Landsbygdsutveckling

Region Kalmar län jobbar med utvecklingsfrågor för landsbygden och kan ofta stötta processer och vara en regional möjliggörare.

I Kalmar län utgör det regionala serviceprogrammet ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling med fokus på servicefrågor. Det regionala serviceprogrammet har tre funktioner:

 1. Att generellt beskriva förhållandena på landsbygderna i Kalmar län och utgöra en grund för arbetet med regional utveckling som rör landsbygderna i länet.
 2. Att utgöra ett handlingsprogram där de övergripande strategier som rör landsbygdsutveckling i Rus konkretiseras i form av prioriterade områden och konkreta insatser inom området Hållbar samhällsutveckling och med fokus på servicefrågor.
 3. Att mer i detalj beskriva förhållandena vad det gäller service i Kalmar län samt fungera som ett underlag för de prioriteringar som görs inom stödet till kommersiell service i länet.

Projektet "Flernivåsamverkan för stärkt regional service" knyter an till serviceprogrammet och syftar till att stärka landsbygden i hela Kalmar län genom en ökad samverkan på flera nivåer. Inom projektet ska även nya samverkanslösningar testas.

Områden

 • Pilotprojekt tillsammans med Högsby kommun

  Starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun är målet för ett projekt för regional utveckling mellan Region Kalmar län och Högsby.

  Skillnaderna inom Kalmar län är stora och ökande med följd att olika delar av länet har olika förutsättningar att utvecklas. Detta leder till en tudelad utveckling i länet och ojämlika livsvillkor för såväl företag som invånare. Därför har Region Kalmar län, med medfinansiering från Tillväxtverket, startat ett pilotprojekt i syfte att på ett bättre sätt anpassa regionala satsningar, i form av personella och ekonomiska insatser, efter lokala behov i de delar av länet som inte har en stark tillväxt. Högsby kommun är en av länets kommuner som har störst utmaningar och har därför valts ut – och erbjudit sig att vara - pilotkommun för projektet.

  Projektets mål är att skapa en starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. På sikt är målet att skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling i hela länet samt jämlika villkor för länets invånare till god hälsa, utbildning och egen försörjning.

  I pilotprojektet ska nya arbetsmetoder och organisering provas samt insatser samplaneras, vilket sker genom en nära samverkan med lokala aktörer, näringsliv och civilsamhällets organisationer som till exempel idrotts- och samhällsföreningar. Förhoppningen är att det nya arbetssättet blir framgångsrikt och kan tillämpas inte bara i Region Kalmar län utan också i andra regioner och i samverkan mellan regioner.

  Sju utvecklingsområden för Högsby kommun

  Högsby kommun har tillsammans med Region Kalmar län identifierat sju områden som de själva anser är extra viktiga för den framtida utvecklingen i Högsby. De är:
  • Integrationsarbetet.
  • Samverkan med civilsamhället.
  • Vision och självbild.
  • Kompetensförsörjning
  • Enmansföretagens villkor.
  • Barn och ungas villkor.
  • Omvärldsbevakning.

  Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och är en del i deras uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Läs mer om hur Region Kalmar län arbetar med hållbar regional utveckling på Vi söker nya vägar till hållbar regional utveckling - Region Kalmar län.

  Aktuellt just nu

  Vinter 2021-2022 pågår ett arbete med att tillsammans med Högsby kommun ta fram gemensamma handlingsplaner för de tematiska områdena "Samverkan med civilsamhället och allmänna dialoger" samt "Hälsolots".

  Kontakt

  Christina Johansson, landsbygdsutvecklare

  Christina Johansson

  Tfn: 0480-81 498

  Relaterad information

  Kalmar län: Nutid och Framtid - Regional analys för Kalmar län med fördjupning om Högsby kommun

  Studentrapport, SLU: Civilsamhällets drivkrafter i Högsby kommun

  Studentrapport, SLU: Att tillsammans bygga framtidshopp

 • Flernivåsamverkan för stärkt regional service.

  Under 2017-2019 driver Region Kalmar län projektet Flernivåsamverkan för stärkt regional service.

  Inom projektet byggs ett regionalt nätverk av landsbygdsutvecklare upp i Kalmar län för att driva gemensamma frågor, utbyta erfarenheter, sprida goda exempel och hitta samarbetsprojekt. Genom nätverket stärks det regionala perspektivet i servicefrågorna.

  Inom projektet ska även nya metoder för att stärka den regionala servicen testas. Detta arbete utförs i samverkan med lokala utvecklingsgrupper på landsbygden runt om i länet. En viktig samarbetspartner i detta är organisationen Hela Sverige, som har lokal förankring över hela länet.

  Projektet finansieras med stöd från landsbygdsprogrammet och medfinansieras av Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län.

 • Regionalt serviceprogram för Kalmar län

  På uppdrag av regeringen har alla län/regioner tagit fram regionala serviceprogram som ska främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden.

  Programmets innehåll ska leda till att

  • befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras
  • nya typer av mötesplatser växer fram
  • samordning främjas mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag
  • kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling främjas.

  En viktig del av det regionala serviceprogrammet är erfarenheterna från projektet "Service skapar tillväxt" och de kommundialoger som genomfördes 2014. Projektet sammanfattas också i Tillväxtverkets skrift "Engagemang och vilja".

  Relaterad information

Kontakt