Lex Maria 2019-02-15

Lex Maria-anmälan efter ett dödsfall

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria då fördröjd handläggning kan ha bidragit till ett dödsfall.

Fallet gäller en 67-årig multisjuk man som kom in med näsblod till öronmottagningen som under jourtid är belägen på en vårdavdelning. Blödningen behandlades men då mannens andning var påverkad kontaktades medicinläkare för vidare bedömning.

Flera faktorer ledde till bristande helhetssyn vilket orsakade en fördröjningen av handläggningen av patienten. Dels antogs det felaktigt att patient var inlagd på avdelningen, dels uppfattades heller inte att sjukdomstillståndet var mer komplext än en blödning från näsan. Sammantaget kan detta ha bidragit till att patienten drabbades av ett hjärtstopp som kom att få en dödlig utgång.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet