Vägen till fossilfrihet

2020-04-03

Vi har kommit långt att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning.

Nästa naturliga steg blir att fokusera på transportsektorn. Bensin och diesel är de största källorna till fossila koldioxidutsläpp i Kalmar län. Att ersätta dessa med förnybara alternativ, gärna producerade i länet, är därför en viktig lokal insats.
Vi är i starten av en mycket stor omställning. Utvecklingen går fort och nya drivmedel och tekniker växer fram. Bilar utvecklas, möjligheten att tanka fossilfritt förbättras, användandet av kollektivtrafiken ökar, liksom intresset för bilpooler. Beteendeförändringar är lika viktiga som teknikutvecklingen och tydliga steg tas inom båda områdena.

Biogas är ett av alternativen. Biogas uppkommer när biologiskt material som matavfall, avloppsslam och gödsel bryts ned. I Kalmar län finns flera anläggningar som tar hand om biogasen och tillverkar förnybart fordonsbränsle. Då vårt behov av transporter är stort räcker dock inte biogasen till att ersätta all diesel och bensin som används. Vi behöver därför flera alternativ.

I dag erbjuder de flesta bilmärken eldrift. Även eldrivna bussar har blivit ett alternativ. Det ger möjlighet till utsläppsfria och bullerfria fordon lämpade för stadstrafik, förutsatt att vi använder förnybar el.

Diesel och bensin kan också ersättas av HVO (ett förnybart drivmedel som görs av vegetabiliska oljor) eller med bränslen producerade av skogsrester och annan biomassa.

De senaste åren har intresset för vätgas ökat kraftigt, framförallt till tunga fordon. Det går fort att tanka och ur avgasröret kommer bara vatten. Länets tunga fordonsindustri följer utvecklingen noga och ser vätgas/bränsleceller som en av flera vägar bort från fossila bränslen. Om detta ska vara klimatsmart måste vätgasen produceras utan fossil energi. Här kan vi använda överskott på el, som uppkommer när vind och sol genererar mer än behovet. Vätgasen kan användas för att lagra överskottsenergin, ett utmärkt sätt att hushålla med energin. Vi har förmodligen bara sett början på den tekniska utvecklingen.

Att bygga en infrastruktur för produktion och distribution är kostsamt och måste ske i takt med tillgång på fordon. I denna process är länstrafiken och andra offentliga aktörer viktiga och de har redan bidragit till tydliga steg på vägen. Biogasmackar finns snart i varje kommun i länet. Den publika laddinfrastrukturen för elbilar utvecklas, samtidigt som 80-90% av all laddning dessutom sker i hemmet. Kraven på laddplatser vid nybyggnation av flerbostadshus har stärkts. Elfordon och vätgas kommer också att kräva produktion av mer el från solceller, vindkraft, vattenkraft och från våra fjärrvärmeverk.
Vägen till fossilfrihet är inte enfilig. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och. Flera bränslen och tekniker kommer att behövas parallellt, beroende på typ av fordon och användningsområde. Inför valen är strategisk planering och behovsanalyser viktiga, men gemensamt kan vi göra viktiga omställningar på kort tid. Det visar inte minst den tid vi lever i just nu.
Framtiden vad gäller fossilfrihet ser ljus ut! Kalmar län har mycket goda förutsättningar att producera förnybar energi, med mycket sol och vind och en stor jordbrukssektor. Kalmar län har också goda förutsättningar att producera skogsbaserade biodrivmedel i stor skala. Via samverkan och fortsatt samarbete kan vi lägga pusslet för att lösa framtidens transporter. Låt inte alternativen bli en fiende utan se det som den möjlighet till omställning som de faktiskt är. Med kombinationer av lösningar ställer vi om till en förnybar fordonsflotta.

Kalmar läns klimatkommission, genom

Ilko Corkovic
Region Kalmar län
Klimatkommissionens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Länsstyrelsen Kalmar län
Klimatkommissionens vice ordförande