Fas 3

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer i åldern 60–64 år
 • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning enligt lista nedan.
Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:
 • Diabetes typ 1 eller typ 2
 • Extrem fetma (BMI över 40)
 • Downs syndrom
 • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lever- eller njursvikt.
 • Kontrolleras i sjukvården för kronisk hjärt- och kärlsjukdom, stroke eller högt blodtryck.
 • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lungsjukdom (såsom KOL).
 • Svår och instabil astma. Du kontrolleras på sjukhusmottagning eller har behövt uppsöka vården akut för astma under senaste året.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Av sjukvården har du fått veta att du är särskilt infektionskänslig på grund av sjukdom eller behandling.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Din nedsatta lungfunktion har konstaterats i sjukvården eller så har du en sjukdom/ett funktionshinder som medför att det är svårt att hosta upp slem.
 • Har svårigheter att förstå och följa råden om smittskyddande åtgärder. Det gäller personer med demenssjukdom eller en kognitiv/psykisk funktionsnedsättning (tex utvecklingsstörning eller kronisk psykossjukdom) samt personer som lever i socialt utsatta situationer.