Personal- och medarbetarfrågor kring nya coronaviruset

Svar på personalfrågor kring coronaviruset, senast uppdaterat 2020-03-27:

Frågor och svar

 • Hur ska jag förhålla mig som medarbetare?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Det innebär att medarbetare i Region Kalmar läns verksamhet kan leva och arbeta som vanligt om de inte har några symtom.

  Medarbetare ska stanna hemma om de uppmärksammar symtom, även milda förkylningssymtom. När man känner sig frisk ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går till jobbet.

  Smittskydd har uppdaterat provtagningsstrategin

  För personal inom hälso- och sjukvård med särskilda nyckelfunktioner kan provtagning övervägas så dessa kan återgå i tjänst vid negativ covid-19-analys. För denna prioritering hänvisas till närmaste chef som lyfter frågan uppåt i organisationen (till sjukhuschef eller den sjukhuschefen har utsett).

  I uppdaterade provtagningsstrategin finns en rutin för personal inom sjukvård och äldreomsorg med luftvägssymtom

 • Vilka avtalsförsäkringar gäller för covid-19?

  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

  Det är för närvarande inte fastställt om covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordningen om arbetsskadeförsäkring (1977:284). Däremot kan sjukdom som orsakats av smitta (även coronaviruset) betraktas som arbetsskada om smittan uppkommit vid ett laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

  Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs då att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

  Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

  Medarbetare kan ansöka om dagersättning via sjukförsäkring AGS-KL, fr.o.m. dag 91 i sjukperioden, förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

  AFA Försäkrings coronasida

 • Vad gäller om karensavdrag, läkarintyg, sjuklön, föräldrapenning?

  Regeringen har beslutat om flera åtgärder som främst syftar till att den som är sjuk ska stanna hemma, att det ska finnas ekonomisk möjlighet att göra det. De syftar också till att avlasta vården då den nu är ansträngd. Åtgärderna gäller slopat karensavdrag, slopat krav på läkarintyg, kostnader för sjuklön och kollektiv rätt till föräldrapenning.

  Karensavdrag

  Karensavdraget avskaffas tillfälligt för perioden 11 mars till 31 maj 2020. Hanteringen är att arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. När riksdagen har fattat beslut kommer medarbetare att kunna ansöka om ersättningen retroaktivt. Beslutet väntas träda i kraft 7 april 2020.

  De som har ansökt om slopad karens på andra blanketter kommer att hanteras framöver, dock inte klart ännu riktigt hur. För övriga uppmanar man att avvakta till efter beslut är taget.

  Läkarintyg

  För att minska belastningen samt underlätta för de som ansöker om ersättning från Försäkringskassan har det beslutats att läkarintyg för dag 1–21 i sjukperioden inte krävs i dagsläget. Detta beslut gäller från och med 27 mars 2020 tills vidare. Efter dag 21 i sjukperioden krävs läkarintyg precis som tidigare.

  Försäkringskassans coronasida

 • Hur rapporterar vi allvarliga tillbud och arbetsolyckor?

  Hur dokumenterar vi covid-19 utifrån riskklass 3?

  Enligt Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter 11 § innebär detta att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

  Gäller dokumentationskravet för alla yrken och arbetsuppgifter?

  Observera att smittföreskrifterna gäller enbart yrken och arbetsuppgifter som innebär nära kontakt med människor som man särskilt behöver beakta och förebygga sådana smittrisker, till exempel inom vård och omsorg, inom förskola och sjukhuslaboratorier.

  Kravet att dokumentera gäller då medarbetaren har exponerats för smitta där det konstaterats via provtagning att patienten/brukaren är smittad. Det ska stå klart att exponeringen beror på tillbud, olycka eller annan oönskad händelse i samband med medarbetarens arbetsuppgifter.

  Enligt Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan ska rapportering göras utan dröjsmål när en medarbetare är misstänkt eller konstaterat smittad.

  För mer information kring hanteringsskyldighet vid olika scenarier:

  Information anmälan (SKR)

  Rapportering av arbetsskadan eller arbetsskadetillbudet görs genom regionens rapporteringsverktyg LISA:

  • Välj klassificering "Allvarlig händelse, kap 3, §3a, AV"
  • Klicka på länken "Rapportera till Arbetsmiljöverket"
   (Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär för anmälan)
 • Vad gäller för gravida medarbetare?

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer till gravida

  En individuell bedömning görs utifrån medarbetarens aktuella arbetsuppgifter. Detta sker i dialog mellan medarbetare och chef.

  Region Kalmar läns hållning är att vara generös med att hitta lösningar som gör att medarbetaren kan fortsätta att arbeta.

 • Vad gäller för medarbetare som tillhör riskgrupp?

