Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-04-22

Lex Maria-anmälan efter missad hjärtinfarkt

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad hjärtinfarkt.

Fallet gäller en 81-årig kvinna som sökte flera gånger på sin hälsocentral för smärta i bröstkorgen. EKG var vid första besöket normalt, men vid senare besök visades tecken på hjärtinfarkt vilket inte observerades. Remiss skickades icke-akut till medicinmottagningen för utredning, men patienten ringdes in akut till sjukhuset sedan man observerat EKG-förändringarna.

Handläggningen har medfört försenad diagnostik av kärlkramp, och patienten utvecklade en hjärtinfarkt med hjärtsvikt. Detta innebär en allvarlig vårdskada, med kvarstående hjärtsvikt, påverkad livskvalitet och ett framtida behov av medicinering och kontroller.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 22 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet