Lex Maria 2019-10-03

Lex Maria-anmälan efter blodförgiftning

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancersjuk kvinna drabbats av blodförgiftning och avlidit.

Fallet gäller en 67-årig kvinna med spridd cancer. För att underlätta provtagning, dropp och läkemedelsgivning fick patienten en så kallad venport. I samband med det sattes en nål i porten. Nålen drogs dock inte ur innan kvinnan gick hem. Maximal tid en nål får sitta kvar i en venport är sex dagar. I det här fallet satt den i nio dagar.

När kvinnan återkom till sjukhuset hade hon drabbats av blodförgiftning som bedömdes komma från venporten. Efter en mycket lång vårdtid avled patienten på grund av sviktande organ.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet