Sammanträdessal med politiker.
Nyhet 2019-03-27

Klartecken för investering i nya tåg

Regionfullmäktige sa på onsdagen enhälligt ja till en investering på drygt två miljarder i nya tåg för Kustpilen- och Krösatågstrafiken.

Sedan tidigare finns ett principbeslut om anskaffningen, beslutet på onsdagen gällde själva genomförandet. Eftersom det rör sig om en gemensam upphandling tillsammans med Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg genom det gemensamt ägda bolaget Transitio kommer samtliga regioner att ta beslut under början av 2019.

Planen är att de nya fordonen successivt ska fasas in under perioden 2025-2030. Från början var avsikten att 18 nya fordon skulle anskaffas för Region Kalmar läns räkning. Men då Region Kronoberg i fortsättningen kommer att ansvara för den del som avser regiontrafiken Emmaboda-Växjö rör det sig nu bara om 14 fordon. De gamla tågen ska avyttras i takt med leverans av de nya tågen.

Moderaterna och Kristdemokraterna sa ja till investeringen men ville samtidigt i ett tilläggsyrkande att regionstyrelsen ska intensifiera arbetet med att få tillstånd statliga investeringar som krävs för att fullt ut nyttja tåginvesteringen. Tillägget röstades ned.

Sverigedemokraterna ville återremittera frågan för ytterligare beredning när det gäller riskerna vid gasdrift. Då detta röstades ned valde Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Det gjorde heller inte en av KD:s ledamöter.

Ombyggnad vid Länssjukhuset i Kalmar

Ett av de äldsta husen vid Länssjukhuset i Kalmar – hus 13 där geriatriska kliniken finns - kommer att byggas om.

Dels handlar det om mottagningslokaler för den onkologiska kliniken och för dietistmottagningen, dels personal- och förrådsutrymme för enheten för palliativ medicin inom den geriatriska kliniken. I båda fallen finns stort behov av större lokaler.

Totalt handlar det om en investering på 21,4 miljoner.

Nytt regionråd

Regionfullmäktige utsåg Jimmy Loord till nytt regionråd för Kristdemokraterna sedan Gudrun Brunegård övertagit Loords riksdagsplats. Loord övertar de olika förtroendeuppdrag Brunegård har haft.

Motioner

Sammanlagt sju motioner behandlades också under onsdagen:

  • Först senare i år kan frågan om att bygga ambulanshelikopterplattor i länet hanteras. Det kan först ske sedan regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen i september tagit ställning till en fördjupas analys med planeringsförutsättningar och kostnader. Det svaret gavs på en motion från Kristdemokraterna om att omgående börja planeringen för helikopterplattor i anslutning till länets sjukhus. KD, M och SD ville att motionen skulle bifallas.
  • Regionfullmäktige sa nej till att byta namn på Länssjukhuset i Kalmar. Något den tidigare fullmäktigeledamoten Jessica Rydell (MP) motionerat om.
  • Också en annan motion från Jessica Rydell (MP) avslogs. Hon har föreslagit att fria flergångsmensskydd skulle erbjudas gratis till unga kvinnor. Vänsterpartiet ville att motionen skulle bifallas.
  • Däremot besvarades enhälligt en tredje motion från Jessica Rydell kring att införa den så kallade Borgholmsmodellen i hela länet.
  • Malin Sjölanders (M) motion om åtgärder för att stärka vården för könsstympade kvinnor och flickor besvarades med att det redan i dag finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras. I den handlingsplan som finns i Region Kalmar sedan oktober förra året finns en rad aktiviteter för att öka kompetensen bland de medarbetare i sjukvården som ofta möter flickor eller kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville bifalla motionen.
  • Britt-Marie Sundqvist (SD) som för andra gången på två år motionerat om att länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor fick samma svar som vid förra motionen. Nämligen att regionen kommer att behöva se över ambulansverksamhetens roll och behov. Arbetet är fortfarande i sin inledningsfas. SD reserverade sig till förmån för motionen.
  • En motion från Gudrun Brunegård (KD) med två förslag om systematiskt förbättringsarbetet besvarades med att det i båda fallen redan förekommer.
Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet