Nära vård

Landstinget arbetar för att utveckla nya arbetssätt för en nära vård. Här kan du följa arbetet.

Bakgrund och begrepp

 • Målbild framtidens hälso- och sjukvård
 • Definition

  Nära vård enligt Sveriges kommuner och landsting:

  • utgår från individuella förutsättningar och behov

  • bygger på relationer

  • är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv

  • bidrar till jämlik hälsa, trygghet, självständighet

  • grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit

  • kan vara i geografi, tid och/eller relation

 • Styrande principer

  • Fokus på att i första hand möta invånare i öppna och nära vårdformer

  • Främja hälsa så långt det går

  • Skapa trygghet i vården för invånare och medarbetare

  • Sträva efter kontinuitet i vården där det är värdefullt

  • Skapa förutsättningar för delaktighet

  • Tydligt visa på nästa steg i vården

  • Ordnad samverkan och utveckling för arbetssätt i nära vård

  • Digitalisering och kompetensförsörjning ska stödja målbilden

Aktiviteter

Samordning och organisation

 • Informationsmaterial

  Tillsammans för en nära vård 
  Powerpresentation om utvecklingsarbetet, varför det görs, begrepp och definitioner, samt organisation av arbetet. För information på arbetsplatsträffar med mera.

 • Samordning och kontakt

  Maria Alvinsson Hilberth

  Samordnare planeringsenheten, Regiondirektörens stab

  Direkttelefon:

  0480-840 29

  Mobiltelefon:

  070-644 92 28

 • Styrgrupp och beredning

  Styrgrupp - Sjukvårdsledning

  Ordförande: Planeringsdirektör

  Beredningsgrupp

  Ordförande: Samordnare nära vård

  • Säkerställer framtagandet av underlag till beslut

  • Säkerställer att underlagen är förankrade, väl utredda samt belysta ur olika perspektiv – som patienten, medarbetarna, strategisk utveckling av hälso- och sjukvården, patientsäkerhet, folkhälsa och ekonomi

  • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med fördjupad sakkunskap i specifika områden

  Referensgrupper:

  • Facklig referensgrupp

  • Länsgemensam ledning

  • Folkhälsa

  • Patientsäkerhet

  • Patientrepresentanter

  Arbetsgrupper på uppdrag av beredningsgrupp

  Leds av samordnare nära vård

  Organisationsskiss

  Se organisationen som bild

Projekt

 • Oskarsmodellen i Oskarshamn
 • Hemsjukhuset Borgholm

  Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en tryggare vårdsituation för många äldre i Borgholm.

  Sedan november driver Borgholms hälsocentral projektet "Hemsjukhuset" tillsammans med Borgholm kommun. Patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som följer patienten genom alla steg i vården och vid behov gör hembesök.

  Bakgrund

  Varje dag vårdas ett stort antal människor som är mer vårdkrävande än de som ligger på sjukhus i hemmet med hjälp av den kommunala hemsjukvården. Landstingets medarbetare i Borgholm har med "Hemsjukhuset" utvecklat ett samarbete mellan hälsocentral, ambulanspersonal och kommun som syftar till att skapa en tryggare och säkrare vårdsituation för dessa patienter.

  Genom att läkare på hälsocentralen har en löpande kontakt med kommunens distriktssköterskor skapas en helhetsbild av varje patients behov och situation. Onödiga akutbesök undviks genom att ambulanspersonal kan erbjuda patienten en läkartid vardagen därpå i hemmet istället för att direkt köra in patienten till sjukhuset.

  Effekt

  Fördelarna är många. Patienten erbjuds läkarvård i en tryggare miljö med lägre infektionsrisk, färre fallolyckor och högre livskvalitet. Det innebär även en lättnad och trygghet för anhöriga till patienten att det vid behov finns en ytterst ansvarig läkare tillgänglig för patienten och att denne har hela bilden av patienten och patientens sjukdomshistoria.

  I framtiden är tanken att patienter även ska "rondas" före helg för att tidigt kunna identifiera brister som kan komma att kräva behandling.

  Kontakt

  Åke Åkesson

  Verksamhetschef Borgholm och Löttorp hälsocentral

  Tel. 0485-151 44