Nyhet 2021-06-09

Regionfullmäktiges sammanträde

Under torsdagen sammanträdde regionfullmäktige. Den tyngsta frågan på dagordningen var årsredovisningen för 2020.

Efter en flera timmar lång debatt godkändes den och regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder beviljades ansvarsfrihet.

Förmiddagen ägnades i huvudsak åt ett medborgarförslag och fyra motioner där besluten följde de liggande förslagen.

  • Ett medborgarförslag från Pataholms samhällsförening om en planskild korsning vid det så kallade Ålemskrysset E22-väg 34 besvarades med att det i dagsläget inte möjligt. Trafikverket har tagit fram åtgärder som överensstämmer med myndighetens regler kring Vägar och gators utformning (VGU) och får därmed anses korrekt föreslagna. 
  • En motion från Jimmy Lord (KD) och Anders Andersson (KD) om en utredning hur elflyg kan bidra till att Kalmar Öland Airports framtid säkras besvarades med att det både globalt och nationellt redan pågår ett arbete för utveckling av elektriska plan. Flera regionala flygplatser tittar gemensamt på möjligheter att utveckla infrastrukturen för elflyg och utbyggnad av infrastruktur finns med i flygplatsens investeringsplan. KD och M reserverade sig till förmån för motionen.
  • Det är inte uteslutet att självtester för HPV kan komma att införas som screeningmetod för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Det svaret ges på en motion från Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) om att införa självtester för HPV som screeningmetod samt att åldern för HPV-test höjs från 64 till 73 år. Moderaterna reserverade sig till förmån för ett bifall till motionen.
  • En motion från Sverigedemokraterna om att utöka antalet avgångar med Öresundståg morgon och kväll från Kalmar C till och från Kastrup besvarades. Nuvarande trafikutbud anses vara tillräckligt för att möta behovet. Tåg som gör det möjligt att resa till och från Kastrup avgår från Kalmar C varje timme kl 05:00-21:00.
  • Synpunkter och klagomål som kommer till patientnämnden delas in i olika kategorier beroende på innehåll. En av kategorierna är bemötande. Det svaret ges på en motion från två moderater om att i den blankett som en klagande lämnar in ska det också finnas en ruta för bemötande av personalen.

Under eftermiddagen och kvällen fortsatte sammanträdet med interpellationsdebatt.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet