Vårt internationella arbete

Vi arbetar internationellt inom Östersjöregionen, Europeiska Unionen samt med Kina. Syftet är att stärka länets utveckling.

För att kunna ta tillvara på möjligheterna och minska sårbarheten krävs en god kunskap om omvärlden och våra styrkor och svagheter, att samverka internationellt är en förutsättning för lyckas med det. Region Kalmar läns internationella arbete bedrivs på olika plan, vissa insatser görs inom ett visst område och annat är mer övergripande.

Detta arbetar vi med nu

 • ”Umbrella” – Kapacitetsbyggande för internationellt samarbete

  Forskning visar att begränsad institutionell kapacitet i mindre kommuner och organisationer gör att de i allt för liten utsträckning använder EU:s program och fonder för egen verksamhetsutveckling.

  Karta över södra Östersjön och de kommuner och organisationer som deltar i Umbrella-projektet.

  Umbrella-projektets mål är därför att möta de hinder för gränsöverskridande projektsamarbeten som mindre kommuner och organisationer upplever och därmed höja kapaciteten så att EU-program i högre utsträckning nyttjas som verktyg för kommunal och regional utveckling.
  Region Kalmar län är partners i projektet och kommunerna Torsås och Kalmar (Södermöre kommundel) är med som associerade partners och blir därmed länets pilotkommuner.

  Projektledare är Euroregion Baltic och i övrigt deltar ytterligare fyra partners och sju associerade partners från lokal/regional nivå och universitet från Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet pågår under perioden 1 januari 2018-30 juni 2020.

  Under hösten/vintern 2019/2020 genomförs följande aktiviteter:

  • 21 oktober. Utbildning i internationell projektutveckling i Kristianstad.
  • 25 oktober. Internationell konferens med temat "Energy och Urban Mobility" i Gdansk.
  • 4 november. Workshop "Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen" i Hässleholm.
  • 5 november i Hässleholm. Projektträff riktad till de som arbetar i projekt finansierat från ERUF, Interreg och Horisont 2020 i södra Sverige.
  • 13-14 november. Landsbygdssamordnarnätverket i Kalmar län reser till Guldborgsund i Danmark för att träffa kollegor från Danmark och Tyskland för att bl.a. undersöka möjligheterna till gemensamma projekt i framtiden. Studieresan är en mikroaktivitet i Umbrella-projektet.
  • 5 december i Kalmar. Det andra utbildningstillfället (Basic) för projektutveckling
  • 10 januari 2020 i Alvesta. Det tredje utbildningstillfället (Avancerad) för projektutveckling av internationella projekt.
  • 25-26 februari 2020 Internationell konferens med temat "Turism" i Guldborgsund.

Kontaktpersoner