Lex Maria 2018-11-23

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos.

Fallet gäller en ung kvinna som remitterades för en röntgenundersökning av buken på grund av smärtor. När röntgenbilderna granskades sågs inget avvikande.

Då kvinnan återkom efter drygt två veckor med kvarstående besvär genomfördes en förnyad röntgenundersökning. Det upptäcktes då förändringar som kunde tyda på cancer och vid förnyad granskning av den första undersökningen kunde dessa förändringar ses redan då.

Händelsen har medfört ett förlängt lidande för kvinnan samt ökad risk för spridning av en cancer till följd av fördröjd diagnos.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare 
0480-44 53 97

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 23 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet