Klimatsmarta resor i besöksnäringen i Småland och på Öland

Detta projekt vill utveckla klimatsmarta* resor inom besöksnäringen i Småland och på Öland som är tillgängliga för alla.

Målet är att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer:

Ambitionen är att dessa lösningar sedan ska utgöra goda exempel på klimatsmarta och attraktiva resor som är tillgängliga för alla och som bidrar till en växande besöksnäring utan nettoutsläpp av koldioxid från transporter. En lösning som projektet bland annat ska testa är en hop-on-hop-off buss i Glasriket.

Genom att arbeta med besöksnäringens hållbara resor är förhoppningen att stärka konkurrenskraften i en viktig tillväxtbransch när kunder och samhället ställer allt högre krav. Idag saknas det möjligheter till ett hållbart och attraktivt resande till, från och inom våra destinationer och där behöver regionen bli bättre.

Projektet genomförs under åren 2020 – 2022 och är ett samarbete mellan många parter. Några av de områden projektet ska arbeta för är att:

  • Göra det möjligt för den som inte har egen bil att resa klimatsmart till, från och inom destinationerna.
  • Påverka resmönstret till, från och inom destinationerna.
  • Lyfta fram Småland och Öland som ett gott exempel på en hållbar besöksregion med möjlighet att resa klimatsmart.
  • Öka kunskapen i regionens besöksnäring vad gäller klimatpåverkan från besöksnäringens resor samt om förutsättningarna för hur klimatsmarta resalternativ kan utveckla branschens attraktivitet.
  • Ta fram en plan för fortsatt arbete efter projektslut. Projektet kommer att prioritera och stötta åtgärder som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna och då speciellt ökad omsättning, minskad klimatpåverkan från resor, jämlikhet och jämställdhet.

Hänt inom projektet

Projektet har arbetat fram cykelturer på Öland för besökande och boende som vill uppleva ön på cykel. Du hittar dessa i Öländska pärlor

Glasrikets På Tur-sida hittar du klimatsmarta resealternativ som lyfts fram i och med projektet. 

Finansiering

Projektet är delvis finansierat av Tillväxtverket genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Region Kalmar län är projektägare och har en styrgrupp knuten till sig bestående av representanter från Astrid Lindgrens värld, Nybro kommun, Ölands Turismorganisation samt Trivector Traffic AB som projektleder projektet.

Europeiska utvecklingsfonden

 

*Definition av klimatsmart resande: Med klimatsmart resande menar vi i första hand resor som genomförs med fossilfria drivmedel (inklusive grön el), men också kollektivt resande eftersom detta i nästan alla fall är resurssnålare än att resa med fossilberoende personbil. I Kalmar län är alla bussresor inom länstrafiken fossilbränslefria. Tågen på Stångådals- och Tjustbanan drivs med diesel, men länstrafiken har i uppdrag att upphandla nya, fossilbränslefria, tåg. Därför är också insatser för ökat resande med tåg på Stångådalsbanan ett klimatsmart alternativ. När det gäller långväga besökare ska projektet uppmuntra resande med tåg eller buss framför flyg. I det fall flyg inte kan undvikas ska projektet uppmuntra klimatkompensation. Kalmar Öland Airport erbjuder t.ex. klimatkompensation genom Fly Green Fund.