Vårdpersonal

Stöd i sjukskrivningsarbetet

Personer som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samordnade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa och kunna återgå i arbete.

Stöd i sjukskrivningsarbetet

 • Aktuell information om sjukskrivningar med anledning av Corona

  Information 2020-05-08: Riskgrupperna

  Regeringens arbete med att se över en ev. ny ersättningsform för riskgrupper som kan drabbas särskilt allvarligt av covid-19, dröjer.

  Information 2020-05-06

  Försäkringskassan avvaktar med att begära in kompletteringar av medicinska underlag

  Försäkringskassan kommer med anledning av Coronasituationen att avvakta med att efterfråga kompletteringar från hälso- och sjukvården. Istället kommer man hämta in nödvändig information på andra sätt för att kunna ta beslut, till exempel genom att kontakta arbetsgivare eller den försäkrade. Om det behövs ytterligare utredning med hälso- och sjukvården så kommer man att avvakta med att komplettera och fatta ett tillfälligt beslut om att betala ut sjukpenning, i de fall det är troligt att individen har rätt till sjukpenning. Det tillfälliga beslutet gäller tills ett slutligt beslut tas. Försäkringskassan ser över hur de ska hantera detta och återkommer när de vet mer.

  Läkarutlåtande för aktivitets- eller sjukersättning samt arbetsskador

  Vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kommer Försäkringskassan så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Behöver de mer information kommer de i första hand vända sig till andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen. Om Försäkringskassan ändå inte har underlag för att fatta beslut kommer man genom anstånd förlänga tiden för att komma in med kompletteringar upp till sex månader.

  Vid pågående partiell sjukskrivning där sjukskrivningsgraden förändras till högre omfattning (t.ex. från 50% till 100%) krävs fortfarande ett läkarintyg från dag 8 oavsett diagnos. Detta gäller även när man avbryter en arbetslivsinriktad rehabilitering och i stället ansöker om sjukpenning.

  Information 2020-04-28:

  Vård av barn (VAB)

  Från och med den 25 april kan man få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta.

  Detta gäller för barn:

  • under 12 år
  • som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov
  • som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS

  Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

  Tillfällig begränsning av avstämningsmöten

  Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 har Försäkringskassan ett stort ökat inflöde av ansökningar om sjukpenning.

  Detta innebär att Försäkringskassan måste prioritera handläggning och utbetalning.

  Försäkringskassan kommer därför inte ha möjlighet att boka in nya avstämningsmöten under maj och juni månad. Gäller enbart ärenden inom sjukpenning. Försäkringskassan kan även komma att behöva boka av redan inbokade avstämningsmöten under denna period.

  Information 2020-04-09: Tydliggörande från Försäkringskassan

  Läkarintyg:

  Personer som är inskrivna i det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen och försämras, vilket innebär att de behöver avstå arbetsträning, behöver läkarintyg från åttonde dagen, precis som tidigare. Det är bara de personer som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning som inte behöver läkarintyg från åttonde dagen. I ett pågående ärende där personen är deltidssjukskriven och blir helt sjukskriven behövs läkarintyg in från 8:e dagen.

  Kompletteringar:

  Vad innebär Försäkringskassans beslut att avvakta med att ta in kompletteringar av läkarintyg från hälso- och sjukvården?

  Försäkringskassan har bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut när läkarintyget behöver kompletteras. Det betyder att Försäkringskassan tillfälligt avvaktar med att begära kompletteringar av läkarintyg från hälso-och sjukvården i sjukpenningärenden och istället försöker komplettera med hjälp av till exempel individen eller arbetsgivaren.

  Vad innebär det att Försäkringskassan tar tillfälliga beslut till dess att slutliga beslut ska fattas? Kommer Försäkringskassan att ta kontakt med hälso- och sjukvården för kompletteringar senare?

  Det kan innebära att Försäkringskassan behöver komplettera uppgifter i efterhand för att fatta slutliga beslut.

  Kommer Försäkringskassan att betala ut sjukpenning även om underlagen inte är kompletta?

  Ja, om det ändå framgår att det är troligt att rätten till sjukpenning finns så kommer Försäkringskassan fatta tillfälliga beslut till dess att ett slutligt beslut tas. Försäkringskassan kommer att informera den försäkrade om att beslutet är tillfälligt. I de fall det är tydligt att arbetsförmågan inte är nedsatt kommer dock inte tillfälliga beslut att fattas om att betala ut sjukpenning.

  Vad menar Försäkringskassan med att avvakta att begära in kompletteringar?

  Läkarintyg som Försäkringskassan bedömer inte innehåller tillräckliga uppgifter för att fatta ett slutligt beslut så kommer Försäkringskassan i nuläget inte att komplettera det med hälso- och sjukvården. Om det är troligt att det finns rätt till sjukpenning så tas ett tillfälligt beslut att betala ut sjukpenning

  Om det framgår tydligt att det inte finns ett samband mellan den försäkrades hälsotillstånd och den påstådda arbetsoförmågan kommer ansökan om sjukpenning inte att beviljas.

  Övriga förmåner:

  Omvårdnadsbidrag/merkostnadsersättning, assistans, bilstöd, aktivitetsersättning, sjukersättning, livränta

  Försäkringskassan kommer i möjligaste mån att utreda på annat sätt än med hälso- och sjukvården och vara mer frikostiga med anstånd. I vissa fall kan Försäkringskassan dock inte fatta beslut utan underlag från hälso- och sjukvården – när det exempelvis inte finns några underlag alls eller underlag som inte styrker en medicinsk nedsättning. I dessa ärenden går det inte att fatta interimistiska beslut i avvaktan på slutligt beslut. Försäkringskassan tittar även på om det går att får in mer information via andra yrkesroller i vården om det inte går att få tillräcklig info på annat sätt.

  Information 2020-04-06

  Försäkringskassan avvaktar med att begära in kompletteringar av medicinska underlag

  Försäkringskassan kommer med anledning av Coronasituationen att avvakta med att efterfråga kompletteringar från hälso- och sjukvården. Istället kommer man hämta in nödvändig information på andra sätt för att kunna ta beslut, till exempel genom att kontakta arbetsgivare eller den försäkrade. Om det behövs ytterligare utredning med hälso- och sjukvården så kommer man att avvakta med att komplettera och fatta ett tillfälligt beslut om att betala ut sjukpenning, i de fall det är troligt att individen har rätt till sjukpenning. Det tillfälliga beslutet gäller tills ett slutligt beslut tas. Försäkringskassan ser över hur de ska hantera detta och återkommer när de vet mer.

  Läkarutlåtande för aktivitets- eller sjukersättning samt arbetsskador

  Vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kommer Försäkringskassan så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Behöver de mer information kommer de i första hand vända sig till andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen. Om Försäkringskassan ändå inte har underlag för att fatta beslut kommer man genom anstånd förlänga tiden för att komma in med kompletteringar upp till sex månader.

  Information 2020-04-03

  Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

  En av effekterna av coronaviruset är att planerad vård ställs in. Genom ett rättsligt ställningstagande vidtar Försäkringskassan nu åtgärder för att individer som har sjukpenning och väntar på vård inte ska hamna i kläm efter dag 180. Försäkringskassan har därför beslutat att patienter som hamnar i detta läge ska kunna undantas från att prövas mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Det rättsliga ställningstagande gäller fram till 31 oktober 2020.

  Information 2020-03-27

  1. Vad gäller för läkarintyg dag 8-14 (sjuklöneperioden)

  Inget läkarintyg krävs dag 8-14

  2. Vad gäller läkarintyg för sjukpenning till Försäkringskassan dag 1-21?

  Inget läkarintyg krävs (gäller från och med 2020-03-27)

  3. Vad gäller för VAB intyg?

  Inget intyg krävs från dag 8

  4. Vad gäller beträffande barn mellan 12-16 år som bli sjuka och för allvarligt sjuka barn?

  Läkarutlåtande krävs som vanligt om barnet har fyllt 12 år men inte 16 år liksom om barnet är allvarligt sjukt.

  5. Vad gäller för personer som deltar i program på Arbetsförmedlingen som blir sjuka?

  Läkarintyg till Arbetsförmedlingen krävs inte från dag 8 för de personer som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Slopandet av läkarintyg tillämpas från och med den 13 mars.

   

 • Ny förordning om viss sjukpenning kopplat till covid-19

  Det har kommit en ny förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19.

  De nya reglerna gäller ersättning till tre grupper: Riskgrupper, förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka samt för den som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp.

  Förordningen gäller från och med den 1 juli 2020.

  Försäkringskassan kommer att komma med ett tydliggörande kring vad läkarintyg för sjukpenning behöver innehålla. Mer information om detta kommer.

  Ersättning till riskgrupper

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas.

  Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

  Fråga: Vilket intyg ska användas till riskgrupper?

  Svar: Läkarintyg för sjukpenning (7804)

  Fråga: När kan man ansökan om förmånen?