  På Folkhälsomyndighetens webbplats går det att läsa om aktuella riskgrupper.

  En individuell bedömning görs utifrån medarbetarens aktuella arbetsuppgifter. Detta sker i dialog mellan medarbetare och chef.

  Region Kalmar läns hållning är att vara generös med att hitta lösningar som gör att medarbetaren kan fortsätta att arbeta.

 • Arbetsgivarens befogenheter vid omfattande personalfrånvaro?

  När verksamheten är hårt ansträngd och det finns svårigheter att få bemanningen att räcka till kan arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheterna.

  Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra jour och beredskap eller återkalla beviljad semester. Medarbetaren har en skyldighet att byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap och vikariera för andra.

 • Vad gäller medarbetare som varit eller är på resa?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Det innebär att medarbetare i Region Kalmar läns verksamhet kan leva och arbeta som vanligt om de inte har några symtom. Oavsett om de har varit på resor i riskområden eller inte.

  Medarbetare ska stanna hemma om de uppmärksammar symtom, även milda. När man känner sig frisk ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går till jobbet.

  Om medarbetaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör denna möjlighet utnyttjas. Om inte, ska medarbetaren sjukanmäla sig.

  Beslut om arbete på annan plats avgörs av chef i samråd med medarbetare.

 • Min semesterresa har blivit inställd, kan jag arbeta istället?

  Utifrån verksamhetens behov och dialog med chef kan man ställa in eller ta tillbaka utlagd semester utifrån att medarbetarnas resor blir inställda.

 • Vilka regler gäller för resor, konferenser och verksamhetsbesök?

  Region Kalmar län prioriterar tillgänglighet och uthållighet. Våra resurser ska användas klokt och där de bäst behövs. Från den 11 mars och tills vidare har regiondirektören beslutat om restriktioner för medarbetare när det gäller resor, konferenser och verksamhetsbesök på grund av det nya coronaviruset.

  Restriktivitet gäller för:

  • Möten och resor som inte är absolut nödvändiga. Olika former av distansmöten kan med fördel användas
  • Deltagande i utbildningar och konferenser. Såväl externa som interna aktiviteter och evenemang bör senareläggas där så är möjligt.
  • Verksamhetsbesök, som exempelvis studiebesök och andra större interna och externa besök som inte är nödvändiga.

  Det är respektive förvaltningschef bedömer och beslutar inom sin förvaltning.

 • Vad gäller om jag har varit i kontakt med någon med symtom?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Det innebär att medarbetare i Region Kalmar läns verksamhet kan leva och arbeta som vanligt om de inte har några symtom.

  Medarbetare ska stanna hemma om de uppmärksammar symtom, även milda. När man känner sig frisk ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går till jobbet.

  Om medarbetaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör denna möjlighet utnyttjas. Om inte, ska medarbetaren sjukanmäla sig.

  Beslut om arbete på annan plats avgörs av chef i samråd med medarbetare.

 • Vad innebär smittbärarpenning?

  Som smittbärare anses personer som bekräftats smittade, och personer som kan antas ha varit utsatta för smitta av covid-19. Smittbärarpenning kräver som regel att personen i fråga hade kunnat arbeta om hen inte varit smittbärare. Om medarbetaren blir beviljad smittbärarpenning ska hen inte längre betraktas att vara i arbete.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut smittbärarpenning. För att bli beviljad smittbärarpenning krävs läkarintyg.

 • Vilken rutin gäller för smittbärarpenning?

  Efter erhållet läkarintyg, ansöker medarbetaren om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läkarintyget skickas till närmaste chef, som ansvarar för att meddela löneservice. Det finns en särskild löneart som registreras av lönekonsult.

  Försäkringskassans coronasida

 • Får jag smittbärarpenning även om jag blir sjuk?

  Nej, blir du sjuk är det sjukskrivningsregler som gäller.

 • Vad ska jag göra som chef om en medarbetare uppvisar symtom?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Medarbetare ska stanna hemma om de uppmärksammar symtom, även milda. När man känner sig frisk ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går till jobbet.

  Om medarbetaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör denna möjlighet utnyttjas. Om inte, ska medarbetaren sjukanmäla sig.

  Beslut om arbete på annan plats avgörs av chef i samråd med medarbetare.

  SKR om arbetsgivarens ansvar vid Covid-19

  Allmänna bestämmelser (AB)

 • Kan jag som chef förbjuda en medarbetare att resa privat?

  Nej, det kan du inte. Däremot kan du uppmana om att ta reda på mer vad som gäller och de rekommendationer som lämnas beträffande resmålet. Om en medarbetare åker till riskområden är det medarbetarens ansvar att följa information, råd och rekommendationer från utrikesdepartementet och folkhälsomyndigheten.

