Nyhet 2021-09-28

Regionfullmäktige sammanträder

Under onsdagen sammanträdde regionfullmäktige.

Fullmäktigesammanträdet präglades av en lång rad motioner  och interpellationsdebatt under den sena eftermiddagen. Innan dess togs under förmiddagen beslut om en satsning på kulturella kreativa näringar med en miljon kronor årligen 2021 och 2022.  Syftet är att ge existerande och nystartade KKN-företag tillgång till effektiva stödfunktioner som kan öka tillväxten och i förlängningen främja det näringsliv som kan dra nytta av duktiga lokala kulturskapare.

Satsningen sker utifrån ett förslag till ny strategi för kulturella kreativa näringar och pengarna ska användas till strategins fem insatsområden:

 • Att etablera ett regionalt KKN-nätverk för att koppla ihop kultur-, näringslivs- och besöksnäringsfrågor.
 • Att utveckla inkubatorfunktioner för KKN-sektorn i samverkan med folkhögskolorna och kommunerna.
 • Att inkludera KKN i arbetet med att möjliggöra inkubatorfunktioner tillgängliga i hela länet.
 • Att förstärka finansieringen av Kalmar läns Musikstiftelses verksamhet TalentCoach.
 • Att skapa möjlighet att delta i europeiska nätverk, samverkansorgan och projekt för KKN.

Nytt biljettsystem inom länstrafiken

Det blev också klartecken från regionfullmäktige för Kalmar länstrafik att under första halvåret 2022 byta biljettsystem. 

Skånetrafikens lösning som Kalmar länstrafik nu ansluter sig till innebär en effektivare samverkan och utvecklingspotential för Kalmar länstrafik. Samtidigt är den beräknade driftskostnaden för Skånetrafikens system sex miljoner lägre årligen än dagens lösning.

Ett byte av biljettsystem innebär en engångskostnad för Kalmar länstrafik på cirka 14 miljoner kronor för att anpassa mjukvara och hårdvara till Skånetrafikens system. En kostnad som på sikt kan räknas hem då driftskostnaden är betydligt lägre. Från 2026 beräknas den årliga kostnaden bli lägre än i det nuvarande systemet.

Motioner

 • En motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att inrätta ett politiskt organ för ärenden gällande fastigheter och investeringar besvarades med att ett sådant redan finns inom befintlig struktur för investeringsprocessen. Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade på ett tillägg om att frågan ska tas upp vid beslut om politisk organisation för nästa mandatperiod. Sverigedemokraterna ville att motionen skulle bifallas.
 • En motion från Kristdemokraterna om översyn av begränsningar och lösningar för att underlätta anställda anhörigvårdares situation samt att utveckla en policy för dessa besvarades med att Region Kalmar län redan i dag arbetar med att förbättra förutsättningarna och öka medvetenheten i frågan, bland annat genom arbetsmiljöutbildningar för chefer samt via Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för bifall till motionen.
 • En motion från Sverigedemokraterna om att kartlägga kunskaper i svenska samt andra språk hos personalen inom sjukvården avslogs av regionfullmäktige. I motionen föreslås också att utreda möjligheten att införa krav på svenskkunskaper inom sjukvården, inklusive möjligheten till testning av detta vid anställning. Majoritets motiverade avslaget med att en kartläggning samt språktester står i strid med diskrimineringslagen och att den rekrytering som görs är kompetensbaserad med fokus på vad som krävs för tjänsten. Medarbetare med annan språkbakgrund än svenska erbjuds i dag utbildning i svenska samt i viss omfattning även språkpraktik. Moderaterna och Kristdemokraterna ville besvara motionen och peka på att regionen på alla sätt som idag är möjligt utifrån lagar och regler bör regionen verka för att patienterna alltid möter medarbetare som kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Sverigedemokraterna ville att motionen skulle bifallas.
 • Fredag 1 oktober kommer samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen att få en återrapportering av hur en implementering kan ske av ett vaccinationsprogram i Sydöstra sjukvårdsregionen för att utrota livmoderhalscancer orsakad av HPV-virus. De insatser som bedöms lämpliga kommer därefter att arbetas in i Region Kalmar läns regionplan. Så besvaras Moderaternas motion om att införa gratis utökad HPV-vaccination till pojkar i fler ålderskategorier samt för kvinnor upp till 30 år som inte har några cellförändringar när de gör sin cellprovskontroll. Moderaterna var dock inte nöjda utan ville att motionen skulle bifallas.
 • Regionfullmäktige ställde sig bakom Moderaterna och Kristdemokraternas motion om att Region Kalmar län ska införa en så kallad visselblåsarfunktion. I yttrandet skriver man att Region Kalmar län under hösten/vintern 2021/2022 kommer att bevaka ny lagstiftning kring detta samt ta fram en rutin för att säkerställa efterlevnaden.
 • En motion från Moderaterna föreslog att regionen utvecklar en sajt- och/eller app, som samlar information om länets besöksnäring och besöksmål och som kan marknadsföras via regionens egna kanaler. Regionfullmäktige besvarade motionen med att marknadsföring i dag sker i samarbete med länets kommuner, Region Jönköpings län och Region Kronoberg samt exempelvis via www.visitsmaland.se och www.oland.se. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ville bifalla motionen, något som avslogs med siffrorna 40-26.
 • En återremitterad motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om tjänsteformen personlig tjänst besvarades med att medarbetaren fortfarande är tillsvidareanställd i tjänsteformen och arbetsgivaren därmed har fortsatt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Det innebär att verktyg som medarbetarsamtal och utvecklingsplaner finns för att följa utvecklingen av tillstånd och arbetsförmåga. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för motionen.

   

Uppdaterad 3 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet