Samtal mellan två personer.

Case management

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län.

Case management

 • Förfrågan om vård- och stödsamordning/case manager

  Här hittar du blanketten som du behöver för att kunna skicka in en förfrågan om vård- och stödsamordning/case manager.

  Förfrågan om vård- och stödsamordning/case manager

  I Kalmar län kan du göra en förfrågan om vård- och stödsamordning när du bor i någon av följande kommuner: Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby.

  Du kan få stöd om:

  • du är vuxen med psykisk funktionsnedsättning som ger väsentliga svårigheter på viktiga livsområden
  • du har haft svårigheter under minst ett år och som kan vara begränsande under längre tid
  • du även har ett missbruk eller beroendeproblematik
  • du har behov av samordning av dina vård- och stödkontakter och ingen annan verkar kunna ge detta stöd.
 • Om Case Management-modellen

  Bakgrund

  Case Management är en modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län och är ett samarbete mellan landstinget och länets tolv kommuner.

  Modellen antogs av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län våren 2010.

  Utbildning av personal startade 2011 med målet att 120 Case Manager ska vara utbildade under år 2013. 2014 är ungefär hälften av dessa aktiva. 2016 har aktiva CM reducerats till ca 30 i södra och mellersta länet. Ledningsstrukturen har även ändrats sen start. Mer om den ursprungliga Case management-modellen.

  CM-uppdraget

  Den Länsgemensamma ledningen i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län (LGL) har gett uppdrag (2017-05) till organisationen att styra över den befintliga lokala CM-verksamheten. De operativa ledningsgrupperna, bestående av chefer till CM-personerna, i mellersta och södra länet har idag möjlighet att leda utvecklingen. 

  Krav för personal (sjuksköterskor, skötare, boendestödjare m.fl) för att få ett CM-uppdrag är att ha genomgått CM-utbildning och att delta i erbjuden handledning.

  Handledning av CM i grupp

  Handledning av CM ses som en viktig del för att metoden ska fungera och kvalitén bibehållas.

  Länets CM ska kontinuerligt delta i handledning i grupp för att kvaliteten på stödet ska bibehållas. Ett antal interna handledare finns för uppdraget.

  Bedömning

  Förfrågan om en CM bedöms i det enskilda fallet tillsammans med klient och genom diskussion med landstings- och kommunkolleger. De basala kriterierna följs: Du har psykisk ohälsa eller sjukdom som innebär funktionsnedsättning, behov av att få samlad hjälp med din livssituation för att kunna få ett självständigt liv i samhället.

  CM-personer tillsätts så fort som möjligt. Vanligen är det två CM som gör bedömningen. Vid positivt svar på Förfrågan tillsätts två CM-personer från respektive landsting och kommun. Den ena blir ställföreträdande. I särskilda fall jobbar CM tillsammans.

  Kvalitetssäkring

  Alla delar i arbetssättet med CM behöver en koll så att kvalitén upprätthålls. Därför används olika kvalitetsinstrument och resultatet rapporteras vidare till berörda personer och instanser.

  Det finns en modell för kvalitetssäkring av strukturer, processer och resultat.

  I Verktygslåda för CM finns de formulär som används av CM.

  Dokumentation

  Dokumentationen som görs av klienten och CM är ett arbetsmaterial.

  Dokumentationen ägs av klienten och förvaras hos klienten. CM har en kopia.

  Dokumentet "Tidiga varningstecken" ska även finnas tillgängligt i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

  Namn på CM och ställföreträdande CM och var dessa kan nås ska finnas dokumenterat i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

  Avvikelsehantering

  När fel, misstag eller liknande händelser som avviker från det normala uppstår är det viktigt att dessa anmäls för att hitta nya lösningar som förhindrar fortsatta problem. Därför finns rutiner för hur vi ska hantera avvikelser.

  Syftet med att rapportera avvikelser är att förbättra modellen och arbetet runt klienten. Avvikelserapport skrivs av CM. Via det ordinarie rapportsystemet på arbetsplatsen hamnar rapporterna hos närmaste arbetsledare, som har till uppgift att göra en analys och ta upp rapporterna i den operativa ledningsgruppen.

 • Verktygslåda för Case Management

  CM-personen har sina professionella och medmänskliga verktyg att använda och ta till i relationen med klienten. Här samlar vi de formella verktyg som behövs för uppdraget.

  I sin utbildning har CM fått kunskap om hur manualerna ska användas för att metoden Integrerad Psykiatri ska vara evidensbaserad.

  Stöd i arbetet

  Informationsmaterial bildspel
  Att använda för spridning av information om Case management. 

  Manual - Case Managment och resursgruppsarbete, Version 3
  Finns att ha som stöd i arbetet.

  Modellen för CM kvalitetssäkras inom tre områden:

  1. Resultat

  I resultatdelen granskas klientens upplevelse av sitt liv. Mätningen sker när klienten får en CM och därefter var 12:e månad och när CM avslutar sitt uppdrag.

  Resultatmätningsblanketten används.

  2. Process 

  I processdelen granskas hur CM upplever det organisatoriska stödet och i vilken grad man använder sig av metoden Integrerad Psykiatri med Resursgrupp i sitt arbete. Den första mätningen görs ett år efter den första interventionen för respektive klient.

  Här används blanketten Programtrohet för CM och Upplevt stöd för CM.

  3. Struktur

  I struktur delen granskas operativa ledningsgruppens arbete varje höst genom de protokoll som är förda.


  Övriga blanketter

 • Ledning för Case Management

  Chefer på olika nivåer samlas med uppgift att forma och verkställa beslut kring CM funktionen.

  Länsgemensam ledning (LGL)

  Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län tar de övergripande besluten kring verksamheten.

  Psykisk hälsa och beroende är två grupper som kan bearbeta och vidarebefordra ärenden kring CM via en beredningsgrupp till LGL.

  Operativa ledningsgrupper

  består av chefer med arbetsledarskap för CM.

  Operativa ledningsgrupper finns för psykiatri och socialtjänst i mellersta och södra länet. De kan förmedla vad som förändras i verksamheten till den övergripande ledningen.

Kontakt