  Folkhalsomyndigheten om reserekommendationer från UD

 • Vad gör jag om en medarbetare inte vågar komma till jobbet?

  I dagsläget ser arbetsgivaren inte att viruset ger medarbetare giltiga skäl till att inte gå till arbetet (förutsatt att medarbetaren inte uppvisar symtom). En medarbetare som stannar hemma från arbetet utan att ha giltiga skäl bryter därför mot sin skyldighet i anställningsavtalet. Det är dock viktigt att du som chef håller dig uppdaterad för att kunna ge dina medarbetare korrekt och uppdaterad information om läget.

 • Hur ska jag som chef hantera inhyrd personal?

  För hyrpersonal gäller samma sak som för Region Kalmar läns egna medarbetare. I våra avtal med bemanningsbolagen står att de ska följa de regler som gäller på vår arbetsplats och att bemanningsbolagen ska titta här på vår samarbetsportal för att hålla sig uppdaterade.

 • Får chef beordra övertid och avbryta medarbetarens semester?

  Ja, chefen kan fatta beslut om att till exempel beordra övertid, jour och beredskap, förflytta personal, arbeta på hemmaplan, avbryta påbörjad semester och ta in extrapersonal.

  Besluten följer de generella regler som återfinns i allmänna bestämmelser och avgörs alltid av närmaste chef.

 • Hur hanteras bisyssla? Kan man bli nekad?

  Med utgångspunkt i verksamheternas behov är det viktigt att noga se över tillgängliga resurser. I de fall medarbetarens arbete behövs inom regionen ska bisyssla nekas som arbetshindrande.

  Alla uppdrag så väl anställning vid annan region som hyrbolag är bisyssla och ska vara anmäld och godkänd av närmaste chef. Godkänd bisyssla kan återkallas om den är arbetshindrande.

  Vid nekande av bisyssla ska det förhandlas enligt MBL §11. Ta kontakt med din lokala HR-chef för stöd. Avslag på bisyssla sker alltid på individnivå.

 • Kommer VFU och praktik för studerande att fortsätta?

  Ja, planerad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övrig praktik för studerande kommer att genomföras enligt plan för samtliga utbildningar med inplanerad praktikperiod under terminen. De studerande ska följa de riktlinjer som gäller för medarbetare.

  Arbetsuppgifterna kan dock förändras utifrån verksamhetens situation och förutsättningar under praktikperioden. För att spara på medicinskt material och skyddsutrustning kommer studenterna inte kunna delta i alla vårdsituationer. Berörd chef i den verksamhetsförlagda utbildningen beslutar vilka uppgifter studenten kan vara delaktig i och utföra. Det innebär att handledning och bedömning kan komma att ske på annat sätt än normalt.

  För studenter vid Linköpings Universitet fortsätter deltagande i fältstudier och typfall som planerat.

  För studenter vid Linnéuniversitetet har de fältstudier och hospiteringar som planerats under våren nu ställts in.

  Verksamhetsförlagd utbildning inklusive fältstudier och strimma, vilka var planerade att genomföras mellan 18 mars och 19 april inom Region Kalmar län, ställs in för följande utbildningar/terminer:

  • Läkare, termin 1-2
  • Fysioterapeut, termin 1-3
  • Arbetsterapeut, termin 1-3
  • Logopedprogrammet, termin 1-4

  Eventuella behov av komplettering i förhållande till lärandemål kommer att kartläggas och genomföras vid senare tillfälle.

  Ny bedömning av situationen sker fortlöpande.

Allmänna bestämmelser

 • Kort beskrivning om delar av vårt kollektivavtal:

  § 6 Allmänna åligganden

  Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Vid behov är arbetstagare skyldig att vikariera för annan arbetstagare samt, helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

  Anmärkningar

  1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det.
  2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd.

  § 20 Övertid

  Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.

  Anmärkning

  Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar före den ordinarie arbetstidens slut.

  § 22 Jour och beredskap

  Mom. 1 Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig. Arbetsgivarens val mellan jour och beredskap ska göras enbart med hänsyn till vad verksamheten kräver.

  Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete.

  Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som godkänts av arbets-ledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

  § 23 Förskjuten arbetstid

  Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning, beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av arbetstiden eller genom ändrad fridagsförläggning.

  Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före den avsedda ändringen.

  Mom. 2 Tillägg till lönen utges under 10 dagar från tillsägelsen för arbetad tid som enligt näst föregående schema skulle varit fritid.

  Anmärkning

  Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall som avses i § 13 mom. 4, om sommararbetstid.

  § 27 Semester

  Mom. 13 Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbets-tagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga.

  Anmärkning

  Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semester-året. Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.