Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-04-12

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter bristfällig handläggning och fördröjd diagnos av en handskada.

Fallet gäller en patient i tonårsåldern som sökte sig till akutmottagningen vid två tillfällen efter att ha fått en fotboll hårt skjuten mot handen. Båda gånger undersöktes patienten och misstanke om en skelettskada avfärdades. Någon röntgenundersökning utfördes inte.

Efter flera månader med fortsatt värk i handen kontaktade patientens föräldrar en hälsocentral som efter bedömning beställde en röntgenundersökning. Undersökningen visade en skelettskada i handen och patienten remitterades via ortopedin till universitetssjukhuset i Linköping för operation.

Den bristfälliga handläggningen på akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus har utsatt patienten för onödigt lidande, minskad livskvalitet och en tydligt förlängd rehabilitering.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 12 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet