En fullsatt sammanträdessal.
Nyhet 2020-02-06

Ja till flygplatsaffär

Region Kalmar län går in som delägare i Kalmar Öland Airport. Det beslutade regionfullmäktige på torsdagen.

Efter en mer än tre timmar lång debatt där drygt en tredjedel av fullmäktiges ledamöter var uppe i talarstolen gick klubban i bordet. Med siffrorna 56-4 sa majoriteten ja till att gå in som ägare i flygplatsen. Vänsterpartiet röstade nej och Kristdemokraterna avstod från att rösta. Innan dess hade fullmäktige med siffrorna 55-11 avslagit ett krav på återremiss just från KD och V.

Ett förslag från Sverigedemokraterna om tillägg till beslutet avslogs också.

Region Kalmar län kommer nu att betala 80 miljoner kronor för att gå in som hälftenägare från 1 april. Den reavinst på 73 miljoner kronor som uppstår i affären kommer att gå in i flygplatsbolaget som utvecklingsmedel.

Psykiatribygge

Regionfullmäktige ställde sig enhälligt bakom ett ändrat förslag när det gäller nya psykiatrilokaler i Västervik.

Tidigare förslag innebar en gemensam byggnad på åtta våningar där all specialistpsykiatri skulle samlas. Under arbetets gång har ett antal komplicerande faktorer kommit fram. Inte minst handlar det om synpunkter om lokalernas utformning som kan vara begränsande för verksamheten. Länsstyrelsen har också ställt krav på att en ny detaljplan måste tas fram för området på grund av byggnadshöjden.

För att anpassa bygget till kraven har ett nytt förslag tagits fram som innebär att huset istället får sex våningar med lokaler för rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri.

I en andra etapp sker en ombyggnad av lokaler inom sjukhusområdet för barn- och ungdomspsykiatrin öppenvård och anorexi- och bulimicenter.

Enligt tidplanen skulle då båda etapperna vara klara senare halvan av 2025. Kostnaderna för etapp 1 med ett nytt hus beräknas landa på drygt 1,2 miljarder i dagens penningvärde. Kostnaden för etapp 2 som omfattar ombyggnader kommer att presenteras senare.

Nytt regionråd

Johanna Wyckman utsågs av fullmäktige till nytt regionråd för Liberalerna efter Pierre Edström som lämnar regionfullmäktige vid månadsskiftet. Wyckman övertar de uppdrag som Edström haft. Därmed tar hon plats i regionstyrelsen och blir ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård.

Övriga beslut

Ett medborgarförslag om att medarbetarna ska kunna avstå från semesterersättningen för att få ut fler semesterdagar avslogs av fullmäktige som menar att det inte är genomförbart i dagsläget. V reserverade sig till förmån för förslaget.

En motion från KD om stärkt samverkan med civilsamhället besvarades av fullmäktige med en redovisning av hur Region Kalmar län i dag samverkar både organiserat, med organisationsstöd och inom olika projekt med olika organisationer och föreningar. KD ville tillsammans med SD att motionen skulle bifallas.

En motion från Pär-Gustav Johansson (M) om mer vildsvinskött på menyn i Region Kalmar läns kök besvarades av fullmäktige. M, KD och SD oreserverade sig till förmån för ett alternativt svar där det framgick att vildsvinskött numera förekommer på menyn regelbundet.

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet