Lägesrapport 21 aug

Arbetet med bildande av Region Kalmar län, som kommer träda i kraft 1 januari 2019, är i full gång. Flera arbetsgrupper har under våren 2017 tittat närmare på ett antal olika områden, bland annat hur det påverkar medarbetare och tjänstemannaorganisationen och praktiska frågor som exempelvis ärende- och ekonomihantering. Den politiska organisationen hanteras inom ramen för den politiska beslutsprocesserna.

Personal och verksamhetsövergång

Ett förslag till ny politisk organisation för 2019-2022 arbetar en parlamentarisk grupp med politiker fram. Planen är att den politiska processen kommer att fastställas under hösten 2017. Parallellt med detta pågår bildande av kommunförbund.

När det gäller tjänstemannaorganisation och hur det påverkar berörd personal på regionförbundet och landstinget, kommer arbetet att ta vid när förslaget till politisk organisation är klar. I samband med detta kommer medarbetare att involveras och samverkan sker med de fackliga organisationerna. Detta arbete kommer påbörjas under hösten 2017 och pågå fram till att regionbildningen genomförs den 1 januari 2019. När beslut om ny tjänstemannaorganisation har fattats, blir nästa steg att medarbetare vid regionförbundet kommer få anställningserbjudanden. Detta förväntas ske efter sommaren 2018.

Lokaler

Den nya regionens stab kommer att vara placerad i nuvarande landstingshuset på Strömgatan, som kommer byggas om och utökas. Ombyggnationerna som genomförs av hyresvärden CA blir omfattande och beräknas vara klara till årsskiftet 2018/19. En arbetsgrupp med medarbetare från berörda enheter inom landstinget och regionförbundet kommer att ta fram ett förslag till arbetsplatslösningar och rumsfunktioner i samråd med hyresvärden under ledning av Landstingsservice. Arbetsgruppen kommer att starta sitt arbete under augusti/september 2017.

Ekonomisk hantering

Genomgång pågår av regionförbundets nuvarande ekonomisk hantering när det gäller finansiering, redovisning och bokslut och översyn av budget- och uppföljningsprocess. Ett av målen är att hitta goda gemensamma rutiner i den nya organisationen för projektredovisning och detta kommer man titta närmare på under hösten 2017.

Varumärke och kommunikation

En gemensam webbsida ska tas fram på samarbetsportalen under augusti/september 2017, så att alla medarbetare kan följa regionbildningsprocessen på samma webbplats. Här kommer aktuell information att finnas tillgänglig. Varumärkesarbetet har påbörjats och inventering av hur andra genomfört sina regionbildningar pågår.

Administrativa stödsystem och ärendehantering

En inventering pågår av de administrativa stödsystemen inom landstinget och regionförbundet. Det pågår också en upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem, där både landstinget och regionförbundet är involverade i såväl framtagande av krav som plan för införande.

Tjänstemannastyrgrupp för arbetet

En övergripande tjänstemannastyrgrupp träffas regelbundet för att säkerställa att praktiska frågor hanteras inför regionbildandet. I gruppen ingår landstingsdirektör Krister Björkegren, regiondirektör Helena Nilsson, kanslidirektör Ann-Sofie Dejke, bitr. landstingsdirektör/ekonomidirektör Ingeborg Eriksson, bildningschef Gull-Britt Johansson, administrativ chef Helena Fristorp, kommunikationsdirektör Anna Strömblad. Hör gärna av dig till någon av dessa om du har frågor!