Vad ska jag göra som chef om en medarbetare uppvisar symtom?

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

Om medarbetaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör denna möjlighet utnyttjas. Om inte, ska medarbetaren sjukanmäla sig.

Beslut om arbete på annan plats avgörs av chef i samråd med medarbetare.

Om den medarbetare som insjuknat har vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/brukare som är infekterad med covid-19, ska chefen betrakta det som att medarbetaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts. I dessa fall ska en anmälan om arbetsskada göras.

Läs mer om arbetsskadeanmälan (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

Provtagning

Provtagning kan bli aktuell för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet för vissa yrkesgrupper/roller samt alltid vid upprättande av arbetsskadeanmälan.

Rutin för medarbetare som är aktuell för provtagning av covid-19

Folkhälsomyndighetens webbplats

Att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet