En fossilbränslefri region

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt.

Utvecklingen styrs till stora delar av internationella och nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.

Kalmar län har sedan år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. De regionala målen för detta arbete sammanfattar vi under begreppet No Oil.

Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region redovisar gemensamma strategier, delmål och prioriterade aktiviteter.

Förklaringar

 • Termer och begrepp

  Kalmar län utgör systemgräns. Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är främst att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, förändringar osv.

  Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen och vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nationella elmixen. Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet tillgodo, även om bränslet exporteras.

  Då vi använder begreppet "fossilbränslefri region" menas vi alltid att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Detta innebär att vi fortfarande kan använda ett antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet.

Kontakt

Strategier för att nå målet

 • Strategier för ett fossilbränslefritt Kalmar län

  I Kalmar län ska vi tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna. Det innebär att vi ska utgå från Agenda 2030 och genomföra val och åtgärder med hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, men också med hänsyn till regional nytta och livscykelperspektivet. Genom att vara medvetna energianvändare och bygga vårt agerande på kunskap och erfarenheter kan vi använda rätt energi till rätt saker.

  Våra strategier är att:

  • Minimera och effektivisera användningen av energi och råvaror.
  • Cirkulera resurser, genom att se avfall som en tillgång.
  • Konvertera från fossil energi till förnybar sådan.
  • Producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle.
  • Kompensera de klimatutsläpp vi inte kan undvika.

  Strategierna hjälper oss att nå uppsatta mål. Det finns också andra delar som är viktiga för att lyckas och som handlar om hur vi arbetar tillsammans.

  Vi ska

  • i allt arbete inkludera länets regionala utvecklingsstrategis tre horisontella perspektiv – kompetensförsörjning, digital omställning och internationellt samarbete
  • profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt och aktivt nyttja möjligheten till pilot- och demonstrationsprojekt
  • samarbeta över administrativa och geografiska gränser och aktivt söka ny kunskap och nya samarbeten såväl inom som utom landet
  • tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och prova nya lösningar
  • underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att kunna agera på ett klimatriktigt sätt
  • vara aktiva i påverkansarbete när det gäller frågor som är strategiska för regionen