeta istället?

  Utifrån verksamhetens behov och dialog med chef kan man ställa in eller ta tillbaka utlagd semester utifrån att medarbetarnas resor blir inställda.

 • Kan jag som chef förbjuda en medarbetare att resa privat?

  Nej, det kan du inte. Däremot kan du uppmana om att ta reda på mer vad som gäller och de rekommendationer som lämnas beträffande resmålet. Om en medarbetare gör en resa privat är det medarbetarens ansvar att följa information, råd och rekommendationer från utrikesdepartementet och folkhälsomyndigheten.

  Folkhalsomyndigheten om reserekommendationer från UD

 • Vad gör jag om en medarbetare inte vågar komma till jobbet?

  I dagsläget ser arbetsgivaren inte att viruset ger medarbetare giltiga skäl till att inte gå till arbetet (förutsatt att medarbetaren inte uppvisar symtom). En medarbetare som stannar hemma från arbetet utan att ha giltiga skäl bryter därför mot sin skyldighet i anställningsavtalet. Det är dock viktigt att du som chef håller dig uppdaterad för att kunna ge dina medarbetare korrekt och uppdaterad information om läget.

 • Hur ska jag som chef hantera inhyrd personal?

  För hyrpersonal gäller samma sak som för Region Kalmar läns egna medarbetare. I våra avtal med bemanningsbolagen står att de ska följa de regler som gäller på vår arbetsplats och att bemanningsbolagen ska titta här på vår samarbetsportal för att hålla sig uppdaterade.

 • Får chef beordra övertid och avbryta medarbetarens semester?

  Ja, chefen kan fatta beslut om att till exempel beordra övertid, jour och beredskap, förflytta personal, arbeta på hemmaplan, avbryta påbörjad semester och ta in extrapersonal.

  Besluten följer de generella regler som återfinns i allmänna bestämmelser och avgörs alltid av närmaste chef.

 • Hur hanteras bisyssla? Kan man bli nekad?

  Med utgångspunkt i verksamheternas behov är det viktigt att noga se över tillgängliga resurser. I de fall medarbetarens arbete behövs inom regionen ska bisyssla nekas som arbetshindrande.

  Alla uppdrag så väl anställning vid annan region som hyrbolag är bisyssla och ska vara anmäld och godkänd av närmaste chef. Godkänd bisyssla kan återkallas om den är arbetshindrande.

  Vid nekande av bisyssla ska det förhandlas enligt MBL §11. Ta kontakt med din lokala HR-chef för stöd. Avslag på bisyssla sker alltid på individnivå.

Allmänna bestämmelser

 • Kort beskrivning om delar av vårt kollektivavtal:

  § 6 Allmänna åligganden

  Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Vid behov är arbetstagare skyldig att vikariera för annan arbetstagare samt, helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

  Anmärkningar

  1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det.
  2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd.

  § 20 Övertid

  Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.

  Anmärkning

  Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar före den ordinarie arbetstidens slut.

  § 22 Jour och beredskap

  Mom. 1 Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig. Arbetsgivarens val mellan jour och beredskap ska göras enbart med hänsyn till vad verksamheten kräver.

  Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete.

  Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som godkänts av arbets-ledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

  § 23 Förskjuten arbetstid

  Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning, beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av arbetstiden eller genom ändrad fridagsförläggning.

  Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före den avsedda ändringen.

  Mom. 2 Tillägg till lönen utges under 10 dagar från tillsägelsen för arbetad tid som enligt näst föregående schema skulle varit fritid.

  Anmärkning

  Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall som avses i § 13 mom. 4, om sommararbetstid.

  § 27 Semester

  Mom. 13 Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbets-tagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga.

  Anmärkning

  Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semester-året. Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.