  Svar: Ansökan öppnar den 24 augusti 2020. Eftersom det är en helt ny ersättning behöver Försäkringskassan bygga en ny e-tjänst för att kunna ta emot ansökningar.

  Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka

  Föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.

  För att ha rätt till den förebyggande ersättningen behöver man avstå från att arbeta och barnet ska ha varit allvarligt sjuk under 2020.

  Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när:

  • det finns en påtaglig fara för barnets liv, eller
  • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

  Ersättningen kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från arbete och vårdar barnet. Alla barnets föräldrar kan ha rätt till ersättningen om de avstår från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

  Föräldern och barnet måste antingen vara folkbokförda på samma adress, eller så måste barnet bo lika mycket tid hos sina föräldrar.

  Fråga: Vilket intyg ska användas till förebyggande ersättning för tillfällig vård av barn som varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19?

  Svar: Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år (FK 7436)

  En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren utfärdar ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

  Fråga: När kan man ansöka om förmånen?

  Svar: Ansökan kan göras från 1 juli 2020.

  Närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp

  Regeringen har fattat beslut om att den som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19 kan ha rätt till ersättning. Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har en sjukdom som enligt Socialstyrelsen innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Man kan ha rätt till ersättning om man är:

  anhörig som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp, elleranhörig som idag till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp.

  Man kan få ersättning om man går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

  • Man till viss del, alltså på deltid, arbetar som personlig assistent eller vårdar en anhörig och får närståendepenning och har ett arbete du måste avstå från för att undvika att smitta den närstående med covid-19. Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Ni ska också leva i hushållshållsgemenskap, det vill säga du kan inte få ersättning om du till exempel vårdar en närstående som du inte bor tillsammans med.
  • Det krävs också att du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån eller att din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
  • För dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats statlig assistansersättning. Du ska också ha arbetat som assistent i minst 80 timmar under den månad du ansöker för.

  Man kan inte få ersättning för den tid som personen i riskgruppen är inlagd på sjukhus.

  Fråga: Vilket intyg ska användas?

  Svar: Läkarintyg för sjukpenning (7804)

  Fråga: På vilken person ska intyg utfärdas?

  Svar: Intyget utfärdas på den person som tillhör riskgrupp enligt Regeringens förordning.

  När kan man ansöka om förmånen?

  Svar: Ansökan kan göras från den 24 augusti 2020.

  Smittbärarpenning

  För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att individen inte får arbeta eftersom hen är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

  För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att man inte får arbeta på grund av risken för smitta.

  Mer information om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

  Mer information

  Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

  Försäkringskassans sida med samlad information om corona

 • Statistik och utvärdering
 • Riktlinjer och rutiner

  Riktlinje sjukskrivningsprocessen - med syfte att skapa en bra och kvalitetssäkrad sjukskrivning. 

  Riktlinje avseende ansvarsfördelning för sjukskrivning - med syfte att klargöra var ev. sjukskrivning bör ske, då både primärvård och sjukhuskliniker är engagerade i patientens vård.

 • Funktion för koordinering

  Hälso- och sjukvården och arbetsgivaren är de parter som tidigt kan förebygga sjukskrivning eller återgång till arbete.

  För att möjliggöra en god samverkan kring patienten har landstingen infört en funktion för koordinering. Rehabkoordinatorns roll innebär:

  • Individuellt stöd till de patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna.
  • Underlätta individens väg genom sjukskrivnings- och rehabiliterings­ processen genom att samordna åtgärder.
  • Kontakt med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen.

  Kontaktuppgifter rehabkoordinatorer

  Uppdragsbeskrivning rehabkoordinatorer

 • Informationsmaterial till patient
 • Sjukskrivningskollen - digitalt stödprogram för sjukskrivning

Relaterad information

Kontakt

 • Kontaktuppgifter/Om oss

  Anne-Lie Gustafsson
  Processledare
  Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
  Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 

  Göran Blomqvist
  Sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin
  Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
  Telefon: 070-308 68 91

  Försäkringsmedicinska kommittén

  Kommittén är en samverkan mellan Region Kalmar län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

  Medlemmar:

  • Göran Blomqvist, sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin, ordförande
  • Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan
  • Anne-Lie Gustafsson, processledare
  • Niki Sundström, ortopedläkare
  • Malin Häglund, rehabkoordinator
  • Maria Strigel, distriktsläkare
  • Susanne Jonsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Helen Danielsson, Arbetsförmedlingen
  • Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen