Vad gäller för gravida medarbetare?

Region Kalmar län följer kontinuerligt utvecklingen gällande gravida medarbetade och arbete med covid-19.

Utifrån nya forskningsrön har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas vara en riskgrupp från och med graviditetsvecka 22. Detta utifrån att det finns en ökad risk att föda för tidigt vid en covid-19-infektion. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20:e graviditetsveckan enligt Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten anger att gravida även har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten starkt att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36.
Region Kalmar län följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:5 om gravida och ammande samt har en framtagen rutin gällande hantering av gravida och ammande medarbetare.

1. En chef som av en medarbetare blir underrättad om att medarbetaren är gravid ska genast genom en individuell riskbedömning tillsammans med medarbetaren, och om denne så önskar, skyddsombud, undersöka om medarbetaren i sitt arbete utsätts för risk att exponeras av coronaviruset. Just vad detta innebär i varje enskilt fall reds ut genom den individuella riskbedömningen. Mot bakgrund av den senaste informationen om risker för gravida, är det viktigt att bedömningen sker mer strikt än tidigare. Riskbedömningen bör särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida efter vecka 20.

2. Om riskbedömningen visar att det finns risk för exponering ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som krävs för att undanröja riskerna. En sådan åtgärd kan vara att utesluta vissa arbetsmoment. Regionen utgår från försiktighetsprincipen när det kommer till exponering för coronaviruset och gravida vilket innebär att fler skyddsåtgärder ska vidtas hellre än för få i alla situationer som identifierats i det aktuella ärendet.

3. Om anpassning av ordinarie arbete inte är möjligt eller tillräcklig ska arbetsgivaren undersöka möjligheten till omplacering. Denna typ av omplacering är utifrån Föräldraledighetslagen/Arbetsmiljölagen och ska inte sammanblandas med 7 § Lagen om anställningsskydd. Närmaste chef kan kontakta sin HR-enhet för att undersöka omplaceringsmöjligheter i hela Region Kalmar län.

4. Om arbetsgivaren kommer fram till att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller omplacera den gravida medarbetaren till andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, får arbetstagaren inte arbeta kvar. Förbud mot arbete enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen blir då aktuellt. Arbetsgivaren måste då dokumentera skälen till varför inte risker kan elimineras eller varför kvinnan inte kan få andra arbetsuppgifter. Vid ett förbud mot arbete för den gravida utifrån risker i arbetsmiljön, har arbetstagaren rätt att ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan från vecka 20. (Graviditetspenning kan även utbetalas på deltid).

Om den gravida arbetstagaren själv upplever stark oro för smitta på arbetsplatsen och av den anledningen inte vill arbeta trots att arbetsgivarens riskbedömning inte identifierat någon risk, kan den gravida arbetstagaren välja att ta ut föräldrapenning från och med dag 60 (graviditetsvecka 32) innan beräknad förlossning.

Läs mer: