Frågor och svar

Om du inte hittar svar på din fråga, hänvisas du till följande funktionsbrevlåda: covid-vaccinering@regionkalmar.se.

Om en patient är sjuk inför sin andra dos av vaccin mot covid-19, ska de ändå vaccineras?

Nej. För att inte riskera sprida smitta ska man vara symtomfri innan man tar andra sprutan. Man tar spruta nr 2 när man har tillfrisknat och ska inte börja om.

Har patienten någon sjukdom/tillstånd som påverkar immunförsvaret (bortopererad mjälte, autoimmun sjukdom, SLE)?

Personer med sjukdom som ger nedsatt immunförsvar kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

Har patienten någon lever- eller njursjukdom?

Personer med gravt nedsatt njur- eller leverfunktion kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

Behandlas patienten med högdos kortison, immunhämmande medicin eller cellgifter?

Personer med behandling som ger nedsatt immunförsvar kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

Vid kraftig immunpåverkande behandling kan patienten behöva konsultera sin läkare för att diskutera bästa tidpunkt för vaccination och överväga justering av dosintervall för den immunhämmande behandlingen för att optimera svaret på vaccination.

Ammar patienten?

Det är okänt om vaccinet utsöndras i bröstmjölk. En negativ effekt av vaccinet på det ammande barnet bedöms inte sannolik på biologiska grunder. Beslut på individnivå fattas i samråd mellan den ammande mamman och ordinatören.

Hur ska man resonera kring provtagning för covid-19 vid biverkningar efter vaccination?

Milda symtom som ont i armen efter sticket eller lättare huvudvärk, muskel- eller ledvärk som debuterar inom två dagar från vaccinationen kan i regel tolkas som vaccinbiverkan. I så fall behöver inte personen stanna hemma eller testas för covid-19.

En person som får feber efter vaccination ska stanna hemma. Om febern startat första dygnet efter vaccination och snabbt (<24 timmar) går över utan att några andra symtom tillkommer kan personen återgå i arbete vid feberfrihet, utan testning.

Vid luftvägssymtom eller kvarstående feber bör personen stanna hemma och testa sig för covid-19.

En person som nyligen exponerats för covid-19 som närkontakt eller hushållskontakt ska alltid stanna hemma och testa sig redan vid milda symtom.

Kan man ge dos 2 efter biverkningar av vaccinet vid dos 1?

Allvarliga biverkningar är sällsynta. Milda biverkningar som smärta, svullnad eller rodnad på stickstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskel- och ledvärk är vanliga. Så mycket som 80 % kan känna av något av dessa symtom. Lokala och allmänna biverkningar är vanligare efter andra dosen jämfört med efter första för Comirnaty och COVID-19 Vaccine Moderna medan det omvända gäller för COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Äldre personer verkar uppleva färre biverkningar än yngre. Besvären kommer vanligen en till två dagar från vaccinationen och försvinner i regel inom några dagar. Biverkningar av denna typ utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Allvarlig allergisk reaktion är mycket ovanlig (ca 1/100.000 vaccinerade). Om någon fått en behandlingskrävande allergisk reaktion efter en första dos vaccin ska läkare bedöma om en andra dos kan ges.

Hur länge ska man vänta efter respektive covid-19 dos innan man kan opereras?

Med tanke på risken för lindriga vaccinrelaterade biverkningar som muskelvärk och feber kan det vara klokt att det går 2-3 dagar mellan vaccination och en planerad operation. Några specifika medicinska risker finns dock inte.

Omfattas utlandssvenskar av rätten till avgiftsfri vaccinering mot covid-19?

SKR rekommenderar, i enlighet med en särskild överenskommelse mellan SKR och staten, regionerna att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 i den turordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Avgiftsfriheten omfattar även vissa utlandssvenskar (svenska medborgare folkbokförda utomlands). Av smittskyddslagen följer att vaccination mot covid-19, som klassificerats som allmänfarlig sjukdom, är avgiftsfri för personer om är bosatta i Sverige men också för dem som utan att vara bosatta här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom. Det innebär att utlandssvenskar bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz som omfattas av denna förordning, har rätt till avgiftsfri vaccinering. Det gäller också studenter som studerar i annat EU/EES-land eller Schweiz men anses bosatta i Sverige och därför omfattas av den svenska socialförsäkringen.

All vaccinering i Sverige är avgiftsfri. Det är därför inte aktuellt att mot betalning vaccinera personer som är bosatta utanför Sverige och som inte omfattas av avgiftsfriheten. För att minska smittspridningen, är det dessutom angeläget att vaccinering sker i de vaccinerades geografiska närhet och att ett omfattande resande för att vaccinera sig undviks både inom och mellan länder. Avgiftsfriheten omfattar inte utfärdande av vaccinationsintyg. För sådana betalar den enskilde sedvanlig egenavgift.