Lägesrapport 10 november

Arbetet med förberedelser inför regionbildningen är i full gång. Här kan du läsa mer om vad som pågår i de olika arbetsgrupperna.

Personal och verksamhetsövergång

Samtliga medarbetare i respektive organisation har informerats om förslag till politisk organisation och förslag till verksamhetsorganisation. Information enligt MBL § 19 har getts i respektive organisations samverkansorgan och arbetet med risk-och konsekvensanalyser har påbörjats enligt gällande regelverk. Tider för studiebesök i november och december för medarbetarna i respektive organisation har tagits fram.

Ekonomisk hantering

Arbetsgruppen har under hösten tittat på projektredovisningen både i landstinget och regionförbundet. Visningar av två olika system för hantering av projekten har genomförts i en större grupp med representanter från både landstinget och regionförbundet. Under hösten kommer beslut att fattas om vilket system som blir aktuellt för den nya regionen. Parallellt med detta arbete pågår arbete med att hitta gemensamma rutiner för projektredovisningen.

Varumärke och kommunikation

En gemensam webbsida om regionbildningen finns nu på adressen Ltkalmar.se/regionbildning. Grundtanken är att medarbetarna på regionförbundet och landstinget ska få tillgång till samma information, samtidigt. Extern information som riktar sig till invånare och samarbetspartners finns också på Landstingets och Regionförbundets webbplatser. I kommande landstingsplan föreslås "Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv" bli regionens vision. Varumärkesarbetet och framtagandet av grafiskt profilprogram fortsätter utefter detta.

IT och administrativa stödsystem

En inventering av vilka system som finns på regionförbundet är gjord och diskussioner pågår nu med landstingets IT-förvaltning. På regionförbundet pågår just nu migrering från e-postsystemet Groupwise till Outlook Exchange som landstinget använder.

Ärendehantering

En arbetsgrupp arbetar tillsammans med landstingets arkivstrateg för att hitta bra lösningar för flytt av regionförbundets diarium och arkiv. Grundtanken är att alla regionförbundets pågående ärenden avslutas och öppnas med nytt diarienummer inom den nya regionen. Arbetsgruppen håller också på att se över och planera för den politiska beslutsprocessen.

Tjänstemannastyrgrupp för arbetet

En övergripande tjänstemannastyrgrupp träffas regelbundet för att säkerställa att praktiska frågor hanteras inför regionbildandet. I gruppen ingår landstingsdirektör Ingeborg Eriksson, regiondirektör Helena Nilsson, kanslidirektör Ann-Sofie Dejke, bildningschef Gull-Britt Johansson, administrativ chef Helena Fristorp, HR-direktör Peter Rydasp och kommunikationsdirektör Anna Strömblad. Hör gärna av dig till någon av dessa om du har frågor!