Formulär GDPR information

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill här ge dig information om dina rättigheter och de lagar som vi följer.

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

I detta fall är personuppgifterna den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen. Det kan vara namn, adress, bild och e-post kopplade till de synpunkter eller kommentarer du lämnar.

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen behöver vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse och ett led i vår myndighetsutövning.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse eller för statistiska ändamål.

Hur sprids mina personuppgifter?

De personuppgifter som lämnas i samband med medborgarförslag blir allmän handling och publiceras på vår webbplats regionkalmar.se.

Region Kalmar län kan komma att lämna ut personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Vilka rättigheter har jag?

Du som registrerad har rätt att kontakta oss för att få ut information om dina egna uppgifter som behandlas. För att begära rättelse, överföring, att behandlingen ska begränsas, göra invändningar eller begära radering av uppgifterna, kontakta vårt Dataskyddsombud.

Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (länk datainspektionen).

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Region Kalmar län, organisationsnummer 232100-0073, i form av Regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:

Post

Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon: 0480-840 00
E-post

Dataskyddsombud

Post: Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post

Varför får jag den här informationen?

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Detta är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras. Dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018 inom hela EU.

Uppdaterad 1 mars 2021 Lämna synpunkter på innehållet