Lex Maria 2021-10-01

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en blodsjukdom.

Fallet gäller en drygt 50-årig kvinna som vårdades med anledning av en infektion. I samband med inläggningen noterades en liten andel omogna vita blodkroppar. Avsikten var att följa upp med en förnyad provtagning men detta skedde inte på grund av brister i dokumentation och läkarkontinuitet.

Händelsen upptäcktes i samband med att patienten fyra månader senare sökte för trötthet och allmän sjukdomskänsla varvid en blodsjukdom konstaterades.

Åtgärder är vidtagna för att minska risken för att händelsen upprepas.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 1 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet