”Regional utveckling och människors hälsa – ömsesidigt samband"

Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län. Vad innebär det egentligen och vilka fördelar finns med detta? Här berättar Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör och Helena Nilsson, regiondirektör på Regionförbundet mer om förändringen när landstinget och regionförbundet blir gemensam organisation.

 

Hur skulle ni förklara varför vi bildar region?

Helena: - Vi blir en stark part i arbetet med regionala utvecklingsfrågor. Till exempel i diskussioner med regeringen i satsningar på infrastruktur och forskning och utveckling. Vi får också en liknande struktur i hela landet så det kommer bli lättare att samverka med andra regioner.

Ingeborg: - En stark region där människor vill bosätta sig, arbeta och trivas är en viktig förutsättning för regional utveckling, men skapar också en stark skattekraft som gör att vi får lättare att erbjuda välutbyggd kollektivtrafik och en bra hälso- och sjukvård.

- Regioner har bildats eller är på väg att bildas i samtliga landsting och regioner i landet. Nu återstår sju län där arbete pågår med regionbildning till 2019, vilket betyder att bildande av regioner pågår i hela landet just nu.

Vad innebär det egentligen att jobba med regional utveckling?

Helena: - Grunden i arbetet är att skapa tillväxt i länet. Det försöker vi göra genom att skapa goda förutsättningar för till exempel näringslivets utveckling, för kompetensförsörjning, innovationer eller tillgänglighet. Hållbarhet är en viktig del, vi ska självklart växa och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Folkhälsa, folkbildning och integration är också viktiga förutsättningar för tillväxt i länet.

Varför är det så många som inte riktigt vet vad Regionförbundet gör?

Helena: - Vi jobbar ofta genom andra. Vi stödjer processer men det är någon annan som genomför arbetet. Det gör att vi ofta vänder oss till organisationer och företag och inte direkt till invånarna. Så jag är inte förvånad om man inte har hört talas om oss.

Vilka konkreta frågor för regionens utveckling är det som drivs just nu?

Helena: - Vi jobbar för en fossilbränslefri region till exempel. Vi utvecklar traditionella näringar där vi är starka idag till att satsa mer på förnyelse och innovation. Till exempel inom livsmedelsbranschen och trä- och skogsindustrin. Ett ganska nytt område vi jobbar med är att bygga kompetens inom e-hälsa, här ser vi stora möjligheter för länet framöver, till exempel efter E-hälsomyndighetens etablering i Kalmar.

Hur många personer är det som ska flytta till nuvarande landstingshuset och var ska de sitta?

Helena: - Vi är ungefär 55 personer, både administrativ personal och experter inom olika områden som mestadels kommer att flytta in i nuvarande landstingshuset som ligger på Strömgatan i Kalmar.

Ingeborg: - Det är inte så många personer det handlar om, men förändringen innebär att landstingets uppdrag förändras och breddas. Regional utveckling blir paraplyet, hälso- och sjukvård är en fråga som är en del av regionens utveckling. Det innebär att för medarbetare inom exempelvis hälso- och sjukvården blir inte förändringen så stor i vardagen. Men landstingets namn och symbol kommer att bytas till Region Kalmar län och de övergripande uppdraget se annorlunda ut.

Vilka konkreta samarbeten kan ni se där vi kommer att få bättre skjuts i utvecklingsfrågorna?

Helena: - Utveckling av kompetensområdet e-hälsa och folkhälsa, här ser vi stora möjligheter i att få in folkhälsa tydligare som en del av regionens utveckling. Det finns ett ömsesidigt samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt: hälsa är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, som i sin tur påverkar människornas hälsa.

Ingeborg: - Ja, och även området trafik och kollektivtrafik kommer förstärkas. Liksom det regionala kulturansvaret som idag ligger på landstinget men tidigare låg på regionförbundet. Kulturfrågorna är viktiga i sig men kan också spela stor roll i integrationsfrågan och för folkhögskolorna utveckling.

Vad blir skillnaden för invånarna?

Ingeborg: - I vardagen blir skillnaden inte så stor eftersom hälsocentraler, sjukhus och kollektivtrafik kommer att fungera som tidigare. Vårt utseende och namn förändras så skyltar och webbplatser kommer att bytas ut men verksamheten i sig påverkas inte så mycket.

- Jag tror däremot att de regionala utvecklingsfrågorna kommer att debatteras och diskuteras mer i samhället, och det ser jag som väldigt positivt. I och med regionbildningen blir de politiker som arbetar med regional utveckling direktvalda, som landstingets politiker är idag. Vi blir en starkare part att driva frågorna och det hoppas jag kommer att märkas i samhällsdebatten.

Vilka utmaningar ser ni att vårt län står inför som blir viktigt för regionen att arbeta med?

Helena: - Det finns flera, en viktig fråga är den demografiska utvecklingen och hur vi kan få en bättre balans mellan olika åldersgrupper i länet. Att vi har rätt kompetens och att arbetsmarknaden utvecklas är viktiga frågor. Här är innovation och förnyelse av våra nuvarande starka branscher särskilt viktigt.

Ingeborg: - Tillgänglighet ur ett brett perspektiv är viktigt för regionens utveckling, då menar jag både infrastruktur och tillgång till till exempel bredband. Att vi nyttjar digitaliseringen på ett bra sätt kan också stärka vår konkurrenskraft som län och bidra till förnyelse och innovation.

Varför behöver regionen en ny symbol?

Ingeborg: - Vi kommer att byta namn till Region Kalmar län 2019 i och med vårt nya uppdrag. Så varför inte passa på att samtidigt byta vår symbol för att markera denna nystart? Landstingets nuvarande symbol är från 70-talet. Det här var ett utmärkt tillfälle att passa på att skaffa oss en symbol som står för dem vi är och vill vara idag. Jag tycker den tydligt visar att det är genom samverkan och samarbete vi kan föra regionen framåt och att allas insatser behövs. Vi bidrar med olika delar, som tillsammans bildar en stark region där människor trivs och utvecklas.