Lex Maria 2022-03-04

Lex Maria-anmälan efter försenad cancerdiagnos

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad cancerdiagnos.

Fallet gäller en äldre multisjuk kvinna som i samband med att hon behandlades på länssjukhuset också konstaterades ha en oklar förändring i levern.

Den vidare utredning som planerades skedde dock inte. Trots att det vid röntgenundersökningar av andra anledningar kunde ses att förändringen tillväxte vidtogs inga åtgärder förrän nästan två år senare.

Detta ledde till en försenad diagnos av levercancern och en försämrad prognos för patienten kan inte helt uteslutas.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 4 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet